Page 4 - İller ve Belediyeler Birliği
P. 4

kümet  sisteminin Türkiye'ninkine banze-  ce idarî murakabe, idarî müdahale şek­
        diği görülüyor. İngiltere'de vilâyet şehir­ linde soysuzlaşmaktan kurtulmuş olur.
        leri, içinde bulundukları vilâyetlerin kont­ Böylece merkezî idarenin temsilcileri bele-
        rolüne hiç bir suretle tabi değillerdir" di­ diyeleıimize karşı biraz daha saygılı dav­
        yor.                      ranmak lüzumunu da hissetmiş olurlar.
          Görülüyor ki İngilizler, bizim gibi,   Belediye Kanunumuz  bizde her bir
        mahallî idare demiyorlar, "mahallî hükü­  belediye için bir tek encümen kurulmasını
        met" tabirini kullanıyorlar. Biz de bu ta­ derpiş etmiştir. Yeni tasarı da aynı ma­
        biri benimsersek epeyce ilerlemiş oluruz. hiyettedir. İngiltere'de, Amerika'da hat­
          Ankara Belediyesinin Ankara Vahli-   tâ Belçika'da her bir Belediyenin çeşitli
        ğinin kontrolüne tabi ohnası ne kadar yer­ encümenleri vardır. Belediye işleri bu en­
        siz ise Konya veya Adana Belediyesinin  cümenler arasında bir iş bölümüne tabi
        de Konya veya Adana Valiliğinin kontro­  tutulmuştur. Bu iş bölümü sayesinde be­
        lüne tabi olması o kadar yersizdir.    lediye işleri daha iyi görülmektedir. Biz
          Bizde il ve ilce merkezlerinde beledi­ ise bütün belediye işlerini bir tek Encüme­
        ye kurmak  mecburidir. Bucak merkezle­   ne yüklediğimiz için bu encümen yığılan
        rinde kurulmuş belediyelerimiz de vardır. işlerin altında ezilmekte ve işleri gereği
        Fakat ne il, ne ilce, ne de bucak merkez­ gibi inceliyerek en uygun kararlara bağla­
        leri olmıyan bir yerde memleketimiz için mak imkânından  mahrum  kalmaktadır.
        belediye kurmak bahis konusu bile değil­    Sir Howard Roberts Ankara  Beledi­
        dir; böyle yerlerde köy muhtarlıkları bu­ yesine şöylece yedi encümen kurmasını
        lunabilir. Netice şu oluyor: Türkiye'nin  tavsiye ediyor :
        neresinde bir belediye varsa orasında da­   1 — Maliye ve umumî maksatlar;
        ima ve mutlaka merkezî  idarenin Vali,     2 — Müesseseler ve plânlama;
        Kaymakam  veya Bucak Müdürü  gibi bir     3 — Sağhk, temizlik ve parklar;
        mansup  temsilci ve temsilcinin emrinde    4 — Polis, itfaiye, ruhsatiye ve teftiş
        ayrı bir idare teşkilâtı vardır. Böylece Hü­   5 — Mezbaha ve veteriner işleri;
        kümeti temsil etmek şeref ve yetkisi hiç   6 — Su işleri;
        bir zaman bizde bir Belediye Başkanına    7 — Gaz ve elektrik.
        nasip olmaz; fakat binlerce köy muhtarı­
        na nasip olur.                  Her belediyemiz, işlerinin çeşitlerine
          Belediye Başkanlarımızın bu nasip-   ve genişliğine göre, lüzumu kadar encü­
        sizliğini bir tarafa bırakalım. Fakat Be­ men kurmak hakkından ne için mahrum
        lediyelerimizin mürakabelerini - kısmen   ediliyor?
        olsun - hiyerarşide daha yüksek teşkilâta   Yeni tasanda buna imkân verilmesi
        veremez miyiz? II merkezlerindeki beledi­   çok lüzumludur. Yeni kurulacak encü­
        yeler doğrudan doğruya Bakanlıklarla ya-   menlerin, şimdiki tek encümen gibi. Bele­
        zışsalar ve doğrudan doğruya Bakanlık­   diye Meclisine karşı sorumlu olması ta­
        ların denetleri altına alınsalar, Valilerin biidir. Esasen İstanbul da bunu yapmış
        denetinden kurtanisalar  çok iyi olmaz   bunu'yapmak  zaruretinde kalmış  değil
        mı ? Valiler il merkezinde bulunmayan be­   miyiz? Bu hayırlı ve verimli imkândan
        lediyeleri, kaymakamlar ilce merkezinde   Belediyelerimizi mahrum etmek reva de­
        olmıyan belediyeleri denetleseler daha   ğildir.
        uygun olmaz mı?                  Sayın ingiliz belediyecisinin belediye
          Yeni Belediye Kanunu tasansmda bu    muhasebesine  ait müşahedeleri de çok
        maksatla yapılacak bir değişikliğin çok  önemlidir. Bunu ve diğer bir kaç konuyu
        yerinde, hayırlı olacağına kaniim. Böyle  ileride ele alacağız.


        2
   1   2   3   4   5   6   7   8   9