Page 8 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 8

nin hissesi, kendi hududu içindeki satışlarla ait olmak üzere % 1,5 beledîyB""resmi alınır.
        mütenasiben tâyin edilir.          Bu resim, tescil harçları idaresince ve asıl
          Bu resmin tahakkuk ve tahsili satış ver­ hajrçların tabi olduğu hükümler dairesinde
        gisinin tahakkuk ve tahsiline ait hüküm ve tahsil oİHUur.
        usuller dairesinde yapılır. Tahakkuk ve tah­  4 — Döşeli olarak kiraya verilen yerler
        sil masrafları belediyeerce devlete ödenir. resmi : Bu resim belediye meclisi karariyle
          Bu resmin tamamı belediyelere ait de­ belediyelece ihdas olunabilir. Bu kararın yü­
        ğildir. Bir kısmı illere ve bir kısmı da bü­ rürlüğe girebilmesi l vasıtalı vergiler mü­
                                        i
        tün belediye ve iller arasında muayyen öl­ dürünün mütalâası alındıktan sonra vali ta­
        çülere göre dağıtılmak üzere tesis edilmiş rafından tasvip edilmesine bağlıdır. Resim,
        olan millî teadül fonuna (Fonds national de vasıtalı vergiler idaresi tarafından tahakkuk
        perequation) verilir.            ettirilerek tahsil olunur. Resmin nisbeti dev­
          Resim aşağıdaki nisbetlere göre bu üç letçe mesken kiralanmasından tahsil olunan
        merci arasında dağıtılır:          muamele (imalat ve satış) vergileri nisbetleri
          Nüfusu 10.000 ve daha aşağı belediye­ mecmuunu geçemez.
        lere % 60                    5 — Avlama hakkı resmi : Bu resim,
          Nüfusu 10.001 den 100.000 e kadar olan kara avı hakkının kiralanmasından devlet­
        belediyeere % 65              çe alınan resme munzam olmak üzere beledi­
          Nüfusu 100.000 den yukarı belediyelere yelerce yukarıdaki fıkrada yazılı usul da -
        % 70                     iresinde ihdas olunabilir. Resim, devlet res­
          Seine ilindeki belediyelere (Paris dahil) miyle birlikte tescil harçları idaresince tahak
        % 75                     kuk ettirilerek tahsil olunur. Resmin nisbeti
          Bütün illere % 15           devletçe alman resim nisbetinin (% 14) dört­
                               te birini geçemez. Istisnaen Danıştay müta­
          Hisse verildikten sonra kalan millî teadül lâası üzerine Bakanlar Kurulu karariyle bu
        fonuna yatırılır.              nisbetin aşılması caizdir.
          Bu resmin bayındırlık işleri taahhütlerin
        den alman hasılatın tamamı da belediyelere B — Belediyelere ait müstakil resimler
        ait değildir. Bir belediyenin bu hasılattan Bu resimler müstakil matrahlar üzerine
        alabileceği miktar taahhüdün başladığı yıl­ istinad eder. Doğrudan doğruya belediyele­
        dan önceki yıl bütçesi adî gelirlerinin iki mis­ re ait olup tahakkuk ve tahsil bakımından
        lini geçemez. Fazlası, bir il fonu halinde üç gurup teşkil eder.
        toplanır ve il genel meclisinin tayin edece­ 1 — Devlet Vasıtasız Vergiler idaresi ta­
                    i
        ği ölçülere göre mezkûr l içindeki bütün be­ rafından tahakkuk ettirilerek vasıtasız ver­
        lediyelere dağıtılır.            gilerin tabi olduğu usul ve hükümler daire -
          3 — Bazı tescil harçlarına ek olarak alı­ sinde tahsil olunanlar :
        nan resimler : Nüfusu 5000 den yukan be­  1 — îkamet resmi : Bu resim mesken o-
        lediyeler hududu içinde,          larak kullanılan binaları gerek mal sahibi ge­
          a) GayrimenkuUerin ve o mahiyetteki  rek kiracı sıfatiyle işgal eden şahıslardan ah-
        hakların,                   nır. Resmin matrahı binanın gayrisafi İra -
          b) Açık arttırma ile satılan menkul mal­ dıdır. Bu irad kira mukavelelerine veya usu­
        ların ve eşyanın,              lü daiesinde tescil ettirilmiş olan kira beyan­
          c) Merkezleri belediye sınırı içinde bu - namelerine müsteniden ve emsali ile muka­
        lunan noter dairelerinin,          yese edilmek suretiyle tayin olunur. Gayri­
          ç) Kira haklarının,           safi irattan mükellefin bakmağa mecbur oldu­
          d) Peştemallıkların ve bunlara dahil mo ğu şahıslar için aile yükü indirimi yapılır.
        bilyenin.                   Belediye meclisleri lüzum gördükleri tak -
          İvaz karşılığında devir ve ferağından alı dirde, ayrıca asgari kira indirimi de tatbik
        nan tescil resimlerine ek olarak bunların, edebilirler. Asgarî kira indirimi Belediye sı­
        hudutları içinde vuku bulduğu belediyelere nırları içindeki mesleklerin gayrisafi iratları

        6
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13