Page 9 - İller ve Belediyeler Birliği
P. 9

bileceği fikrindeyiz. Gerçekten belediye­ alınacak harçlar (4 sayılı târifenin T inci
     lerce tekel şeklinde idare olunan işletme­ bendi).
     lerin temin eylediği bir mal veya hizmet   Bu kararlardan yalnız mükelleflerin
     bedelini teşkil eden (et taşıma ücreti, ba­ itirazı üzerine ittihaz edilen ve mükellef­
     lıkhane ücreti, akaryakıt depo ücreti, e- ler tarafından temyiz edilmiyerek IcesiTı-
     lektrik, gaz, su, ulaştırma hizmetleriiıden leşmemiş olanlar harca tâbidir. Bu nevi
     almar ücretler, haddizatında bir harç ve kararlardan:
     resim mahiyetini haiz bulunmadıkların­
     dan bunların 5237 sayılı kanunun 49 uncu     a) Ikmalen  ve resen tarh olunan
     maddesiyle tesis olunan tebliğ, itiraz ve vergilerle (belediye vergi ve resimlerinde
     temyiz usullerine tabi olması varid değil­ yalmz ikmalen yapılan tarhiyat) g ö t ü r ü
     dir. Kanun 58 inci maddesinde, güya bun­ vergilere taallûk edenlerden, karar gere­
     lar için kanun yollan varmış gibi bunlara  ğince alınması lâzımgelen ihtilâflı verg-i,
     ait itiraz ve temyiz işlerinden bahsedilmiş resim, harç ve ceza miktarının binde ikisi,
     olması da, mezkûr madde ile bunlar hak­    b)  Bina ve arazi vergilerine ait tar
     kında bir kanun yolu tesis edildiğini ka­ hiyata taallûk edenlerden maktuan 3 lira,
     bule imkân vermez. Bu nevi hakların a-    harç alınır.
     çık bir metne dayanması lâzımdır. Aynı    Bu sonuncular, takdir edilen ayri  sa­
                                             g
     mülâhazalar, belediyelere ait harçlar hak­ fi irad veya kıymetin mikdanna ait ola­
     kında da varittir. Zira 5237 sayılı kanu­ bileceği gibi mükellefiyetin mevzuuna, mu
     nun 49 uncu maddesinde yalnız vergi ve  aflık ve istisnaların tatbikma, mevzii ve
     resimlerin tebliğinden bahsedilmiş, harç­  ferdî tâdilât isteklerinin reddine, mükel­
     lara açıkça temas olunmamıştır. Küşat,   lefiyet başlayınca, yanan, yıkılan ve sair
     muayene, denetleme, rapor, tahlil, suret  suretle harap  olan binaların  vergile
     verme gibi hususlara taallûk eden harç­  rinin terkin tarihine, tadilâtı gerektiren
     lar, belediye meclisinin tarifesine daya­ hallerde bildirme  mecburiyetini yerine
     nacağından bunlar için bir itiraz ve tem­ getirmiyenlerden alınması lâzımgelen  %
     yiz bahis konusu değildir.
                             20 kusur cezasına, binalardan alman ikti­
        Bu mülâhazalara dayanarak  diyece­   sadî buhran ve müdafaa vergilerinin nis-
     ğiz ki, belediyelere ait harç ve ücretler bet tatbikatına taallûk edebilir.
     hakkında kanun  yollarına baş vurulması    İtiraz komisyonlarının bozma karar­
     bahis konusu olmadığı cihetle bunlara ait  ları ile mükellefler tarafmdan temyiz edi­
     dilekçelerle merbutları kaydile harcına tâ len kararlan harca tâbi değildir, itiraz
      bi olmadığı gibi bu muameleler karar harç  komisyonu mükellefin itirazım aynen ka­
     larına da tâbi tutulamaz. Belediye vergi bul ederek tarh olnan vergi, resim veya
      ve resimlerinden, yalnız ikmaletı tarh e- cezayı tamamiyle kaldırdığı takdirde har­
      dilenler karar harcına tâbidir.      ca matrah olacak bir mikdar kalmayaca­
        îl özel idarelerine ait bina ve buna ğından yine harç alınması lâzım gelmez.
      bağlı buhran vergisiyle arazi vergisi 4 Komisyon, vergi, resim ve cezayı mükellef
      sayılı târifenin 7, 8 ve 9 sayılı bentlerinin lehine tenzil ettiği takdirde kalan mikdar
      (b) işaretli fıkralarında açıkça zikredil­ üzerinden harç alınacaktır.
      miş olduğundan, bunlara ait her türlü iti­   Mükellef lehine verilmiş olan karar,
      raz ve temyiz işleri harca tâbidir.    vergi dairesi tarafından temyiz edildiği
                             takdirde, itiraz komisyonu karan kesin­
        Karar harçlarının mikdarı
                             leşmiş olamıyacağındaîtı, mükellef temyiz
        Karar harçları tahrire dayanan ver­  etmese bile, bu kararlardan da harç alı-
      gilerde maktu, diğer vergi ve resimlerde namıyacağı düşüncesindeyiz. Zira ergi da
                                              v
      nisbidir.                   iresinin temyiz talebi üzerine kararın bo­
        I — İtiraz komisyonu kararlarından  zulması ve vergi, resim ve ceza mikdan-


                                                   7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14