Page 4 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 4

sini milletlerarası aynı mahiyetteki teşekküllere maralı müşterek sajnsı bu kongrenin mesaisine
      kadar teşmil ederek memleketimizde yapılanları tahsis edilmiştir.
      oralarda yapmak, oralarda yapılıp istifade et-   İkinci kongre 8 -12 Mayıs 1948 tarihlerin­
      mekliğimiz imkâm olanları belediyeci arkadaş­ de çalışmıştır. Bu kongrede yine dUekler ve
      larımıza bildirmekdir. Bu yüksek gaye de en hesap tetkikinden gayri aşağıdaki mevzular gö­
      ufak bir politika ve en küçük bir idarî menfaat rüşülmüştür.
      arzusu yer almaz.                   1 — Şehirlerin imar ve sağlığını,

        Cumhuriyet  hükûm.etleri ve derneğin bu    2 — Bina yapımını teşvik,
      yüksek gayesini takdir etmiş olarak onu umu­   3 — Taşıt kazalarını önlemek;
      mî menfaatlere yarar bir teşekkül olmak ve mil­ derneğimizin 50 sayılı Kasım 1949 nüshası bu
      letlerarası birliğine üye kayıt olunmuş karar- kongrenin mesaisini vuzuhla belirtir.
      larile teçhiz ettikleri gibi, kongreleri de daima Dördüncü kongre :
      lâyık oldukları ehemmiyetle karşılamışlardır.
      İçişleri Bakanları derneğin tabiî ve ulusal birer 10 -14 Aralık günlerinde toplanmış, hesap
      başkanı gibi kongreleri açrnağı vazife bilmişler, ve dileklerden gayri şu mevzular üzerinde ça-
      aramızda bizi dinlemişler ve kararlarımızı ta­ hşılm ıştır.
      hakkuk ettirmeği kendilerine birer vecibe gibi   1 — Belediye kanunu tasarısı,
      kabul etmişlerdir. Bilhassa bu yıl sayın vekili­ 2 — Belediye gelirleri
      miz Ethem Menderes'in kongrenin önemini da­    3 — Belediye imar kanunu,
      ha evvel tamim etmiş olmasmın değerini burada   4 — Turizm ve belediyeler;
      şükra,nla anmak bizim için bir borçtur.    Dergimizin 75 sayıh Aralık 1951 nühasında kon­
                               gre rapor ve müzakereleri geniş ölçüde yayın­
        Her kongre daha evvelkilerden üstün bir ol­ lanmıştır.
      gunluk ve verim tanımıştır. Bir kongrenin mu­   Beşinci kongreye başlamadan evvel geçen
      vaffakiyeti iştirak nisbetinin yüksekliğini, gün­ kongrelerin şu müzakere konularına göz atıhr-
      demine dahil tetkik mevzularımızm şümulü ve  sa görülür ki son belediye gelirleri kanunu,
      kararlarının verimi ile ölçülür. Belediyecilik trafik kanunu, turizm endüstrisini teşvik kanu­
      kongrelerimiz bu vasıfları daima daha yüksek nu ve ucuz mesken kanununda  kongrelerimiz
      nisbetlerle ifadeye imkân vermek bahtiyarlığı­ mesaisinin büyük tesirleri olmuştur. Kongrele­
      na ulaşmıştır.                  rimizin üzerinde çalıştığı mühim bir mevzu olan
        Beşinci kongrenizin mevzuları hakkında   yeni bir belediye kanunu tasarısı da Büyük
      müLalâa yürütmeden evvel muhterem delege ve  Millet Meclisindedir. İlmî ve meslekî bir teşek­
      üyelerimize geçen kongrelerin kısa bir hülâsası­ kül için bunlar iftiharla kayıt edilecek birer
      nı yapmak faideden hali değildir. Bu, aynı za­ konudur.
      manda  Türk Belediyecilik Derneğinin küçük bir   Beşinci kongremizin tetkikine arz edilecek
      tarihçesi olacaktır.                mevzular hakkında da daha evvel geniş bir an­
                                ket yapıldı. Bir çok belediyelerimizin ve kıymet­
        Dernek 17 Temmuz 1945 de kurulmuştur.
                                li belediye başkanlarımızın mütalâaları alındı.
      .  İlk kongre : 16 Kasım 1946 da toplanmış­ Tekliflerin üzerinde bilhassa toplandığı aşağıda­
      tır. Mutad olan dilek hesap işlerinden gayri bu ki mevzular bu kongremizin esas çalışma saha­
      kongrede şu mevzular tetkik olunmuştur.     sını teşkil edecektir.
        1 — Tüzük,                    1 — Belediyeleri ilgilendiren idarî mevzu­
        2 — Komün muhtariyeti,           lar : Çok şümullü olan bu sahada belediye muh­
        3 — Ucuz ev,                tariyetini, belediyeye bağlı işletmelerin muhtar
        4 — Baymdırlık,               bir teşekkül haline gidilmeleri, arttırma ve ek­
        5 — Belediye gelirleri;           siltme mevzuatının belediyelere tatbik imkân ve
      kongre 20 Kasım günü son toplantısını yaparak derecesi gibi birbirinden önemli konular yer al­
      vazifesini bitirmiştir.              maktadır.
        Derneğimiz Ocak 1947  tarihli 15,16 nu­    2 — Malî hükümler : Her kongrede olduğu
   1   2   3   4   5   6   7   8   9