Page 10 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 10

eden delegeler göndermek suretiyle geniş   Ve nihayet Birlik, kendi kütüphanesi­
        ölçüde katılmaktadır.            ni ve çeşitli konular üzerine tertiplenmiş
                               fişlerini üyelerinin tetkikine âmade tut­
          İcabında, Milletlerarası Birlikle iş bir­ maktadır.
        liği yapmak suretiyle, Fransa'da milletler­
        arası  toplantılar tertiplemektedir. Bu    Yukarıda zikri geçen yayınlar ile in­
        cümleden olarak 1947 de Paris'te toplanan celeme servisleri. Birliğin normal faaliye­
        7 inci Milletlerarası Şehirler Kongresinin tini teşkil etmekle beraber, bu teşekkül
        Fransız Hükümeti ile Paris şehri ve Seine aynı zamanda esas itibariyle bir taraftan
        Vilâyetinin muzalıaretiyle toplanmasını   mahallî idare menfaatlerini korumak, öte
        sağlamıştır. Bu kongre 29 millete mensup taraftan onların imkânlarını artırmak hu­
        600 delegeyi toplamak suretiyle Milletler­ susunda daha umumî bir faaliyet de icra
        arası Birliğe, bütün faaliyet ve tesirine ye­ etmektedir.
        niden kavuşmasını ve harpten önceki hiz­
        metlerine başlamasını temin etmiştir-     Üyelerinin vasıfları ve fedakârlıkları,
                               ona, icabında, gerek üyelerinden bazıları­
                               nı ilgilendiren meseleler, gerekse mahallî
          Fransa Şehirler ve Belediyeler Birli­ idarelerin hepsi için müşterek olan dâva­
        ği, millî sahada, bilhassa çok büyük bir larda devlet makamları nezdinde tesirli
        temsil imkânına sahip bir teşekkül olarak olmasını sağlar.
        görülmektedir. Gerçekten o, 12 milyon nü­
        fusu ihtiva eden bir çok belediyeleri bir  Bu cümleden olarak. Birlik bu son
        arada toplamıştır. Birliğe katılan şehirler yıllarda, Fransız belediyelerinin çözmek
        arasında nüfusu 100.000 i aşan on iki ve durumunda oldukları en vahim meseleler­
        nüfusu 10.000 ile 100.000 arasında yüz elli  den birini teşkil eden mesken buhranının
        şehir vardır.                 halli işine, hususî bir önem atfetmiştir. Bu
                               mevzuda, mesken inşa programlarmm  fi­
          Birlik, üyelerine, kendi yayınladığı  nansmanına  lüzumlu tedbirlerin sağlan­
        La Vie Communale et departemnetale adlı  masına yardım etmiştir. Mesken mevzuun­
        aylık dergiyi bedava olarak göndermekte­ da belediyelerin ve illerin faaliyetlerini
        dir. Bu dergide, mahallî idareyi ilgilendi­ kolaylaştırmak maksadiyle. Şehirler Birli­
        ren idarî ve teknik meseleler tetkik konu­ ği, mahallî idarelere her türlü amelî bilgi­
        su olmakta ve ayrıca mahallî idareleri il­ leri temin edecek bir «mesken servisi»
        gilendiren kanun ve nizamlardaki tadilât­ kurmak imkânlarını tetkik etmektedir.
        tan üyeleri haberdar etmektedir.
                                 Şehirler BirUği, ayrıca, kendisinin de
          Şehirler Birliği kezalik bir Hukuk  beş kurucusundan biri bulunduğu «Fransız
        Bürosu ile bir Teknik Büro kurmuş olup Şehircilik ve Mesken Konfederasyonu»nun
        bu bürolar kendilerine sorulan meseleleri mesaisine yardım ve Fransa'da her yıl top­
        tetkik etmekte, ayrıca umumî araştırma  lanmakta olan Şehircilik ve Mesken Kon­
        ve tetkikler yapmaktadır. Hâlihazır mese­ grelerine faal surette iştirâk eylemektedir.
        lelerden özel bir dikkati gerektirenler
        hakkında üyelere ayrıca sirkülerlerle ha­
        ber ve bilgi verilmektedir.          Bulleıin de L'UJ.V. nin mart 1950 ve
                               mart, aralık 1951 saytlartndan çevrilmiştir-
        8
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15