Page 9 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 9

Kongrenin            Tetkikine           Sunulan      Muamelât            ve    Hesap         Raporu

    Pek sayın delegeler,             büyük  beldemizin ihtiyaçlarını ve dileklerini
    Belediyeciliğimizi yükseltmek amacım gü­  yakından görüp anlamak imkânını bulduğumuz
  den Türk Belediyecilik Derneğinin V inci Genel gibi, Kongrecilere de Derneğimizi tanıtmak fır­
  Kongresini de bu uğurda çalışmak üzere gelen satını kaçırmamış olduk. Derneğimizin istan­
  sayın üyelerimizin huzuru ile açmak mutluluğu­ bul Kalkınma Kongresinde samimî bir takdir­
  na erişmiş bulunuyoruz. Cumhuriyet hükümeti­  le karşılandığını belirtmek borcumuzdur. Sa5nn
  nin çalışmalarımıza gösterdiği değerli ilgi bizim üyelerimizi de ilgilendirecek mahiyette olmak
  için bir şevk kaynağıdır.            üzere Dergimizde bu kongre hakkında geniş öl­
                            çüde bilgi yayımlamış bulunuyoruz.
    Milletlerin gerek ticaret ve endüstri gibi
  ekonomik alanlarda, gerekse ilim ve sanat gibi  Derneğimiz, üyesi bulunduğu Milletlerarası
  kültür ve medeniyet alanlarında gelişmeleri bel­ Şehirler ve Mahallî idareler Birliğinin 15 Hazi­
  deler sayesinde olmuştur. Medine şehir demek ran 1953 de Viyana'da tertiplediği kongreye de
  olduğuna  göre medeniyeti de şehircilik diye iştirak etmiş ve bu kongre gündeminde yer alan
  açıklamak ve özetlemek yerinde olur. Bu bakım­ "Büyük Şehir ve Küçük Köy" meselesi hakkın­
  dan memleketimizin gerek maddî, gerekse ma­  da bir rapor göndererek memleketimizi tanıt­
  nevî yükselmesi ve medeniyet dünyasının ön  mağa çalışmıştır. Raporumuz aynen neşrolun­
  safında yer alması her şeyden önce belediyeci­ muştur. Mukayeseli tetkik raporunda 5442 sa­
  liğimizin ilerlemesine bağlı bulunmaktadır.   yılı " I I idaresi Kanunu" ile ihdas edilen yeni
                            bucak meclislerimiz, köylerin faaliyetleri ara­
    Bu hakikat, amacımızın ne kadar yüksek,  sında koordinasyonu sağlamak bakımından, çok
  aynı zamanda ne kadar şerefli ve şümullü oldu­ isabetli ve ümit verici bir tedbir olarak vasıf­
  ğunu bize açıkça belirtmektedir.         landırılmıştır. Memleketimizdeki mahalle teşki­
    Esasen belediyelerimizden görmekte oldu­   lâtı da çok büyük takdir ve sempati ile karşı­
  ğumuz sıcak ilginin durmadan artmakta olma­  lanmış bulunmaktadır.  Millî mevzuatımızın
  sı da amacımızın günden güne daha yüksek bir böyle milletlerarası bir kongrede övülmesini
  takdir ve daha derin bir sevgi ile karşılandığını  memnunluk ve teşekkürle karşıladığımız gibi
  gösteriyor.                    raporumuz dolayisiyle bizden istenen tamamla­
    IV üncü Genel Kongremizin Yönetim Kuru­   yıcı bilgileri de sözlü tebliğimizle vererek mem­
  lunuza gösterdiği yüksek teveccühe lâyık alma­ leketimize ve müesseselerimize ilgi gösterenleri
  ğa gayret ettik. Kongre kararlarını hükümete  tatmin etmeğe çalıştık.
  ve T. B. M. M. üyelerine duyurduğumuz gibi,    Viyana  Kongresinde de Derneğimizin şe­
  memlekel dâvası olan dâvalarımızı da Dergimiz­  refli mevkiini bir kat daha yükseltmek fırsatını
  de açıklamaktan ve yayımlamaktan geri dur­  kaçırmadığını arzetmemize  müsaadenizi rica
  madık.                       ederiz. Nitekim istanbul'da toplanan idarî ilim­
    Dergimizi daha düzkün, daha zengin, daha  ler Kongresinde Milletlerarası Şehirler ve Ma­
  faydalı hale getirmeğe de çalıştık. Gerek mem­ hallî idareler Birliğini temsil etmesi derneği­
  leket içinde, gerek memleket dışında belediyeci­ miz başkanından rica olunmuş ve bu rica mem­
  likle ilgili faaliyetlere yabancı kalmadık.  nunlukla kabul edilerek yerine getirilmiştir.
    Bu cümleden olmak üzere 10 Mart 1952 de   Geçen Kongremizden bugüne kadar devam
  toplanan ve çalışmalarına bir hafta devam eden eden çalışmalarımızı ana hatlariyle özetlemiş
  İstanbul Kalkmma Kongresine Derneğimiz adı­  bulunuyoruz. Bu zaman fasılası içinde derneği­
  na dâvetli olarak iştirak ettik. Böylelikle bu miz gerek memleket içinde, gerekse dışında ken-


                                                  7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14