Page 10 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 10

dişini daha iyi tanıtmağa, daha çok sevdirmeğe,    Derneğimizin bu Genel Kongresi dolayısiy-
     üyelerine daha iyi hizmet etmeğe imkân bul­ le hükümetimizden gördüğümüz  değerli ilgi ve
     duğu gibi maddî ve malî durumunu da kuvvet­ sempatiye huzurunuzda şükranlarımızı sunma­
     lendirmek fırsatını da elde etmiştir.      yı vazife biliriz. Derneğimizin çalışmalarına sa­
                               mimî yardımlarını  esirgemiyen iller Bankası
       Derneğimiz gelişme  halindedir; bu geliş­ da bizi daima müteşekkir bırakmaktadır. Çalış­
     menin hiç aksamadan devam etmesi en sami­  malarımıza yardım eden ve bu kongremize iş­
     mî dileğimizdir.
                               tirak suretiyle amacımıza bağlılık gösteren sa­
       Ancak, derneğimizi ve dergimizi, batıdaki yın üyelerimize de teşekkür ederiz.
     benzerleri olan ilim ve meslek teşekkülleri ve  İşte kongremiz böyle bir ilgi ve sevgi hâ­
     dergileri ile at başı bir duruma getirememiş lesi içinde çalışmalarına başlamış bulunuyor.
     olduğumuzu  da açıklamak borcumuzdur. Yakın  Bu çalışmaların, şimdiye kadar olduğu gibi,
     bir gelecekte bu duruma da ulaşacağımıza ina­ memleket ölçüsünde verimli ve hayırlı olaca­
     nıyoruz.                      ğından eminiz.

                        HESAP    DURUMU

          IV ncü Genel Kongremizin tasvibine mazhar olan yönetim kurulu raporunda 30/11/1951
      tarihine kadar olan hesap durumu arz edilmişti.
          Mezkûr tarihten sonraki hesap durumuda aşağıda arz olunmuştur. Bu devrenin hesap­
      larım :
          1 — Arahk 1951 ayma ait bir ayhk hesap.
          2 — 1952 yılı hesabı.
          3 — 1953 yılı 1/1/1953 - 30/11/1953 devresine ait hesap olmak üzere üç devreye
      ayırarak mütalâa etmek lâzımdır.
          1 — Arahk 1951 ayma ait gehr ve giderler aşağıda gösterilmiştir :

               G i d e r l e r                G e l i r l e r
           Nevi       •     Lira Kr.     Nevi            Lira Kr.
       1. Demek idare giderleri :          Belediyeler aidatı       934  —
         Kira bedeli     100,—          Şahıs ve müesseseler aidatı  15  —
         Hizmetliler ücreti  50,—          Aboneler            286  —
         P. T. T. masrafı    42,50         Banka faizi          195  61
         Kırtasiye       20,—
         Çeşitli masraf    11,80
         Personel vergisi    8,80  233  10
       2. Dergi giderleri :
         Dergi kâğıt, fotoğ­
         raflar, klişe ve b£iskı
         ücreti        2.971,50
         Yazı ücreti     314,80
         Sevk masrafı     160,—
         Neşriyat Md. ücreti 300,—
         Vergi         60,50  3.806 80
                    60,50
       S. Kongre masrafı :
         Muhtelif kongre
         masrafları      5.557,50 5.557 50
         Odacılara bahşiş   30,—
         Tevzi masrafı     25,—
         Rozet masrafı     35,—
         Oto masrafı      27,50 5.557  50
               Y e k û n     9.597  40         Y e k û n     1.430 61

     8»
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15