Page 7 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 7

ve     Gündemi
      K o n g r e   G ü n d e m i         b) imar plânları tatbik imkânlarmm ihza­
                               rına matuf istimlâkler, ,
   I — Birinci Komisyon                c) Arsa spekülâsyonlarımn önlenmesi ted­
                               birleri,
    Belediyeleri ilgilendiren idari hükümler :
    a) Yeni kanun projesi hakkmda dilekler,    d) 618 Ssayılı kanunim tatbik imkânları,
                                (Bu mevzularda şimdiye kadar teklif­
    b) Belediyeler ve arttırma eksiltme mev­     te bulımmuş olan belediyeler :
      zuatı,
                               Adana, Ankara, istanbul, Konya, Mer­
    c) Belediye muhtariyetinin gerektirdiği      sin, Samsun, Zonguldak).
      diğer mevzular,
    d) Belediyeye bağlı katma bütçeli idare­ IV — Dördüncü Komisyon :
      lerin muhtar birer teşekkül haline ge­   Demek  tüzüğünün tadili.
      tirilmeleri,
                              Yönetim Kurulunun  tadil hakkındaki tek­
      (Bu mevzularda şimdiye kadar teklif­    lifleri.
      te bulunan belediyeler :
      Ankara,  Diyarbakır, istanbul, izmit,  V — Beşinci Komisyon :
      Konya, Mersin, Samsun, Zonguldak).      Hesap ve Bütçe :
  n — ikinci Komisyon
                              a) Dernek 1952 ve 1953 yılı katî hesap­
    Malî Hükümler :                   lan,

    a) Belediye gelirleri kanununun muvaffa­    b) 1954 ve 1955 Bütçeleri,
      kiyet derecesi,
                              Yönetim Kurulunım  hesap raporu ve büt­
    b) Tatbik şeklinde lüzum görülen ıslâh ve  çe teklifleri.
      tadiller,
                              Bu Komisyon Demek  merkezinde toplana­
    c) Yeni gelir mevzuları,            caktır.
    d) Belediyelerin istikraz salâhiyetleri ve
      imkânları ile kredi kaynaklan,      VI — Altmcı Komisyon :
      (Bu mevzularda şimdiye kadar teklif­    Dilekler Komisyonu :
      lerini bildirmiş olan belediyeler :
                              Belediyeler, delegeler ve üyeler tarafından
      Adana, Ankara, Bolu, Diyarbakır, is­    diğer komisyonlann çalışma mevzulan ha­
      tanbul, izmit, Konya, Mersin, Trabzon).   ricinde yapılmış olan teklifler :
  III — üçüncü Komisyon .                (Teklifleri Yönetim Kumlunca Komis­
    istimlâk ve ucuz mesken dâvası :         yona intikal ettirilecek belediyeler :
    a) istimlâklerin kolaylaştırılması ve sürat-   Diyarbakır,  İzmit, Konya,  Mersin,
      lendirilmesi.                   Trabzon, Zonguldak).
                                                  5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12