Page 8 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 8

Kongre       Hakkında         İçişleri      Vekâletinin
              Vilayetlere              Tamimi


         T. C.
     ÎÇÎŞLERt VEKALETİ                                    S/12/195S
        M. t. G. M.                             ÖZÜ : Belediyeler Dergisi
         2. Ş. M.
         Sayı :                                  Kongresi H.
        621 - 316
         24564


                                Valiliğine       Belediyelerimizin faaliyetlerini ilmî ve mes­ ları gündemde yer aldığından bu kongrenin de
     lekî cepheden takviye, milletlerarası tatbikatın varacağı karar ve neticelerin Vekâletimizin ajou
     takibiyle bunlardan faydalanabilecek cihetlerin şekilde yakın alâkasiyle karşılanması tabiîdir.
     mevzuat ve tatbikatımıza intikah ve belediyele­
     rimizi ilgilendiren umumî ve müşterek mesele­   Kongrenin muvaffakiyeti, belediyelerimizin
     leri daha ahenkli bir şekilde halle medar olacak  bu toplantıda geniş ölçüde temsiUeriyle kabil ol-
     tedbirlerin aranılması gibi mevzularda verimli ' duğundan vilâyetiniz dahilindeki bütün beledi­
     çalışmalarını memnunlukla karşıladığımız Türk  yelerin vaziyetten haberdar edilerek dernek ve
     Belediyecilik Derneğinin 2 yılda bir yapılmak­ kongre mesaisine reis veya selâhiyetli elemanla-
     ta olan kongrelerini Vekâletimiz daima yakin  riyle bizzat katılmalarına Vekâletimiz tavsiye­
     bir alâka ile karşılamış ve belediyeci arkadaşla­ ye değer bulmaktadır. Ancak malî veya idarî
     rımızın bu vesile ile tezahür eden düşünce ve imkânsızlıklarla bu şekilde iştirake imkân bula­
     kanaatlerini dikkatle mütalâa etmiş bulunmak­  mayan belediyelerin de Ankara'dan selâhiyetli
     tadır.                       birer temsilci intihap etmeleri ve vaziyeti Der­
                               neğe bildirilmeleri de mümkündür.
       Bahsi geçen Dernekten aldığımız malûmata
     göre "Beşinci Türk Belediyecilik Kongresi" bu   Gereğinin ona göre yapılmasım rica ederim.
     yıl 24 Aralık günü Ankara'da toplantılarına baş-
     lıyacaktır. Belediyelerimizi ilgilendiren idarî ve            İçişleri Vekili N.
     malî mevzulardan günün en ehemmiyetli konu­                Recai Türeli


     6
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13