Page 9 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 9

retiyle merkezî ve mahallî idareler me­ miUî şubelerini teşkil edecek, belediyeler
      murlarının bilgilerini ve liyakatlarmı ar­ birlikleri kurulması fikrini her tarafta
      tırmağa çalışır.               yaymağa başlamıştır. Belediye idarelerinin
                             yüksek şahsiyetleri tarafından desteklenen
        Enstitü, Brüksel'de bulıman Milletler­ mumaileyh kısa zamanda, bir çok belediye­
      arası İdarî İlimler Enstitüsüne üyedir. B u nin iltihakını sağladı. İşte Fransa Şehirler
      üyeliğin ona verdiği milletlerarası temas­ ve Belediyeler Birliği 1923 te bu suretle
      lardan başka Enstitünün İngiliz. Belçika kuruldu.
      ve Alman dernekleriyle müştereken ter­
      tiplediği özel konferanslar zikre şayandır.  Fransa Şehirler ve Belediyeler Birli­
      1949 ve 1950 yıllarında Londra'da kâin  ğinin üyeleri belediyeleri ve illeri temsilen
      «Mahallî İdare Memurları Millî Demeği-»  katılanlardan, özel derneklerden ve hakikî
      ile iş birliği yapmak suretiyle İngiliz ma­ şahıslardan (şahsî üyelerden) terekküp e-
      hallî idare memurları için, Kolanda Bele­ der.
      diyesi sistemi mevzuunda  konferanslar     Yıllık aidat, belediye hudutları için­
      tertip edildiği gibi adı geçen dernek tara­ deki beher nüfus için 10 santim olarak ve
      fından da. Kolanda belediye memurlarına,  asgarî aidat 1000 franktan aşağı olmamak
      Oxford'da İngiliz mahallî hükümeti mev­  üzere, (1) tesbit edilmiştir. İllerin asgarî
      zuuna müteallik olarak verilen yaz kur­ aidatı 3000 frank (2) ve özel demek ve şa­
      larına devam etmek imkânı sağlanmıştır.  hısların aidatı 1000 franktır.
      Belçika İdarî İlimler Enstitüsü ile iş birliği
      yapılarak 1950 yılında malî idare konusu­   Şehirler Birliği, aralarındaki siyasî
      nu ele alan bir konferans tertip edilmiş­ fikir ajTilığmı bir tarafa bırakarak. Millî
      tir. İkinci bir Belçika - Kolanda toplantısı Meclis başkanı ve Lyon Belediye Başkanı
      da 1951 yılı Nisan ayında yapılmıştır.  ve Miletvekili Edvard Kerriot'un fahrî
                             başkanlığı altında ve Cumhuriyet Meclisi
        Enstitünün Yönetim Kurulu Merkezi   âzasından, İvry Sur Seine Belediye Başka­
      idare temsilcilerinden, iller ve belediyeler nı Bay Georges Marrane'nin başkanlığm-
      erkânından, üniversite profesörlerinden.  da toplanmağı kabul eden 26 zattan mü­
      Mahallî ve Merkezî İdareler Memurları   rekkep bir genel komite tarafından idare
      Sendikaları Birliklerinin temsilcilerinden edilir.
      terekküp etmekte  ve Enstitünün idaresi
      ve sekreterlik işleri Kolanda Şehirler ve   Fransa Şehirler ve Belediyeler Birliği
      Belediyeler Birliği müdür ve memurlarına  faaliyetini iki ayrı sahada icra eder: O, bir
      tevdi edilmiş bulunmaktadır.        taraftan Şehirler ve Mahallî İdareler Mil­
                             letlerarası Birliğinin Fransa millî şuhesini
        8 — Şehirler ve Mahalli İdareler Mil­ teşkil etmekte, öte yandan, memleket için­
      letlerarası Birliği.             de önemli sayıda belediye ve il idaresini
                             sinesinde toplamaktadır.
        1949 dan beri Milletlerarası Birliğin
      merkezi, Helanda Şehirler ve Belediyeler    Şehirler BirUği, milletlerarası sahada,
      Birliği bürolarmda teessüs etmiştir- Mil­ Fransa ve yabancı memleketlerde şehir
      letlerarası Birliğin Genel SekreterUği de, idaresine taallûk eden tebliğler, yayınlar
      Kolanda  Şehirler ve Belediyeler Birliği  ve haberler teati etmekte, milletlerarası
      Sekreterliği tarafından ifa edilmektedir. kongre ve konferanslara raporlar hazırla­
                             mak ve Fransız mahallî câmialarmı temsil
        Fransa Şehirer ve Belediyeler Birliği:
                               (1) Resmî kur üzerinden 8 T.L. Çevi­
        1913 de Şehirler ve Mahallî İdareler
      Milletlerarası Birliğinin kuruluşunu mü­  ren.
      teakip Suresnes Belediye Başkanı Henry     (2) Resmî kur üzerinden 24 T.L. Çe­
      Sellier Fransa'da bu Milletlerarası Birliğin viren.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14