Page 7 - İller ve Belediyeler Birliği
P. 7

siteler kanununun 55 inci maddesi gere­ ve ücretlerde durum böyledir).
       ğince enstitü, lâboratuvar, klinik ve po­
       liklinik ücretleri, harçlar kanununun 57   B — Karar  harçları:
       nci maddesi gereğieıce alınacak noter üc­  Bîu harçlar, mükelleflerin talebi üze­
       retleri, tapu harçları kanununun 28 inci rine ihtilâflı vergi, resim, harç, ücret ve
      maddesi gereğince alınan husus ücreti, ö- cezalar hakkında itiraz komisyonlarKica
       zel kanunları gereğince okullarca alman  veya temyiz komisyonu  dairelerince it­
       ders ücretleri, okul pansiyonları ücreti, tihaz olunan kesin kararlarla temyiz ko­
       hastahanelerce alınaa tedavi ücretleri, su­ misyonu genel kurulunca verilen karar­
       lama ücretleri bu kabildendir. Bunlardan lardan alınır. Aynı mevzuda hem itiraz,
      hiç biri için ilgililere itiraz ve temyiz hak­ hem temyiz komisyonunca karar verildiği
       kı tamnmış olmadığı gibi, harçlar kanu­ takdirde, itiraz komisyonu kararı harca
       nunun 58 inci maddesinde, ücret tâbiri  tâbi olmayıp yalçuz temyiz komisyor»u ka­
       "belediye gelirleri meyanında bulunan   rarından harç alınır.
      ücretler" şeklinde takyid edilmiş olduğun   4 sayılı târifenin tetkikinden itiraz
       dan bu ücretlere ait müracaat dilekçeleri ve temyiz komisyonlarınm bütün kadarla­
       de kaydiyeye tâbi bulunmamaktadır.
                              rının değil ancak:
         Bu açıklamalar, gerek kanundaki ge­    1 — İkmalen veya resen tarh olunan
       rekse 4 sayıh târifenin muhtelif bentlerin­ vergilere ve bu tarhiyata ait cezalara
       deki ücret tâbirlerinin tatbik yeri olmadığı 2 — Götürü vergilere (gelir vergisin­
       nı göstermeğe kâfidir.           de götürü ücret, götürü serbest meslek

         Vergi Usul Kanununa  göre itiraz   kazancı; esnaf vergisinde gündelik kazan­
      dilekçeleri iki nüsha ve temyiz dilekçeleri ca dayanan vergiler), (1).
      diğer taraf adredince verilmek lâzım geldi­  3 — Tahrire dayanan vergilere (bina
      ğinden (V. U. K. madde: 357 ve 372) bu ve arazi vergileri) (1).
      dilekçeleritı ve bunlara bağlı evrakın her  Taallûk eden itiraz ve temyiz taleple­
      birinden ayrı ayrı kaydiye almak icap   ri üzerine ittihaz olunan kararlar harca
      eder. Târifede "bağlı evrakın her biri" i- tâbidir.
      fadesinin kullanılmış olması dolayisiyle
      bu evrakın müteaddit sahifelerden terek­    (1) Bu yengilere ait itiraz ve temyiz mua­
      küp etmesi, kaydiyenin sahife adedince   melelerinin harca tâbi tutulması gerelc hükü­
      tekerrürünü istilzam etmez.         met gerekçesinde gerekse geçici komisyon ra­
         Mükellefler, kendi beyanlarına göre  porunda ileri sürülen mucip sebepler ve pren-
      tarh olunan vergilere itiraz edemezler, an­ siiPİerle kabili telif bulunmamaktadır. Gergekten
      cak bu tarhiyatta vergi hatası yapıldığı hükümet gerekçesinde veııgi itiraz ve temyiz
      takdirde butıun düzeltilmesini isteyebilir­ muamelelerinin harca tâbi tutulması "daiıa zi­
      ler. Bu dilekçeler kaydiye harcına tâbi  yade mükelleflere atfolunabilecek kusurlar neti­
      değildir. Ancak düzeltme talebi, itiraz müd cesinde resen veya ikmalen tarh edtlen. vergi,
       deti içinde yapılmış olur ve düzeltme  reisim, harg ve cezalara taallûk ettiği derraeyan
      mercii talebi red ederse bu talep itiraz di­ olunarak "mükelleflere tarh ve tebliğ; olunan
      lekçesi yerine geçeceğinden (V.U.K. md-  vergilere karşı itiraz hakları bulunması ve tou
      113) bu dilekçeler o tarihte harca tâbi haklarını kullamrken her hangi bir hare akn-
      olur.                     mam'ası esası prensiptir. Ancak kaçakçılık veya
         İdarî makamlara yapılan istitaf mü­  başka şekillerde verginin gizlenmesi gil>i sebep­
      racaatları ve şikâyetler bir kanun yolu  lerle resen veya ikmalen tarh olunacak vengilere
      mahiyetini haiz bulunmadığından bu mak   karşı mükellefler tarafından kanun yollarma
      satla verilen dilekçeler vergi, resim, harç, müracaat sonunda mükellef aleyhine kara-r ve­
      ücret ve cezalara taallûk etse dahi kaydi­ rildiği takdirde, mükellef lüzumsuz yere idareyi
      yeye tâbi tutulamaz. (Belediyelere ait harç külfetlere sakmu§ ve vergisini geç ödemelc su-


                                                   5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12