Page 6 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 6

lu belediyelere tahsis olunur. İdare komite­ tirmiştir. Ekser hallerde, mütalâa verilme­
        si yılda 3-4 defa toplanır. Cari işler, Birlik den önce, üye belediyeler arasında anketler
        Sekreterliğince tedvir olunur. Asıl sekre­ açılır veya kanun projesini münakaşa etmek
        terlik 60 kişiden terekküp eder. Özel büro üzere, bir çok belediyelerin temsilcilerinden
        ve şubelerle birlikte heyeti umumiyesi 250 müteşekkil toplantılar tertiplenir. Hükü­
        kişiyi bulur. Bu sekreterlik, birlik sekre­ met memurları, ekseriya, müzakerelerde
        teri olan bir Genel Müdür tarafından sevk hazır bulunurlar. Meclise böyle bir tasarı
        ve idare edilir.               sunulduğu zaman Birlik, gerekirse, Meclise
                               veya Meclisin bazı üyelerine, belediyelerin
         Birliğin 1951 yılı bütçesi 692 bin florin temennilerinin ve arzularının, bühassa naza­
        dir. Özel bürolarla birlikte bu meblâğ  rı dikkate almmasmı rica eden dilekçeler
        2.097.000 florine baÜğ olmaktadır (1). Üye  sunar-
        belediyeler, yılda nüfus başına 0,04 florin Bundan başka, bir çok kamusal ve özel
        hesabiyle 56 florinden az (2) ve 9.600 florin­ teşekkül, komite ve komisyonlarda Birliğin
        den (3) çok olmamak ve nüfus başına 0,08 temsili de önemli bir mesaiyi gerektirir.
        florini aşmamak üzere BirUğe aidat öderler- Bizzat birlik taraf .ndan da mesken ve yeni
        (Holanda'da fiyat ve ücretlerin artması do- inşaat, mülî eğitim ve sosyal işler, umumî
        layısiyle aidat miktarının da artırılması sağlık ve polis gibi çeşitli sahalarda hâli ha­
        derpiş edilmektedir.)            zır meselelerini münakaşa etmek maksadı
                               ile muntazaman toplanan çeşitli daimî ko­
                               misyonlar vücuda getirilmiştir.
         Birliğin faaliyeti:
         Birlik, biri Holanda'nın bütün belediye­ Her yıl, genel kurul toplantısı ile aynı
        leri hesabına müştereken, diğeri her bele­ zamanda birlik, Holanda belediyelerinden
        diye menfaatine münferiden ifa edüenler  birçoğunun delegelerinin katıldığı bir kon­
        olmak üzere iki çeşit faaliyet icra eder. gre de tertipler. Mutaden, belediyeler için
                               önem arzeden bir veya iki konu, bu kon­
         Birinci nevi faaliyetlerin başında beledi­
                                       edilir.
                                  münakaşa
                                          Lüzum
                                                  ay­
                                              halinde
        ye muhtariyetinin umumî ve vasıtasız bir grede olağanüstü kongreler de tertiplenir. Bu
                               rıca
        şekilde kuvvetlendirilmesi ve muhafazası  yıllık kongrelerden başka, üyeler, birliğin
        yer alır. Geçen harbin sonundan beri, geniş iller hududu içindeki belediyelerden müte­
        ölçüde nazilerin işgal yıllarından arta ka­ şekkil on bir il şubesinde, sık sık toplanır­
        lan bir merkeziyet temayülüne karşı şid­ lar. Bu şubeler, onların dikkat nazarlarını
        detle mücadele edümesi gerekiyordu. Harp  bilhassa mıntakavî mahiyet arzeden mese­
        zararlarının tamirine ve tahsisen polis ve leler üzerine çekerler.
        itfaiye teşkilâtına müteallik meseleler, bu
        temayüle mevzu teşkil etmiş ve hâlen de et­ Birliğin, her belediye menfaatine münfe­
        mekte bulunmuştur. Bu sahada zikredilm.e-  riden icra ettiği faaliyetlere gelince. Birlik,
        si gereken en önemli meselelerden biri de belediye makamlarma günlük idarî işleri­
        belediyelerin daha büyük bir malî muhtari­ nin ifasında yardım eder. Bu sahada. Sek­
        yete kavuşmaları lehinde yapılan devamlı  reterliğin çeşitli mevzular üzerinde verdiği
        mücadeledir.                  mütalâalar (Bu mütalâalar, birlik memur-
          Birlik, ilk önce mevzuatı ve merkezî ida
        reyi, belediyelere taallûku derecesinde tet­ (1) Resmî kur üzerinden 1.545.153 T.
        kik ve müşahede etmek suretiyle bu gaye­ L . Çeviren
        lerin tahakkukunu temine çalışır. Hükü­
        met, belediyelere taallûk eden kanun proje­  (2) Resmî kur üzerinden 41.26 T. L . Çe­
        lerini Meclise sunmazdan önce kendiliğin­ viren
        den veya birliğin talebi üzerine, Birliğin (3) Resmî kur üzerinden 7073,66 T. L .
        mütalâasını almağı bir teamül haline ge­ Çeviren.

        4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11