Page 3 - İller ve Belediyeler Birliği
P. 3

Belediyelerimizin              durumları
                                  Yazan: Prof. Süheyp  D E R B t L


        Şövalye payesini haiz, en asil Britan­  îçinde bulunduğumuz  çevre bizi ya­
     ya imparatorluğu  nişanmm  Komandör    vaş yavaş bir takım kötülüklere kanıksa­
     rütbesinin hâmiU, Londra Eyalet Naip Ve- P tır. Yabancı bir çevreden gelen dostumuz
     kili, Londra Eyalet Sulh Yargıcı, Londra bizi uyarabilir. Tıpkı oturmakta olduğu­
     Eyalet Meclisi Genel Kâtibi, Yüksek Mah­  muz odanın havası yavaş yavaş bozıuldu-
     keme Yargıçlar Kurulu Hukuk Müşaviri,   ğu halde bunun farkına varmamız ve dı­
     Londra Eyalet Naipliği Onursal Kâtibi.   şardan gelen bir arkadaşımızın bizi u y a r ­
     Londra Eyaleti Yargıçları Tâyin Danışma  ması ve odamızı havalandırmağa vesile ol­
     Meclisi Onursal Kâtibi, Büyük Britanya   ması gibi.
     Şehir Plânlama Enstitüsü eski Başkanı     Bu bakımdan  İngiliz dostumuza bele­
     ve Meclis üyesi. Büyük Britanya Umum.î  diyemizi tetkik ettirmek fikri isabetli ol­
     idare Enstitüsü Meclisi eski Başkanı ve  muştur.
     halen İkinci Başkanı Sir Howard Roberts    Burada  yalnız Ankara  Belediyemizi
     iki aya yakm bir zaman Ankara'da kalmış  ilgilendiren konulara temas edecek d e ğ i ­
     Ve Ankara Belediyemizde tetkikler yapa­  lim, bütün belediyelerimizle ilgili mesele­
     rak neticesini bir raporla bUdirmiş.    ler üzerinde duracağım.
                               Sir Howard Roberts yeni  "Belediye
       Raporunu  belediyemiz bastırmış. Sa­
     yın Başkan Atıf Benderlioğlu bir nüsha­  Kanunu" tasarımızı da incelemiş: " T ü r k i ­
     sını da bana verdi.             ye'nin başşehrinin belediyesi olmak öne­
                             mini taşıyan bir idare, kanaatimce, işleri­
       Bay  Howard  Roberts  raporunda    ni idare sahasında bu tasanda anınan se-
                                            t
     "Muhtelif daire müdürlerinin benimle yap­  lâhiyet ve serbestiden çok fazlasına ma­
     tıkları samimî işbirliğinin pek makbule  lik olmalıdır." diyor.
     geçtiğini; istediğim gibi bilgileri vermek
                                   dostumuz,
                                            Ankara
                                        yalnız
                               İngiliz
                                                 Be­
     vazifelerini anlatmak, dairelerini gezdirip lediyesini incelemiş olduğu için, h ü k m ü n ü
     göstermek suretiyle bana çtk yardım et­  yalnız Ankara Belediyesine hasretmekte
     tiklerini en başta söylemek isterim" diyor.
                             haklıdn. Gerçekte bütün belediyelerimiz
       Anlaşılıyor ki blediyecilerimiz İngiliz yeter derecede muhtariyetten mahrum  ve
     belediyecisinin önüne durumu açık açık  mustariptir. Yeni tasanda belediye m u h ­
     sermişler ve çok iyi etmişler.      tariyetini genişletmek gereklidir. Derneği­
                            mizin, kuruluşundan  beri, savunduğu  bu
       Raporu derin bir ilgi ve merakla oku­ tezin Sayın Howard Roberts tarafından
     dum. Raporun pek değerli ve seçkin bir  da benimsenmesini tabiî görmelidir.
     belediyecinin kaleminden çıkmış ohnası
     ilgimi, bir İngiliz gözü ile belediyemizin Sayın ingiliz belediyecisi raporunda;
     nasıl göründüğünü anlamak isteği mera­   Ankara şehri, Ankara vilâyetinin kontro-
     kımı artırıyordu,               luna tâbi olmamalıdır. Britanya mahallî

                                                  1
   1   2   3   4   5   6   7   8