Page 5 - İller ve Belediyeler Birliği
P. 5

TETKİKLER

         Vergi   ihtilâflarından     ve  bina   ve  arazi   vergileri


           tadilât   muamelelerinden       almacak     harçlar                                  Yazan:  İsitmil HaWn  Ü L K M E N

         Bugüeıe kadar bir harca mevzu teş­  1er hakkmda mükellefler t a r a f ı n d a n k a ­
      kil etmeyen vergi ihtilâfları ile bina ve  nun yollarına baş vurulması harç a l ı n ı n a -
      arazi vergilerine taallûk eden tâdilât mu­ sını gerektirmektedir. Vergiler T e m y i z k o ­
      ameleleri, 29.2.1952 arihü Resmî Gazete­  misyonu kararları üzerine Danıştay'da, a ç ı ­
                t
      de yayınlanan 5887 sayılı ve 25.2.1952 ta­ lacak dâvalar, bu kanunun 28 nci m a d ­
                                              i
      rihli Harçlar Kanunu ile ilk defa harca ta­ desi mucibince (1) sayılı târifeye g ö r e ,
      bi tutulmuştur.                mahkemelerde  açılan dâvalardan  a l ı n a ­
        Mahallî idarelerin vergi mükelleflerini cak harçlara tâbidir. Bu dâvalardan, m e z ­
      de ilgilendiren bu harçları, nazarî bakım­ kûr târife gereğince, kıymeti belli o l m a ­
      dan münakaşasına  girişmeksizin izah ve   yan dâvaların tâbi olduğu harçlar a l ı n ı r .
      tahlile çalışacağız.
                                Vergi Usul Kanu-nunun 354 ü n c i i m a d
        1 (— Harçlann tatbikine başlanamğı   desi gereğince, tahrir, tâdilât ve t a k d i r
      tarih: Kanun, 127 inci maddesine göre   komisyonlarınca tahmin ve takdir o l u n a n
      yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe  matrahlara ve akdir k o m i s y o n l a r ı n ı n v e r
                                     t
      gireceğinden aşağıda izah edilen harçların gi kaçakçıhğma ait kararlarma k a r § L v e r ­
      29 Mart 1952 tarihinden itibaren tatbikine gi daireleri tarafından yapılan i t i r a z v e
      başlanacaktır.                 temyiz talepleri harca âbi değUdir- H a r ç
                                         t
                              münhasıran mükelleflerin t a l e p l e r i ç i â e n a-
        2   Harca tâbi muaaneleler: On bir
      kısımdan mürekkep ve 10 târifejd muhte­  lınır.
      vi buluna-n kanunun dördüncü kısmı "ver­   Harca  tâbi muameleleri, vuzuH l>akı-
                                    k
      gi, resim, harç ve cezalara ve belediye ge­ mından, üç ısımda mütalâa e t m e k m u ­
      lirleri meyanmda bulunan  ücretlere ait   vafık olur.
      itiraz ve temyiz işleri ile diğer vergi mua­ 1 — Vergi ihtilâflarına m ü t e a l l i l c m u ­
      melelerinden almacak harçlar" hakkmda    ameleler.
      olup bu kısma dahil 58 inci maddede bu    2 — Mükelleflerin Vergi Usul  K a n u ­
      işlerden, ekli (4) sayılı târife gereğince nuna göre idareden talep edecekleri, baza
      harç ahnacağı tasrih edilmiştir.      muameleler.
        4 sayıh târifenin incelenmesinde!! an­   3 —  Bina ve Arazi vergileri t;â<iilât
      laşıldığına göre. Vergi Usul Kanununun   muameleleri.
      vergi ihtilâflarma ait hükümlerine tabi     3 _ /Vergi \ htilâflanna luiîiteallik
                                       i
          b
      bulunan ütün  vergi, resim, harç ve ücret- muaimıelelerden almsıcak harçlar: " V e r g i
                                                     3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10