Page 5 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 5

gibi belediye gelirleri malî hükümlerin yine esa­ Bu seneki kongrenin ilmî bir teşekküle da­
   sı olmakta devam etmektedir. Kanunun tatbi-  ha ciddiyetle yaklaşacak bir olgunluk gösterme­
   katmdan alman neticeler ve görülen eksiklikler, si hususunda sarfedilen mesai sajan kongrenin
   yeni gelir mevzuları gibi her biri başlıca ele alın­ takdir edeceğini umarız. Belediyeci arkadaşları­
   mağa değen konular bu kısmın talî ve ehemmi­ mıza güzel bir belediyeler fihristi ve memleketi­
   yetli birer prensibidir. Bunların yanında ilk de­ mizin irfan sahasında en tanınmış hocalarımızın
   fa olarak bu sene belediyelerin istikraz selâhi- bir belediye tarihçesini de kongre münasebetüe
   yetlerine de temas edilecektir.         sunmak bizim için ayrı bir bahtiyarlık mevzuu
     3 — Ucuz mesken dâvası, istimlâk mev­  olacaktır. Bu suretle kongrede delege ve üyele­
   zuatı ile bu kongremizde yine bahse mevzu ola­ rimiz kendilerini ilgilendiren bir eser sunmak
   caktır. Bunun da daima tazehğini muhafaza   hususundaki faaliyetimiz daha artan bir hızla
   eden ve önemini artıran bir iş sahası olduğunda deva m.etmiş olmaktadır. Kongrede tetkik edile­
   tereddüt edilemez. Bilhassa evA'elki kongreleri­ cek mevzular hakkında teminine çalıştığımız
  mizin de tesiri ile meriyete konmuş olan 6188 tebliğleri de bu dergi ile takdim ediyoruz. - '
   sayılı kanunim belediyelerimize yüklediği vazi­  98 inci sayısını sunduğumuz ve dokuzımcu
   fe ve mesuliyetin teşrii bu kanunun tetkikinde yılma basmış olan dergimiz, demeğimizin övü­
   de herhalde çok faydalı neticeler sağlayacaktır. nülecek bir meslekî mecmuasıdır. Bunu aksat­
     Bu sene çalışmalara, geçen kongredeki te- madan ve gerek ilmî, gerek maddî hacmini ge­
   mennUere uyularak hazırlanan tüzük tadüâtı ve nişleterek yürüttük.
   bir de oldukça dolgun bir gündemi olan dilekler İki senelik mütevazi çalışmamızı kongremi­
   komisyonu iltihak edecektir. Belediyelere yapı­ zin tekemmül ettireceğinde tereddüt etmiyoruz.
   lan anketlere gelen cevaplardan esas mevzular Atatürk'ün Türk milletine vasiyetlerinden biri
   haricindekiler, dilekler komisyonunca tetkik  de esasen budur. Daima daha ileriye ve daha
   edilerek kongreye arz olunacaktır.        güzele.


         İLLER             B A N K A S I

                KAPİTAL     : 200.000.000   T. L.            İl özel İdareleri, Belediyeler ve köylerin harita, imâr plânlan ve

                 su, elektrik ve yapı işlerinin her türlü plân,
                  proje, inşa ve tesis işlerinden gayri                      HER     NEVİ            Banka   ve  Kredi        En  müsait   şartla


         Muamele    ve  Hizmetleri      Mevduat    Hesapları
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10