Page 2 - İller ve Belediyeler Birliği
P. 2

Y ü : 7                           Mart 1952 — Sayı : 77


                             İ L L E R
               Sahibi :                          Abone:
            Türk Belediyecilik           VI            SeneUk  : 12 T L .
               Derneği                           6 ayhk   6 T L .
             Ankara - Yenişehir  BELEDİYELER                Yabancı memleketlere
             Mithatpaşa C. N. 24                       Yıllıg:ı 20 T L . dır.
               Telgraf:                           ilân ücretleri idare
              Urban - Ankara       D E R G İ S İ
              Telefon: 23850                         ile kararlaştınUr.
                          Yazı işlerini fiilen idare eden:
                             Ali Enver TOKSOY
                  Değerli Belediyeci Arkadaşlammz;
                  1952 malî yılına girmiş bulunuyoruz. Aidat ve Dergi abone miktar­
                ları hakkında 4. üncü Genel Kongrece ittihaz olunan baremi sizlere gü­
                nünde tebliğ ettik. Çalışmalarımızın aksamaması için bu bareme göre
                tesbit edilecek aidat ve abone bedellerinin tezelden gönderilmesini has­
                saten rica ediyoruz.
                                     mı                  [aal                                           W"-


                              O '                  s o                   S                GENERAL®         ELECTRIC

                                   KOÇ Ticaret T.A.Ş. (Ankara-lstanbul-Eskişehir)
   1   2   3   4   5   6   7