Page 6 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 6

Kongre           Program

           Kongre   Programı           Saat : 14.30
                                  —  Atatürk'ün Anıt - Kabrini müştereken
                                    ziyaret ve tazim vakfesi,
      I — 24/Aralık/1953 Perşembe

        —  Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğ­ Saat : 15.30
          rafya Fakültesi umumî toplantı salo­    —  Komisyonların kendilerine tahsis edi­
          nunda :                      len yerlerde mesaiye başlamaları ve
                                    komisyon  başkan ve raportörlerinin
                                    seçilmesi,
      Saat : 10.00

        —  Yönetim  Kurulu  Başkanı  Profesör   11 — 25/Aralık/1953 cuma öğleden evvel ve sonra
                                  —  Komisyonlar mesaisi,
        —  Süheyp Derbil tarafından Kongrenin
          açılması,                 m — 26/Arahk/1953 cumartesi saat : 10-13
                                  —  Mesaisini bitiren komisyon raporları
        —  İçişleri Vekili Sayın Bay Ethem, Men­     hakkında  umumî  heyet müzakeresi,
          deres'in Kongre münasebetile irad bu­
          yuracakları nutuş,            Saat : 15-19
                                  —  Umumî  heyet mesaisine devam,
        —  Kongreye bir başkan, bir başkan ve­    —  Müzakereler  bittiği takdirde îdare
          kili ve iki kâtip intihabı,
                                    Heyeti ve murakıplar seçimler, kapa­
        —  Yönetim Kurulunun  iki senelik faali­     nış.
          yet ve hesap raporunun okunması,
                               Saat : 20.00
        ^—  Komisyonlar intihabı
                                  —  Türk  Belediyecilik Demeğinin ziya­
        —  Kongreye gelen rapor ve tebliğlerin      feti.
          komisyonlara havalesi,
                               IV — 27/Aralık/1953 pazar
        —  Riyaset divanımn - varsa - maruzat    —  Atatürk'ün Ankara'ya gelişleri jal dö­
          ve tebligatı.                   nümü  merasimine Ankara Belediyesi­
                                    nin davetlisi olarak iştirak, belediye
                                    tesislerini ziyaret.
      Saat : 13.00
        —  Belediye Temsilcilerine İçişleri Vekili     Not :
          Sayın Ethem  Menderes'in  öğle ye­       26 Aralık 28 günü umumî heyet bitirilemediği
                                             günü
                                               Kongreye
                                                    devam
                                         Aralık
                                    takdirde
          meği,                       edilerek seçimler bugüne kalacaktır.     t4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11