Page 9 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 9

ortalamasının dörtte birinden fazla olamaz. lunan şahıslardan bu resmin alınmamasına
     Asgarî kira indirimi tatbikine ait belediye mec veya dörtte birine kadar indirilmesine karar
     lisi kararları Valinin tasvibiyle yürürlüğe gi­ verilebilir. Bu karar mükellefin istisna ve­
     rer.                      ya tenzilât hakkındaki talebini takip eden yıl
       Resmin  azami nisbeti, gayrisafi irattan dan itibaen tatbik olunur.
      aile yükü ve varsa asgarî kira indirimi tenzil  Resim gayrimenkulün maliki veya intifa
      edildikten sonra kalan miktarın % 15 ini hakkı sahibi adına tahakkuk ettirilir ve onlar
      geçemez. Malî yılın birinci günü yaşları 65 dan veya kiracıdan tahsil olunur.
      i aşmış olup ta geçimlerini sağlıyacak başka Resmin matrahı, gayrimenkulün emlâk
      gelü-leri bulunmadığından veya çalışarak  vergisinde matrah olan safi geliridir. Geçi­
      maişetlerini temin edemiyecek derecede sa­ ci muaflıktan faydalanan binaların safi geli­
     kat veya malûl olmalarından dolayı menkul ri resme tabi emsallerine kıyasen tayin edilir.
      irad vergisinden (munzam kesirlere matrah Devlete, illere, belediyelere veya bir kamu
      tolan farazi asıllardan biri) istisna edilmiş kurumuna ait binalarda parasız olarak ika­
      olan şahıslar ikamet resminden müstesnadır met eden memur ve hizmetliler, şahsen bu
        2 — Meslekî işlere tahsis edilmiş olan resme tâbidirler. Resim, ikamet ettikleri yer
      yerler resmi : Bu resim, temettü vergisinin lerin emsahne kıyasen tayin olunan safi ge­
      nisbi kısmına tabi olan bütün iş yerlerinden lirin üzerinden tahakkuk ettirilir.
      alınır. Resmin matrahı, iş yerinin temettü  Resmin azamî nisbeti safi^lirin % 75
      vergisine matrah olan gayrisafi iradıdır. Te­ ni geçemez.
      mettü vergisinden muaf olanlar, bu resim -  4 — Lâğım resmi : Bu resim gerek lâğım
      den de muaftırlar. Mevsimlik olarak işleti­ şebekesine bağlanmış olan, gerekse bir lâ­
      len ve temettü vergisine altı aylık bir devre ğım havi yol üzerinde kâin bulunan bütün
      için tâbi tutulan turistik oteller, oteller, lo­ inşaatın sahiplerinden alınır. Resnîin matra­
      kantalar, eğlence ve temaşa yerlerinden bu hı gayrimenkulün emlâk vergisine matrah
      resim yarım olarak almır. .        olan safi geliridir. Herhangi bir sebep ve
        Resmin azamî nisbeti gayrisafi iradın suretle emlâk vegisinden muaf olan gayriıtıen
      % 30 unu geçemez.             küllerin safi geliri, resme tabi emsallerine kı­
       3 — Çöp resmi: Bu resim, evlerden çöplerin yasen tâyin edilir.
      kaldırılması karşılığında aJımr. Emlâk ver­  Devlete illere ve belediyelere ait ka­
      gisine (Bina, Arazi) tâbi bütün mükellefler musal ve özel binalar bu resme tâbi değildir.
      bu resme tâbidir. Emlâk vergisinden geçici  Resmin azamî nisbeti, safî gelirin % 45
      olarak muaf bulunanlar, çöp resminden mu­ ini geçemez.            '
      af değildirler. Bir ânime hizmetine tahsis  Umumî sağlık hakkındaki 30/Ekim/1935
      edilmiş olan evler ile fabrikalar resimden tarihli kararnameye itaat etmiyen mal sahip­
      müstesnadır. Beldenin çöp toplama hizme­ lerinden alınacak resim, lâğıma bağlama mec
      ti yapılmayan kısımlarda kâin emlâktan  buriyetinin doğduğu tarihten bağlandığı "ta­
      bu resim alınmaz.              rihe kadar geçen zaman için % 50 arttırdır.
        Belediye meclisleri her yıl sınaî ve tica­ Emlâikn boş kalması veya işletilememe­
      rî işlere tahsis edilmiş olan yerlerin bu resim­ si veya yıkılması halinde, emlâk vergisinde
      den muaf tutulmasını gerektiren halleri tes- cari hükümler dairesinde gerek çöp, gerek-;-
      bit ederler. Kezalik evlerinde belediyece ta se lâğım resimleri terkin olunur.
      yin edilen şartlan haiz çöp yakma cihazı bu­         (Devam edeçek)
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14