Page 10 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 10

pr
 K'  reti açıktır. Herşeyden evvel nakil vasıtalarını  işte Trafik Kanununun lüzum ve zarureti
    bütün joırda şamil umumî hükümlere ve ceza  bu düşüncelerden ve bu ihtiyaçlardan doğmak­
     müeyyidelerine bağlıyacak esaslar henüz mev­  tadır.
     cut değildir. Her vasıta bir belediyeden numara           •
    ve plâka almak ve dolayisile o belediyenin na­          •  •
     kil vasıtaları hakkındaki hükümlerine riayetle   Şimdi yeni (Karayolları Trafik Kanunu)-
     mükellef olmak mevkiinde idi. Fakat şehirler­ nun bu esasları ne dereceye kadar hallettiğini
     arası nakliyat arttıkça Belediye hudutları hari- ve bugünkü hükümlere nazaran ne gibi farklar
     cinde sefer edecek vasıtaların kontrolü, bu sı­ yarattığını tetkik edebiliriz.
     nırlar dışında Devletin âmme emniyetini istih­  6085 numaralı kanun Karayolları Trafiki-
     daf eden tenbihlerinden ileri geçemiyor ve bil­ nin tanzimi işlerini belediye vazifeleri hududu­
     hassa müeyyideleri kifayetsiz kalıyordu.    na inhisar ettirmemekte ve bunu doğrudan doğ­
       Şüphe yokki kanun doğrudan doğruya ka­   ruya devlet vazifeleri arasında almaktadır ki
     zaya mani olmaz. Fakat, Belediyelerin kontrol  yukarıda izah ettiğimiz sebeplerle bundan tabii
     hududu dışında ve fevkinde kalan umumî mu­  ve makul bir netice olamaz.
     rakabeyi temin edecek bir zabıta kurulması, be­  Yeni kanunun bu maksatla devlet câmiası
     lediye sınırları dışında hüküm ifade etmeyen içinde kurduğu yeni teşkilât da şunlardır. Tra­
     memnuiyetlerin  kanunî bir müeyyide altına   fiğin tanzim ve murakabesi emniyet Umum Mü­
     alınmasının elbette bu işde büyük tesiri olacak­ dürlüğü teşkilâtına geçmekte, bunun için Vi­
     tır. Çarpışan veya kazaya sebebiyet veren vası­ lâyetlerde trafik şubeleri ve trafik büroları ku­
     taların hareket tarzlarının doğurduğu kabahat rulmaktadır. (Trafik zabıtası) mahiyetini alan
     ve mesuliyeti, teamül gibi nisbeten seyyal öl­ bu teşkilât işin icra kuvvetidir.
     çülerden ziyade kanunî hükümlere bağlanmanın    Trafik nizamının esasını ve tekniğini ha­
     faydaları açıktır. Bunlara ilâve edilecek mühim zırlamak vazifesi de Karayolları Umum Müdür­
     bir nokta da vasıtaların yaptığı kazaların malî lüğüne düşmekte, bunun için Karayollarında
     mesuliyetinin bir nizama bağlanmasıdır. Bugün  bir (Trafik Fen Heyeti) kurulduğu gibi İçiş­
     bir otomobil veya kamyonun altında ezilerek  leri Vekâletinde bir (Merkez Trafik Komisyo­
     hânumanı sönen  vatandaşın geride bıraktığı  nu) vilâyetlerde (Vilâyet Trafik Komisyonları)
     mirasçıların karşısına, kendisi himmete muh­  teşkil edilmektedir. Bu komisyonlarda Beledi­
     taç bir şoförle ekseriya harap, değersiz ve mah­ ye Teşkilâtının da yer alması, bilhassa şoförler
     cuz bir vasıtadan başka varlığı olmayan mal Dernekleri gibi meslekî teşekküllere kıymet
     sahibinden başka kimse çıkmamakta ve bu za­  verilmesi komisyon kararlarının tatbik kabili­
     vallı vatandaşların tazminat hakları ziyaa uğ­ yetini artıran birer ileri görüş eseridir.
     rayıp gitmektedir.                  Kanunun mühim  ve dikkate şayan bir esa­
       Nakil vasıtaları kazalarını belli başlı şu sı da trafik suçlarına bakmak üzere Adalet Ve­
     sebeplere irca etmek kabildir.         kâletince lüzum görülen yerlerde (Trafik Mah­
       1) Vasıtanın teknik evsafmdaki bozukluk,  kemeleri) kurulmasıdır. Trafik suçları diğer
       2) Vasıtayı kullananın ehliyetsizliği,   hukukî fiil ve cezaî suçlardan ayrı bir ihtisas
       3) Vasıtanın yüklenişindeki tedbirsizlik,  ve melekeyi icap ettirdiği gibi, hükmün süratle
       4) Vasıtanın seyrindeki hata ve karşılıklı neticelendirilmesi de işin icabından doğan bir
     vecibeler,                     zarurettir. Bundan dolayı Trafik Mahkemele­
       5) Vasıtalar karşısında yayaların mükelle­ rinde duruşmasız hüküm verilmesini de tazam-
     fiyetleri.                     mun eden yeni bir esas mevcuttur.
       Bunlar artık herhangi bir belediye kararı   Kanun  Trafik Mahkemelerine  hususî bir
     ile hallolunmuş sayılamayacak derecede âmme  ehemmiyet  atfetmiştir, öyleki ki, askerî vası­
     nizam ve emniyeti değerini almış mevzulardır. taların suçları da - esasen lüzumu derecesi da­
     Ve yalnız filân şehir veya falan kasaba beledi­ ima münakaşa edilebilecek olan - askerî mah­
     yesinin hudutlarına maksur kaideler olmanın  kemelere değil, trafik mahkemelerine gitmek­
     üstünde umumî  esaslara ihtiyaç göstermekte­  te  vazifeli memurlar  tarafından  tanzim
     dir.                        edilen ceza zabıtlarının şimdiye kadar Belediye
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15