Page 1 - İller ve Belediyeler Birliği
P. 1

AYLIK  tUM  VE MESLEK  DEBGtSI


                                        mm                  m
                          m


                                          ^ ^ ^ ^
                 Onbinlcrce senelik bir tarih m ü z e s i : Bergama'da harabeler

                        İ Ç İ N D E K İ L E R
     Belediyelerimizin Durumları   ita Amiri ve Belediye Muhasipleri­ Belediye Gelirleri Relıljeri
           Prof. Süheyp Derbil nin sorunılulu|:u                     B l . A k a l ı n
     Vergi İhtilâflarından Alınacak Harç         Fazıl llgen İşçi Dâvası    Hîlmme=t: Türker
     1ar                Belediye Saymanları        Turizm B a k ı m ı n d a n Berg-ama,
           İsmail H a k k ı Ülkmen         Celâl Değer        H . Turlmaı» J>a^lıoğlu
     Akaryakıtlardan Alınacak Yol Ver­ Kalkınma Tesisleri Reklamcılığı Yolculuk İ n t i b a l a r »
     gisi                                         Oa-zajıler Sönmez
             Muzaffer Akalın         Selâhattin Çoruh Belediyelerimizin S o r u l a r ı n a , C e v a p ­
     İstanbulda Vilayetle Belediye Ayrı­ İstanbul'da Mesken B u h r a n ı ve A - lar Kanunlar, D a n ı ş t a y K . a r a r l a r ı ,
     lırken              milleri              idarî haber ve e t o l i g l e r , I s t a t i s t i k î
                                              t
            Hasan Refik Ertug       M. Turhan Bajyazit bilgiler
     Yeni H a r ç Kanunu       Plânlama Prensiplerinin Tatbiki İstanbul Mektuplara
               Ekrem Amaç          Muzaffer Çermen  Ayın Olayları


          SAYI:              T  O R    K              Y I L :
           77       BELEDİYECİLİK          DERNEĞİ           7
   1   2   3   4   5   6