Page 5 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 5

7^                    7^
                                                >
                                              2>


      Hollanda        ve    Fransa'da        Şehirler       ve


               Belediyeler         Birlikleri


                                   Çeviren: İ Hakkı ÜLKÜMEN
       Şehir ve belediye idarelerinin müşterek belediyeler için ne derece faydalı eserler
     dâvalarını merkezî hükümet nezdinde ve   vücuda getirdiğini göstermek üzere. Şehir­
     Parlâmentoda  izah ve müdafaa eylemek,   ler ve Mahallî İdareler Milletlerarası Birli­
     hir şehri idare etmenin ortaya çıkardığı ği bülteninin 1950 Mart ve 1951 Mart, Aralık
     teknik, malî ve idarî çeşitli ve mütenevvi sayılarından Holanda ve Fransa Şehirler
     meseleleri en rasyonel ve amelî hir hal tar­ ve Belediyeler Birliklerinin kuruluş ve fa^
     zına bağlamanın gerektirdiği etüdleri ya­ aliyetlerini anlatan yazıları aşağıya derce-
     parak neticelerini üyelerin istifadesine sun­ diyoruz-
     mak, şehir idaresinde karşılaşılan benzer
     meseleleri münakaşa ve edinilen tecrübele­   Hoanda Şehirler ve Belediyeler Birliği:
     ri teati etmek üzere kongreler tertiplemek  Bu birlik 1912 de kurulmuştur. Bidayet­
     velhasıl belediye ve helediyeciUğe taallûk te yalnız nüfusu 10.000 den fazla olan bele­
      eden mevzularda iş birliği sağlamak için diyeler birliğe üye olabiliyorlardı. Daha az
     yabancı memleketlerdeki belediye idareci­  nüfuslu belediyeler için de 1914 te ayrı bir
     leri çok büyük alâka göstermekte ve hu  teşekkül vücuda getirildi Bununla beraber
      maksatla kurulan şehirler ve belediyeler 1916 da iki dernek birleştiler.
      birliklerine her türlü müzaharette bulun­  Kuruluş devresinde, Birlik, bütün Ho­
      maktadır. Çünkü onlar böyle bir birliğin landa nüfusunun ancak % 7 sini temsil
      kendilerine ifa edebileceği hizmetlerin kıy­ eden 28 üyeden terekküp ediyordu- Hâlen
      metini hakkiyle kavramışlardır.       bütün belediyeler, Derneğe katılmışlardır.

       Bu çeşit birliklerin kurulması ve yaşaya­ (Bununla beraber, belediyelerin üye olma­
     bilmesi ancak böyle umumî alâka ve müza-  ları için hiç bir mecburiyet yoktur.)
      haretle mümkün olabilir. Bilhassa birUğirı   Teşkilât:
      yaşamasına ve gayesine varmak için yapa­
      cağı çalışmaların gerektirdiği masrafları  Bütün üyeler, yıllık Genel Kurulda tem­
     karşılayacak aidat, üye olan belediyelerce sil olunurlar. Her belediyenin, temsil ettiği
      esirgenmeden ve çoğumsanmadan temin o-   nüfus miktarı ile mütenasip rey hakkı var­
      lunmaktadır.                 dır. (Her 100 nüfus için bir rey hakkı ve­
                             rilmekte olup nüfus miktarı ne olursa ol­
      Holanda Şehirler ve Belediyeler Birliğinin sun bu hak birden az ve 75 ten çok olamaz.)
      yülik bütçesi 1,5 milyon Türk lirasını aş­ Genel Kurul 16 üyeden mürekkep bir
     maktadır. Üye belediyeler nüfuslarına gö­ idare komitesi seçer. Büyük ve küçük bele­
      re Birliğe yılda 40 liradan 7000 liraya ka­ diyeler, komitede eşit surette temsil edilir.
      dar aidat ödemektedirler. Böyle geniş bir 8 üyelik, nüfusu 15.000 ve daha yukarı Be­
      alâka ve müzaharete mazhar olan Birliğin lediyelere, 8 üyelik de 15.000 den az nüfus-

                                                 3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10