Page 2 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 2

Y I L : 9                            Aralık — 1953. Sayı : 98            Sahibi :           İ L L E R                Abone :
         Türk Belediyecilik                           Senelik : 24 T.L.
            Derneği               ve              6 Aylık : 12 T.L.
          Konya Sokak Yeni
          Han No. 13 - 14    B E L E D İ Y E L E R           Yabancı memleketlere
            Ankara                               yılhtı (40) T.L.
           Telg: Urban           D E R G İ S İ   .        İlân ücretleri idare
           Telf: 13006                             ile kararlaştırılır.
                       Yazı tşlerini Fiilen tdare Eden .
                            Vehbi ÇÖKEK


                  DÖRDÜNCÜ   KONGRECE   SEÇİLMİŞ  OLAN  YÖNETİM  KURULUMUZ
                          AŞAĞIDAKİ  ZATLARDAN    İBARETTİR         Reis       Prof. Süheyp Derbil, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi tdare Hukuku
                  Profesörü.
         Reis Vekili   Dr. Sedat Bari, Seyhan Mebusu.
         Genel Sekreter  Hûlki Alisbah, Koç Ticaret T. A. Ş. Umum Müdürü (Sümerbank ve iller
                  Bankası eski umum müdürü).
         Muhasip  Üye   İsmail Hakkı Ülkmen Türkiye Emekli Sandığı tdare Meslisi Reisi, Ankara
                  Üniversitesi Siyasal Bügiler Mahalli idareler Maliyesi Profesörü.
         Tabii Üye     Cemil Keleşoğlu, içişleri Vekâleti Mahalli İdareler Umum Müdürü.
         Tabii Üye    Nafiz Ergeneli, Üler Bankası Umum Müdürü.
         Üye        Atıf Benderhoğlu, Ankara Beyediye Reisi; Avukat,
         Üye        Himmet Ölçmen, Yüksek Mühendis; Konya Mebusu.
         Üye   .     Orhan Alsaç, Yüksek Mimar - Mühendis, Bayındırlık Vekâleti Yapı ve
                   imar işleri Dairesi Reis Muavini.
                                  Mürakipler


                   Şemsettin Parlar, iller Bankası Muamelât Müdürü.
                   Dündar Kılıççöte, Ziraat Bankası Para ve Tahvil İşleri Müdür Muavini;
                   Ankara Beyediye Meclisi Azasından.

                                 Yedek Üyeler

                   Bayan Müfide ilhan Mersin Eski Belediye Reisi.
                   Muzaffer Akahn, Kostamonu Eski Mebusu.
                   Namık Ünal, Darende temsilcisi.
                   Kemal Galip Balkar, Şûrayı Devlet Başkanun sözcüsü.
   1   2   3   4   5   6   7