Page 8 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 8

Bunlarm  ekserisi, büronvm faaliyetini ko­  5 — Amersfoot'da, Holanda  Belediye­
        laylaştırmak için memleket içinde vücuda  ler Birliği, (Teknik İstişare Bürosu)
        getirilmiş olan muhtelif bölgelerde ikamet  Bu teşekkül Birliğe özel bir sözleşme
        ederler.                   ile bağlı v e mühendislerden mürekkep
                               müstakil bir büro olup sözleşme gereğince,
          3 — Arşiv Tasnif Bürosu.        belediyelere lâğım sistemlerinin, köprülerin
                               inşası, liman işleri, okul inşatı, genişleme
          Bu büro, Holanda mahallî idare arşiv­
        lerini yeknesak bir esasa göre tasnifini plânları, elektrik ve havagazı tesisat işleri
        hazırlamak ve kontrol etmek vazifesiyle  ve... üh. gibi teknik meselelerde mütalâa
        mükelleftir. Bu esas Amerikalı Dewey ta­ verir-
        rafından icat ve Federation Internationale  6 — La Hay'da (Holanda Belediyeler
        de Documentation tarafından kabul edil­  Bankası A. O.)
        miş olan âşarî (decimal) sistemdir. Bu sis­
        temin 35 talî taksimatı (umumî idare), son Bu banka, Holanda Belediyeler Birli­
        otuz yıl içinde, Arşiv Tasnif Bürosu tara­ ğinin teşebbüsü üzerine 1921 yılında ku­
        fından devamlı surette geliştirilmiştir. Bu rulmuştur. Hissedarlar, sermayenin takri­
        tasnif sistemi, «dosya sistemi» nin yâni, ev- ben % 50 sine yakm bir kısmına malik o-
        rakm iş nev'i itibariyle tasnif edilmesinin lan devlet ile belediyelerin büjrük bir kıs­
        esasını teşkil eder.            mı ve bir veya iki ildir. Birlik, Yönetim
                               Kurulunda daimî bir üyelik işgal eder.
          Arşiv Bürosu tarafmdan dosya siste­    Bu bankanm  faaliyetlerinden bilhassa
        mi ve tasnif hakkında tavsiye edilen iki şunlar zikre şayandır :
        metod belediyelerin % 95 i ve bir çok dev­ a) Banka, belediyalere ve diğer ma­
        let daireleriyle âmme teşekkülleri tarafm­ hallî câmialara ikrazatta bulunur.
        dan kabul olımmuştur- Bu çeşitli idarele­
        rin kepsi büronun üyeliğine iştirâk etmiş  b) Umumiyetle devlet ve belediyeler
        olup büronun istihdam ettiği mütehassıs  arasmdaki tediyelere tevassut eder.
        arşivciler tarafından muayyen zamanlarda    c) Kezalik belediyelerin yekdiğeri a-
        veya talep üzerine, arşivlerinin tasnif şe­ rasmdaki veya belediyelerle fertler ve es­
        killeri kontrol edilir. Üyeler muajryen za­ naf teşekkülleri arasındaki tediyeleri icra
        manlarda yapılan kontrollere mukabil Bü­  eder.
        roya yıllık bir aidat öderler. Hususî istişa­
        re ve araştırmalar ayrıca ücrete tâbidir.  7 — İdare Hukuku Enstitüsü.
                                 1939 yılında, Holanda  Belediyeleri
          4 — Merkezî Satın Alma Bürosu.    Birliği tarafından kurulan ve sonradan
                               müstakil bir teşekkül haline gelen bu
          Bu büro, belediyelerin her çeşit büro Enstitünün gayesi idare hukukunun naza­
        Inalzemesini (mobilye, yazı ve hesap ma­ rî ve tatbikî bakımlarından etüd edilmesi­
        kineleri, cyelostyl âletleri, kırtasiye, ar­ ni geliştirmektir. Enstitü, bilhassa, etüd,
        şivler için çelik dolaplar ve klasörler...ilh.) konferans ve araştırma grupları teşküi su-
        okul teçhizatı (belediye okulları için) yol
        işaretlerini, sokak isimleri ve ev numara­  (2) Arşiv Tasnif Bürosu tarafından
        larını havi emaye levhalarını... ilh. tedarik tatbik edilmekte olan tasnif sistemi hak­
        etmektedir. Bu usul sayesinde belediyeler kında daha fazla bilgi veren bir broşür, İn­
        gerekli mazemeyi en ucuz fiyatla elde et­ gilizce lisaniyle, son zamanlarda Holanda
        mektedirler.                 Şehirler ve Belediyeler Birliği tarafından
                               yayınlanmış olup Birlik  Sekreterliğinde
          Aşağıdaki kurullar Birliğe sıkı suret­ satılmaktadır. Sekreterliğin adresi: Pa-
        te bağlıdır:                 leisstraat - La Hay. 5 dir.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13