Page 7 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 7

larının mesaisinin mühim bir kısmını teş­  1 — Yayın Şubesi.
      kil eder.) iade ettiği vesikalar (belediye ka­ Birlik, aşağıda gösterilen çeşitli dergi­
      rarname ve emirnameleri... ilh) Birliğin kü­ ler yayınlar.
      tüphane ve istihbarat servisi tarafından   Bir Nederlandse Gemeente, Holanda
      toplanan kitaplar bilhassa zikre şayandır. Belediyesi adlı umumî mahiyette haftalık
       Münferiden belediyelerin menfaatlerini  yayın, biri malî, diğeri idarî ve hukukî iki
      devlet daireleri ve idarî mahkemeler... ilh tane aylık dergi. İdare hukuku mevzuunda
      nezdinde takip ve müdafaa hususunda Bir­ daha ilmî mahiyeti haiz on günde bir ya­
      lik memurlarının sarfettikleri mesaiyi de yınlanan diğer bir dergi, bunlardan başka
      ayrıca belirtmek icabeder.         Birlik, «Resmî Haberler» unvaniyle bir
       Bazı rakamlar vermiş olmak için, Sek­ koUeksiyon, yâni belediyeleri ilgilendiren
      reterliğin 1950 yılında 1486 hâdise için mü­ kanun, kararname, umumî tebliğ, mahke­
      talâa verdiğini ve istihbarat servisinin 1524 me kararlarını muhtevi bir dergi yayınlar.
      vesika talebini cevaplandırdığını zikrede­ Son yıllarda ayrıca çeşitli eserler de ya­
      lim.                     yınlanmıştır. Ve nihayet bu şube milletler­
                             arası şehirler birliği bültenini ve Birliğin
       Ve nihayet Birliğin belediyelere, husu­
      sî şartlarla sigorta akdedebilmelerini sağla­ diğer neşriyatını hazırlamakla da vazifeli
                             bulunmaktadır.
      yan anlaşmalar temin etmiş olduğunu da
      ilâve edelim.                  2 — Malî Kontrol ve İstişare Merkezi
       Belediyelerin muayyen bir sahada iş  Bürosu.
      birliği yapmalarmı temin etmek  üzere     Bu, belediye muhasiplerinin, belediye
      Birliğin teşebbüsü ile müesseseler vücuda teşebbüs ve hizmetlerinin malî işlerini
      getirilmiştir. Bu hususta iki misâl zikre kontrol etmekle mükellef, belediyelere
      şayandır:
                             mahsus  merkezî bir istişare şubesidir.
        a) Belediye memurları merkezî teşek­  Bundan  başka belediyelere malî ve iktisa­
      külü.                     dî mütalâalar verir ve belediye idaresinin
                             ne derece müessir bir faaliyet sarfettiğini
        Bu teşekkülün yardımı ile, belediyele­ meydana çıkaracak araştırmalar yapar.
      rin takriben yarısı, Belediye Memurları
      Statüsü, aylıkları ve hizmet şartları üze­  Hem.en bütün belediyelerin iştirâk et­
      rinde iş birliği temin etmiştir. Çeşitli me­ tikleri bu büro, faaliyetlerini bir, iki vilâ­
      mur sendikaları ile olduğu kadar hükümet yete, bir çok «polder» idarelerine (1) be­
      daireleriyle sıkı iş birliği halinde çalışan lediyeler arası teşebbüslere, yardım gören
      bu teşekkülün faaliyetleri, bilhassa, hiz­ derneklere ve mahallî makamların malî
      met şartlarına müteallik nizamname pro­  bakımdan alâkalı bulundukları diğer ku­
      jeleri yapmak ve iştirak komünlere müta­ rumlara da teşmil etmiş bulunmaktadır.
      lâa vermek gibi hususlara teveccüh eder.   Büroya âza olan belediyeler, idareleri­
      Bu teşekkülün sekreterliği. Şehirler Bir­ nin muayyen zamanlarda yapılacak kon­
      liğinin memurları tarafından idare edilir. trolleri için yıllık bir aidat öderler. İstişarî
                             mütalâalar veya hususî araştırmalar için
        b) Kaçakçılık ve hırsızlık tehlikeleri ayrı bir ücret alınır.
      için mahallî câmialar arasında karşılıklı   Holanda Şehirler ve Belediyeler Bir­
      sigorta dernekleri ve bilhassa belediyeler liğinin istihdam ettiği 250 memurdan 150
      sosyal sigorta derneklerine de faal surette ye yakın bir miktarı bu büroda çalışır.
      iştirak eder.
                               (1) Polderler, Holanda'da  Züiderze
        Özel şube ve bürolar :
                             körfezinin kurutulması suretiyle ziraat a-
        Birlik, faaliyet kollarının bazıları için razisi kazanılması ile vazifeli muhtar birer
      özel şube ve bürolar ihdas etmiştir.   âmme   müessesesidir.

                                                 5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12