Page 6 - İller ve Belediyeler Birliği
P. 6

ihtilâflarına müteallik muameleler, mü­  olduğunu teşkilâta tebliğ etmiştir. (Harç­
            kelleflere ve ceza kesilenlere vergi usul ka- lar kanunu genel tebliği seri No. s . : 4)
                                                    İ
            îiunu ile verilmiş olan itiraz ve temjdz Biz kanun hükmünü böyle anlamıyoruz.
            karar tashihi, kararların tavzihi, vergi Çünki, 4 sayılı târife yalnız vergi, resim,
            incelemelerinin iadesi haklarının kullanıl­ harç ve ücretlere, cezalara karşı kanun
            masından doğan  muamelelerdir.       yollarına başvurulmak üzere verilen dilek

              Vergi ihtilâflarından alınacak harç­  çeleri ve bunlara bağlı evrakı zikrettiği
            lar, biri kaydiye, diğeri karar harçları ol­ gibi kanunun 58. maddesi ve bunun baş-
            mak üzere iki kısmıdır.           -lığı da harcın yalnız bu muamelelere ait
                                   buluaduğunu  açıkça göstermektedir. Öte
              A — Kaydiye:               yandan hükümet tasarısında 4 sayılı târife

              Harçlar kanununa bağlı 4 sayılı tari­ ile yalnız dilekçeler harca tâbi tutulmuş
            fenin 1 işaretli betüdine göre:      ve bağlı evrak bahis konusu edilmemiş,
                                   bunu
                                         komisyon târifeye
                                      geçici
                                                   eklemiştir.
              a)  Vergi, resim, harç, ücret ve ceza­ Gteçici komisyon raporunda bu tâdilin se­
            lara karşı kanun yollarına müracaat eden bebi, târifedeki kaydiye harcının adalet
            mükellefler tarafından verilecek her ne­ harçlarına uydurulması şeklinde ifade o-
            vi dilekçeler,                lunmuştur- Binaenaleyh  (her ha-ngi bir
              b)  Bu dilekçelere bağlı olarak veri­ husus için ibraz olunacak evrak) ibaresi­
            lecek ve her hangi bir husus için ibraz olu­ ni, mutlak olarak değil, dilekçelere bağlı
            nacak evrak.                 evrakın bir vasfı şeklinde kabul etmek za
               Ayrı ayrı 30 ar kuruş harca tâbidir. ruridir. Aksi halde resmî dairelere herhan
               Kanun yolları Vergi Usul kanununa   gi bir husus için ibraz olunacak evraktan
            göre, yukarıda gösterilea itiraz, temyiz, harç almak neticesi hasıl olur ki bu hal
            karar tashihi, karar tavzihi, vergi ince­ kanunun maksadı ve açık hükmü ile telif
            lemelerinin iadesi yollarıdır. Bu yollara edilemez.
            baş vurmak maksadiyle mükellefler tara­
            fından  itiraz komisyonu  başkanlığına     Ver'gi usul kanununun birinci madde­
             (g'ayri muvazzaf komisyonlarda en büjöik sinde yapılı olan vergi ve resimlerle mez­
            mülkiye âmiri) ve temyiz komisyonu baş­   kûr kanunun vergi ihtilâflarına müteallik
            kanlığına  verilen dilekçeler ve bunlara  hükümlerine tâbi olan belediye vergi ve
            bağlanan evrak kaydiyeye tâbidir. Bu ev­ resimleri hakkında kanun yollarına müra­
            rak dilekçede izah oluçıan itiraz ve tem­ caat maksadiyle yetkili makamlara ve
            yiz ve <üğer kanun yollarına baş vurma  komisyonlara verilen dilekçeler kaydiyeye
            sebeplerini tevsik maksadiyle dilekçelere  tâbidir. Harçlar kanununun 116 mcı mad­
            bağlanan  belgelerdir. Bunlar, vergi ih­  desi, mezkûr kanundaki esaslara göre tarh
            barnamesi, komisyon kararı, makbuz, fa­   ve tebliğ olunan harç ve cezalara karşı da
            tura, sözleşme, taahhütname, sulhname,   Vergi Usul Kanunundaki kanun yollarına
            ibraname  ve buna benzer evrak olabilir. baş vurma hakkını mükelleflere vermiş
            Bunların asıllarının veya suretlerinin bağ­ olduğundan bu müracaatlara  ait dilekçe
            lanmış olması arasmda kaydiyeye tabi ol­  ve merbutları da kaydiyeye tâbi bulun­
            mak  bakımından bir fark yoktur.      maktadır. Ancak, 5237 sayıh Belediye Ge­
                                    lirleri kanununa dayanan harç ve ücret­
               Maliye Bakanlığı 4 sayılı târifenin 1 ler hakkında mükelleflere itiraz ve tem­
            inci bendi ile kaydiye harcına tâbi tutulan  yiz hakkı tanınmamış olduğundan bunla­
            evrakı 1) dilekçelere bağlı evrak, 2) Her ra ait dilekçelerden kayit harcı alınamı-
            hangi bir husus için ibraz olunacak evrak yacağı düşüncesindeyiz.
            şeklinde ikiye ayırarak, kanun yollarına
            müracaat  için verilen dilekçelere bağlı ol­   Belediye vergi ve resimleri kanunun­
            mayan  ve her hangi bir husus için ibraz dan başka kanunlarda da ücret tahsiline
            olunan evrakın da kaydiye harcına tâbi  müteallik bazı hükümler vardır. Üniver-

            4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11