Page 1 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 1

İLLER V                                    ARALIK    1953


              .EDİYE      Dergimizin bu nüshası yalnız kongre ile ilgili yazılara ve kongrede görüşülecek mev­
   zular hakkında verilen rapor ve tebliğlere hasredilmiştir. Tebliğler derneğimize geliş sırasile
   konulmuştur.                     İ ç i n d e k i l e r      Kongremiz ve Daha Evvelkileri          Hûlki A L t S B A H
      Kongre Programı ve Gündemi ...
      Kongremiz Hakkmda İçişleri Vekâletinin Vilâyetlere Ta­
      mimi
       Kongrenin Tetkikine Sunulan Muamelât ve Hesap Raporu Yönetim Kurulu
      Belediye İşletmelerinin Muhtariyeti        Hûlki ALİSBAH
      Belediye Reisleri Niçin ve Nasıl Yıpranırlar  Hûlki A L t S B A H
      Arsa Fiyatlarmın Yükselmesine ve Arsa Spekülâsyanuna
      Mani Olmak ve Belediyelerin İmar gücünü Artırmak Diyarbakır Belediyesi
      Belediyelerimizin İstikraz, Selâhiyet ve İmkânları ve Kredi
       Kaynakları                     Fazıl ÎLGEN
       Belediyeleri İlgilendiren Muhtelif Mevzular   Ali E R S O Y
      Belediyeleri İlgilendiren Muhtelif Mevzular   Yük. M. Rüştü ÖZAL,
      Belediyeler, Artırma ve Eksiltme Kanunu     Mümtaz T A R H A N
      İstanbul Belediyesi Rapor ve Tebliğleri
       Belediye Muhtariyeti ve Bunun Gerektirdiği Hükümler .... Ekrem AMAÇ
       Koyunlu Belediyesinin Dilekleri         Eyüp S E L V t
      Derginin 1953 Yılı Neşriyat Fihristi


     YIL                T Ü R K                 SAYI
      9'         BELEDİYECİLİK       DERNEĞİ            98
   1   2   3   4   5   6