Page 4 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 4

mak veya plânlar, projeler, binalar ile ölçmek kolaydır. 1500 liraya zedelim. Bu dispanserlerden biri
    yaphrmak  için para vermek ile satm aldığı bir malı kısa bir za­ sabalıtan akşama kadar dolup taş­
    vergi maaş, ücret ödemek için piira manda 1600 liraya satan bir tücca­ makta; öteki ise rağbet görmemek
    veı-mek arasmda fark vardır. Birin­ rın neticede 100 liralık bir kâr el­ tedir. Şüphesiz ki birinci dispan­
    ci çeşit muameleler parayı mala ve­ de ettiğini; 800 liraya satm aldığı ser halkın ihtiyacına cevap ver­
    ya başka bir kıymete çevirmedir, bir malı güç hal ile 750 liraya miş, halka faydalı olmuş, menfaat
    ikinci çeşidi tam manasiyle har­ satmak zorunda kalan bir tüccann sağlamıştır, ikincisi ise işe yara­
    camadır, istihlâktir.      ise neticede 50 lira zarara girdiği­ mamıştır. Birincisi müsbet, ikinci
                     ni kolayca tesbit ederek muhase­ si menfi olan bu faaliyet neticele
     İşte Batıda bu iki çeşit muame­ be kayıtlarma geçirmek mümkün rini nasıl para ile ifade edip muha­
    lenin - hususi işletmelerde olduğu dür.            sebe kayıtlarına geçirmeli?
    gibi - ayırd edilmesine ve resmî
                              ve
                          dairelw
                      Resmi
                                   ara­
                               bunlar
    daireler muhasebesinde netice he smda belediyeler âmme hizmeti Bunun objektif bir ölçüsü bulun
    saplarma esaslı bir yer verilmesi­               sa çok iyi olur. Ancak çok iyi iyi­
    ne  lüzum gösteren bir cereyan görürler. Belediyelerin gayeleri nin düşmanıdır. Kaş yapayım der
    mevcuttur.            halka hizmet ihtiyacını karşdamak ken göz çıkarmak da vardır. Biz
                     halka menfaat sağlamaktır. Bun­
     Ancak iş göründüğü kadar ko­ dan dolayı belediyelerin faaliyet şimdilik iyiyi gerçekleştirelim ve
    lay değildir. Çünkü, hususi işlet­ leri neticelerini para ile ölçmek belediyelerimizin muhasebelerini
    meler kendi hususî menfatlerini çok güçtür. Bir belediye idaresi şimdiki karışık ve bulanık durum
    sağlamağa çalışırlar. Faaliyetlerin­ tarafmdan şehrin iki muhtelif sem­ dan kurtaralım. Daha iyisini iler
    den elde ettikleri neticeleri para tinde iki dispanser açıldığuu far- de düşünürüz.

              S U M E R B Â N K
            Sellüloz       Sanayii       Müessesesi


             Sermayesi:          20.000.000          Tl.


                    Merkezi:        İzmit


                          Tesis tarihi: 1936
                         Ticaret sicilli No. 2295
                         Telgraf : Selüloz — İzmit
                       Telefon : İzmit - 1113 - 1114          Kâğıtlar:      Her nevi yazı ve tabı kâğıtları, sargılık, keselik kâğıtlar.

          Kartonlar:     Beyaz mukavva, gri kroma ve tripleks kartonlar.


          Diğer imalât:   Her nevi biletler, kese kâğıtları, kâğıt masuralar, mektupluk
                   zarflar, bloknot, okul defteri, mayi klor, kireç kaymağı, tuz
                   ruhu, sudkostik.    2
   1   2   3   4   5   6   7   8   9