Page 8 - İller ve Belediyeler Birliği
P. 8

Kanunun  58. maddesinde umumî  ve   zuun biraz daha derinleştirilmesini ge­
           mutlak bir ifade tarzı kullamimış "vergi, rektirmektedir.
          resim, harç ve belediye gelirleri meyanında    58 inci maddede, vergi, resim ve harç­
           bulunan ücretlere ait itiraz ve temyiz işleri  lar zikredildikten sonra tahsisen "belediy
           ile sair vergi muamelelerinden bu kanuna gelirleri meyanında bulunan ücretler" de
           ekli 4 sajalı târife gereğince harç alınır", aynca zikredilerek bunlara ait itiraz ve
           denilmiş olduğu halde 4 sayılı târifenin ka­ temyiz işlerinden 4 sayılı tarife gereğince
           rar harçlarını gösteren 7, 8 ve 9 sayılı bent  harç alınacağı beyan edilmiştir. Bu metin,
           lerinin (a) ve (b) işaretli fıkralarında yal­ kanün vazunın vergi, resim ve harç tâ­
           nız yukarıda 1 - 3 numalarla belirttiğimiz birlerini zikrederken belediyelere ait
           vergilere ait harçlar zikredilmiş bulundu­ vergi, resim ve harçları da derpiş etmiş
           ğundan ancak bu vergilere ait kararlardan  olduğundan  şüpheye yer bırakmamakta­
           harç alınması mümkündür. Vatandaşlara   dır. Şu halde belediye vergi, resim, harç
           mükellefiyet tahmil eden kanunlarda kı­  ve ücretlerinden târifenin hangi fıkrasma
           yas yoliyle mükellefiyetin genişletilmesine göre harç alınabileceğini tetkik etmek lâ­
           hukukan  cevaz bulunmadığından, 58 inci  zımdır. Belediye vergi ve resimlerini, târi­
           maddenin  şümulünü  tarifede zikrolunan  fede zikrolunan ve yukarıda 1-3 numa­
           vergi, resim, harç ve ücretlerle takyid et­ ralarla belirttiğimiz vergilerden götürü
           mek zaruridir.                vergilerle tahrire dayanan vergiler ara­

             Beyana  dayanan vergilerde, ikmalen   sına, bunların vergi usul kanunu ile be­
           ve resen tarhiyat dışında, mükellefiyetin lirtilen mahiyetlerine göre, ithal etmeğe
           esası, gekli, istisna ve muafük, emsal be­ imkân yoktur.
           deli, değerleme, amortisman ve saire gibi   İkmalen ve resen tarhiyata gelince,
           mevzulara taallûk eden hükümlerin tat­   bunlar da Vergi Usul Kanununun şümu­
           biki üzerinde idare ile mükellef arasında lüne giren verdilere tatbik edilebilen bi­
           zuhur edecek ihtilâflar hakkında itiraz ve rer kanunî esasdır. Bunların Usul Kanunu
           temyiz talebinde bulunabilirler. Bu talep­ şümulüne girmeyen belediye vergi ve re­
           lere ait itiraz ve temyiz komisyonu karar­ simlerine de şâmil bir mânada zikredilmiş
           ları târifede yer almamış olduğundan, bun olduğunu kabul etsek bile resen tarhiyatın
           1ar hakkında verilen kararlar harca tâbi mahiyetine göre, beyan usulüne dayanma­
           bulunmamaktadır.  Bu nokta üzerinde te­  yan belediye vergi ve resimlerine tatbiki­
           reddüde mahal yok ise de, belediye vergi ne maddeten imkân bulunamaz. Şu halde
           ve resimlerine ait itiraz ve temyiz işleri­ belediye vergi ve resimleri hakkında yal­
           nin harca tâbi olup olmadığı hususu, mev- nız ikmalen tarhiyat bahis konusu olabi­
           retiyle de bir menfaat sağlamış olacağmdan lir. Belediye vergi, resim, harç ve ücret­
           bir harç ödemesi de gayet taJbiidir," tarzında lerinden, zamanında noksan tahakkuk et­
           izah olunmaktadır.              tirilmiş olanların 5237 sayılı kanunun 48
             Geçici komisyon raporunda harca tabi ka­ inci maddesindeki zamanaşımı süresi i-
           rarlar belirtilirken itiraz komisyonundan  çinde, tamamlanması için yapılacak mü­
           aleyhine karar çıkan ve bu karan, halcsızlıfını temmim tarhiyatın, ikmalen tarhiyat sa­
           kabul ederek temyiz etmeyen ve bu suretle aley­ yılması ve bu tarhiyata karşı yapılan iti­
           hine olan karar kat'ileşenlerden almacaktır." raz ve temyiz istekleri üzerine verilen ka­
           şeklinde izahat verilmiştir.         rarlardan harç alınması, 58 inci maddenin
             Bu izahlara rağmen gerek hükümet tasan- mutlak hükmüne dayanılarak kabul edile­
           sında gerekse geçici komisyonca kabul edilen bilir.
           metinde götürü yengilerle tahrire dayanan ver­ Ancak bu noktainazarın müdafaası
           gilerin harca tabi tutulmuş olması hem adalet­ da, belediyece yapılan ikmalen tarhiyatın
           sizdir, hem vatajıdaşlar arasında eşitliği ihlâl esasen itiraz mevzuu olabilecek mükelle­
           etmektedir.                  fiyetlere taallûk etmesi ile mümkün ola-


           6
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13