Page 3 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 3

Bizde        Belediye Muhasebesi
                                    Prof. Süheyp Derbil


   Sayın İ. Hakkı Ülkümen bele - gibi yürütmek imkânı yoktur. kabul ve tatbik edilirse ilk ağızda
  diyelerimiz için iyi bir bütçe Bir kaptan için pusla ve harita bu kusur ortadan kalkacak ve bizi
  formülü hazırlamış ve dergimizin ne ise, idareci için istatistik ve vuzuha kavuşturacaktır.
  geçen sayısmda yaymlamış bulu­ muhasebe odur          Yanlış işleyen bir muhasebe, yan
  nuyor. Sayın arkadaşımızın tek­ Muhasebenin esas rolü bir ida­ Iış işleyen bir saat gibi, insanı ya­
  lif ettiği formül kabul ve tatbik renin, bir müessesenin bir işlet­ nıltır. Belediye muhasebemizin bu
  edilirse belediyelerimizin muha­ menin, kısaca bir gerçek veya kötü tarafmı düzeltmek ilk işimiz
  sebesine çeki düzen verilmiş ola­ tüzel kişinin mali durumunu, olmalıdır.
  cak.               malî  durumundaki  değişmeleri   Saym  İ. Hakkı Ülkümen'in
   İstatistik ve muhasebenin rolle ve bu değişmelerin mahiyeti ile formülü iyidir, ihtiyaca uygun­
  ri bizde yanlış anlaşılmıştır. Mu­ faaliyet neticelerini açıkça belirt dur, memleketimizde tatbik kabili
  hasebe  sanki kanunla yükleti­ mektir. Bu bilgileri vermiyen bir yetini haizdir, Babda denenmiş re
  len bir angaryadır, istatistik ise muhasebe mükemmel sayılamaz, iyi neticeler vermiş usullere ben­
  bir süs veya lüks sayılıyor. kusurlu veya iptidaidir.    zemektedir. Tatbiki belediye idare
   Bu  yanhş  anlayışın başlıca  Maıhalle bakkabıun muhasebe­ çilerimizi aydmlatmak ve daha isa
  sebebini ihtiyaca uygun bir mu­ si iptidaidir. O yalmz alacakları­ betli kararlar alınmasına yardım
  hasebe plânı tanzim edilmeme nın ve borçlarımn hesabını tu­ etmek bakımlarından çok hayırk
  sinde ve gelişi güzel istatistikler tar. Kimlerde ne kadar alacağı ve faydalı olacaktır. Bu formül sa­
  yapılmasmda aramahdır.     vardır, kimlere ne kadar borcu kal yesinde belediye başkanlanmız
   Yoksa en eski çağlardan beri mıştır? Bunu bilir; muhasebesi bu­ da yıllık faaliyet raporlarım daha
  medeni  milletler istatistik ve nu gösterir. Fakat ne kazanmıştır? sağlam esaslara istinad ettirebile­
  muhasebeye  büyük  önem ver­ Safi kazancı ne kadardır? Bunu bil­ ceklerdir.
  mişlerdir. Bu iki bilim kolunun mez; muhasebesi bunu göstermez. Batıda uygulanmakta olan bu
  kökleri geçmişin karanlıklanna Sene sonunda envanter yaparsa bu çeşit muhasebe plânlarım beğen -
  gömülmüştür. Bir takım bilginler nu tahmin ve tesbit edebilir. Ma­ miyenler ve bu konuda İslâhata lü
  muhasebenin istatistikten çıkbğı- halle bakkalmm muhasebesi ipti­ zum gösterenler var.
  m, bir takımlan da bunun aksini daidir ama kusurlu değildir. Hiç Resmi idarelerin muhasebesinde
  iddia ediyorlar. Bu konudaki tar bir alacaklı veya borçlunun hesabı aksayan taraflar yok değil. Her
  bşmalar;  «Tavuk mu yumurta­ bir başkasiyle kanştınimamıştır. para çıkışı mutlaka bir gider ma­
  dan  çıktı, yoksa yumurta nu  Bizim  belediye muhasebemiz  hiyetinde olmaz. Paranın uzun yıl
  tavuktan  çıktı?> meselesi gibi hem iptidai, hem de kusurludur. 1ar kullamlacak menkul veya
  uzayıp gitmektedir.       Çünkü  adi gelirler ile olağanüstü gayn menkul mallara veyahut ik­
   İstatistik ve muhasebenin dört gelirlerin ve adi giderlerle olağan tisadi bir işletmenin sermayesi şek­
  beş bin yılhk bir geçmişi olması üstü giderlerin hesaplan birbirine line inkdâp etmesi hallerini de dü­
  boşuna  değildir. Bunlarsız ne karıştırılmıştır. Saym Ülkümen'in şünmelidir. Arsalar, tesisler, demir­
  idari, ne de hususi işleri gereği himmet ederek hazırladığı formül başlar, esham ve tahvilât satm al-
   1   2   3   4   5   6   7   8