Page 10 - İller ve Belediyeler Birliği
P. 10

nın değişmesi ve hatta tamamiyle ortadan     2 — Tarafların iddia ve müdafaala-
           kalkması da mümkündür.            n dışında, zamanaşımı, vergi hataları ve
             Vergi Usul Kanunu gereğince (madde   katıunun açık hükümlerine aykırı gördüğü
           369) itiraz komisyonlannm aşağıdaki ka­  hususlar üzerinde resen yapacağı inceleme
           rarlan kesin olup temyiz edilemez:     lerle (V.U.K. Md.: 376) üzerine vereceği
             a) Grötürü vergilerde mükelleflerin  nihai karar
           sınıf ve derecelerine yapılan itirazlar,    Kesindir. (V.U.K. Md.: 378).
             b) Bina vergisinde 50 liraya kadar    Bu kesin kararlardan temyiz komis­
           olan gayri safi iradlara, arazi vergisinde yonu dairelerince resen verilen nihai ka­
           500 liraya kadar olan kıymetlere yapılan rarlar mükelleflerin isteğine dayanmayıp
           itirazlar (verilen karar neticesinde irad komisyonun  inceleme sırasında tesbit et­
           veya kıymetin bu hadleri aşmamış olması  tiği kanıma ve usule aykmr muamelele­
           şartiyle)                   rin düzeltilmesi için resen ittihaz edilmiş
             c) Hayvanlar  vergisi hariç olmak  bir karar olması itibariyle bu kararların
           üzere diğer vergilerde 100 lirayı aşmayan harca tâbi olmayacağı mütalâasındayız.
           tarhlara yapılan itirazlar, verilen karar Her ne kadar bu kararlar mükelleflerin
           neticesinde verginin bu hadleri aşmamış  ödeyecekleri vergi ve resimlerin terkin
           olması şartiyle)               veya tahfif edilmesini de intaç edebilir ve
             Bu suretle kanunen temyizi kabil ol­ binaenaleyh mükellef lehine hukukî ve
           mayan  itiraz komisyonu  kararlarından   malî neticeler doğurabilirse de mükellef­
           harç alınacak mıdır? kanun ve 4 sayılı  lerin isteği üzerine verilmiş olmadığından
           tarife bu konuda sakittir. Tarifede harca tarifedeki hüküm karşısında bu cihetin
           konu olacak kararlar "mükelleflerin itira­ harç istifasına mahal veremiyeceğini dü­
           zı üzerine verilip temyiz edilmiyerek ke­ şünüyoruz.
           sinleşmiş olanlar" hükmü  ile tâyin e-    Şu halde temyiz komisyonu daire ka-
           dilmiş olduğundan haddizatında kanunen   rarlanndan  yalnız, mükelleflerin isteği
           temyizi kabil olmayan kararların da har­ üzerine verilen tasdik kararlan harca tâbi
           ca tâbi olmayacağını düşünüyoruz (2).   olacaktır. Bu nevi kararlardan:
             n — Temyiz komisyonu daire karar­     a) ikmalen ve resen tarh olunan
           larından almacak harçlar (4 sayılı tarife­ vergilerle (belediye vergi ve resimlerinde
           nin 8 inci bendi).
                                  ikmalen tarhiyat) götürü vergilere taal­
             Bu kararlardan yalnız itiraz komis­  lûk edenlerden, karar gereğince alınması
           yonu kararının temyizen tedkiki suretile lâzım gelen ihtilâflı vergi, resim, harç ve
           verilip kesinleşmiş olanlar harca tâbidir. ceza mikdarının binde üçü,
             Temyiz komisyonu  daireleri, 1) boz­    b) Bina ve arazi vergilerine ait tar-
           ma, 2) tasdik, 3) resen nihaî karar olmak hiyata taallûk edenlerden maktuan 6 lira
           üzere üç çeşit karar verebilir. Bunlardan   harç alınır.
           bozma karan, kesin mahiyette olmadığın­     Temyiz komisyonu  daire karan iti­
           dan harca tâbi değildir. Diğer iki karar, raz komisyonu kararının kısmen tasdikini
           yani:             ı        ve kısmen bozulmasını tazammun  ettiği
             1 — Mükelleflerin isteği üzerine ya­ takdirde karanu tasdiki tazammun eden
           pılan inceleme sonunda itiraz komisyonu  kısmı kesin olduğundan, mezkûr karardan
           kararının usule ve kanuna uygun olduğu  yalnız bu kısma göre mükelleften alın­
           nu tasdik eden karar ile,         ması gereken vergi, resim, harç ve ceza
                                  mikdan  esas tutularak harç  alınması
             (2) 1 sayılı haşiyede hükümet gerekçe­ icabeder. Karann bozmaya taallûk eden
           sinden ve geçici komisyon raporundan çıkarılmış kısmı hakkında aşağıdaki fıkrada açıkla­
           olan izaJhlar bu düşüncemizi teyit eder. nan tarzda muamele yapılır.

           8
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15