Page 3 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 3

s
                                  1      1         a       Kongremiz          ve   Daha       Evvelkiler

                                     Yazan  : Hûlki ALtSBAH
                                      Türk Belediyecilik Demeği
                                        Genel Sekreteri


    Türk Belediyecilik Demeğinin beşinci kon­ kilde müştereken arza imkân bulmak elbette ki
  gresi toplanırken, evvelki sene kongreyi açan faydalıdır, işte Türk Belediyecilik Derneği bu
  İçişleri Vekilinin resmi ve selâhiyetli bir beyan­ zaruretten doğmuş ve belediyecilik kongreleri
  la ifade ettiği gibi, bu kongrenin topluluğundan de müşterek bu tedbir ihtiyacından ileri gelmiş­
  üstün bir mahiyet  taşıdığını hatırlamamak   tir.
  mümkün  değildir. Hakikaten bu kongre bir der­   Demeğin kuruluşu ve bünyesi ne olursa ol­
  nek genel kurulu değil, Türk belediyecilerinin sun belediyecilik kongreleri, Türk belediyeleri­
  müşterek birliğinin bir tezahüründen ibarettir. nin toplu bir ifadesinden başka bir şey değildir.
  Belediyeler bünyeleri ne derecede büyük veya Ve bir kongreden diğerine kadar iki yıllık müd­
  küçük olursa olsunlar birbirlerile idarî ve mad­ det zarfında demeğin idaresinde tavzif edilmiş
  dî rabıtaları olmayan ve aralarında Hiyerarşik olan ve şahıslarını bu meslekte yoğıumuş bu­
  kademe farkı bulunmayan  birer cüzütamdır.   lunan arkadaşlar da Türk belediyelerinin karar­
  Aralarında tek rabıta aziz Türk vatanının bir larını tahakkuk ettirmek uğrunda çahşan müş­
  köşesini imar etmek, oradaki vatandaş hemşe- terek mümessilleri mahiyetindedir, idare heye­
  rilere daha medenî bir yaşamanın zevk ve hu­ tindeki vazifelerin tamamen fahrî oluşu kendi­
  zurunu temin etmek hususunda uhdelerine dü­  lerine emanet edilen işin jdiksekliğinin tabiî bir
  şen vazifenin kıjmıeti ve benzerliğidir. Bu müş­ icabıdır.
  terek iş sahasının belediyeler arasında bir ya­  Türk Belediyecilik Derneği ilimle mesleğin
  kınlık vücude getirmesinden tabiî bir gey ola­ kaynaştığı ve meslekdaşlann tatbikatına bu sa­
  maz.
                            hada gerek senelerce fiilen çahşmış, gerekse
    Vazife aynı dertler müşterek, tedbirler ben- mesleğin ilmî nazariyelerine hayatım vakfetmiş
  zeyişlidir. Şu halde muvaffakiyet için aynı mes- zevatın işbirliğinin en verimli bir şekilde tecelli
  laktaşın geçirdiği masraflı ve külfetli tecrübe­ ettiği bir teşekküldür.
  leri tekrarlamaktansa, onlardan en kısa yoldan   Demek umdeleri Türk belediyelerini müşte­
  faydalanmak, hissedilen müşterek ızdırabm ek­ rek iş sahalarına teallük eden mevzularda bir­
  seriya müşterek olması tabiî olan tedbirini be­ leştirmek olduğu kadar, tatbikatlarını bir taraf­
  raber aramak ve bu tedbir hükümet mercileri­ tan mevcut kanunî mevzuatla, diğer taraftan il­
  nin kararma ihtiyaç hissediyorsa bunu münaka­  min ışığı altında vücut bulması temenni edilen
  şa edilmiş, her cepheden tahlil olunmuş bir şe­ yeni hükümlerle aydınlatmak ve nihayet mesai-


                                                  1
   1   2   3   4   5   6   7   8