Page 2 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 2

Yd: 7
                      Sahibi :
                   Türk Belediyecilik                          laziran
                     Demeği            U t
                   Ankara - Yenişehir
                  Mitfaatpaşa C. N. 24                         Abone:
                    Telg: Urban
                    Telf: 23850                             Senelik: 24 TL.
                                                      6 Ayhk: 12 TL.
                                                    ' Yabancı memleketlerde
                                                     yıllığı (40) TL.
                                                     İlân ücretleri idare
                                                     ile kararlaştırılır

                         ti'
                          'ye:                      1952 Demek aidatı ile dergi abone bedellerinin bir an önce gönderihnesini
                    ehemmiyetle rica ediyomz. Çalışmalarımız ve iş programlanmızm tatbiki, buna
                    bağhdu-. Geciktirilmemesini, tekitlere mahal bu-akılmamasını hassaten istirham
                   ederiz.


                               En   \y\s\n\    alınız...

                              Her fAoUn  daima  en iyisi vardır. Ampvl ve figora^
                              sönt hususunda G-E  başia ge\ir. Yartm
                               asıriık devamU  tecrübe ve araşUrma\ar
                               Generai • VecUic  ampu\  ve flüoresant lâmba<'
                                  \arina her yerde emsalinin en mükemmeli^
                                        payesini  kaıandırmı^Ur,
   1   2   3   4   5   6   7