Page 7 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 7

— Döşeli olarak kiraya verilen yer­ aşmış olup da geçimlerini sağlayacak başka
            ler resmi             gelirleri olmıyan veya gelirleri geçimlerini
          Maden suyu menbaı olan belediye­ sağlamağa yetmeyen kimselerin malik veya
          lere mahsus:             intifa hakkı sahibi sıfatiyle ikamet ettikleri
          — Maden sulaı-ı resmi       meskenlerine  verilmiş olan emlâk vergisi
        III — Tescil harçlarına munzam resimler:  (munzam kesre matrah olan farazi asıllar­
        1) Tatbiki mecburi olanlar:      dan biri) muaflığı, bina ve arazi resmine de
          Nüfusu 5000 den yukarı belediye­ şâmildir.
          lere mahsus:               2 — Muamele vergisine munzam ma­
          — Bazı tescil harçlarına ek olarak hallî resim:
            alman resimler            Fransa'da muamele vergisi, biri imalât
        2) Tatbiki ihtiyari olanlar:      vergisi (taxe â la production) diğeri satış ver­
          — Avlama hakkı kira resnü     gisi (taxe sur la transaction) olmak üzere iki
                             kısımdır. İmalât vergisi gerek Fransa'da
        Yukarıda yazılı resimlerden bir kısmı imal edien gerekse yabancı memleketlerden
      devlet vergilerinin matrahları üzerinden ve ve ithal safhasında ve bankacılık, komis-
      devlet vergi idarelerince tahakkuk ettirile­ ve ve ithal safhasında ve bankacılık, komis­
      rek tahsil olunur. Bir kısmı belediyelerce yonculuk, eşya kiralamak gibi her türlü
      tahakkuk ettirilir, tahsili devletçe yapılır, hizmet muamelelerinden, bedelin tahsili sı­
      bir kısmının hem tahakkuku, hem tahsili rasında bir defa alınır. Satış vergisi, imalât
      belediyelere aittir.             vergisine ilâveten toptan veya perakende sa­
        Devlet vergileri matrahları üzerinden tışlar veya hizmet muameleleri üzerinden
      tahakkuk ettirilen resimler, az çok mun­ '/c 1 ve % 1.80 nisbetmde alınır.
      zam kesirlere benzer. Bunların âzami had­  % 1 nisbetinde satış vergisine tâbi pe­
      di, munzam kesirler gibi kanunla tâyin edil­ rakende satışlar, bu vergi matrahı üzerin­
      miştir. Tahakkuk ve tahsilleri, üzerine in- den % 1,5 nisbetinde mahallî bir resme tâ­
      zimim ettiği devlet vergilerinin tâbi olduğu bidir. Satış vergisine % 1,80 nisbetine göre
      hüküm ve usullere tâbidir. Munzam kesir­ tâbi olan satışlar (müteaddit şubeli mağa­
      lerden farkı, belediye meclisinin bunlardan zalardaki satışlarla bazı toptancı tüccarlarm
      bazılarını tatbik edip etmemek salâhiyetine satışları) ndan alınacak mahallî resmin nis­
      malik olmasında tecelli eder. Halbuki bele­ beti % 2.70 dir. Belediye meclisleri bu res­
      diye meclisi munzam kesir tahsile karar ver­ inin nisbetini 9( 1,5 a tâbi olan satışlar- için
      diği zaman bu kesir, emlâk (bina ve arazi) % 0,25 ve diğerleri için 0,50 ye kadar art­
      menkul irat ve temettü vergilerinin hepsine tırabilirler.
      şâmil olarak tatbik edilir.
                               Mahallî resim, satışları icra veya hiz­
        Devlet vergilerinin matrahları üzerin­ meti ifâ edenin merkezi nerede olursa ol­
      den tahsil olunan belediye resimleri şunlar­ sun, satış veya hizmetin yapıldığı müesse­
      dır:                     senin kâin bulunduğu belediyede tahsil olu­
        1 — Bina ve arazi resmi: Bu resim, bi­ nur.
      na ve arazinin devlet gelir vergisine matrah Bayındırlık işleri taahhütlerinde, taah­
      olan sâfi geliri üzerinden tarh edilir. Resmin hüdün mevzuu müteaddit belediyeler veya
      âzami nisbeti binalarda sâfi gelirin '/' ^,5 u iller hudutları içinde bulunduğu takdirde
      arazide % 10 udur.
                             bu işlerden alınan resim, mezkûr belediye­
        Yeni inşa edilen binalarla mevcut bina­ ler veya iller arasında, ilgili belediye baş­
      lara yapılan ilâveler için gelir vergisinde kanlarının mutabık kalacakları nisbette ve
      mevcut üç yıllık geçici muaflık, bu resme mutabık kalamazarsa vali tarafından tâyin
      de şâmildir. Ancak bazı inşaat ve ilâveler olunacak nisbetlerde, iller arasında da ilgili
      için tatbik olunan 10-25 yıllık muaflıklar, be­ Bakanlığın karariyle taksim olunur. Bir
      lediye resmi için üç yıl olarak tatbik edilir. merkezden tevzi olunan su, elektrik ve gaz
        Malî yılın birinci gününde yaşları 65 ı satışlarından alman resimden her belediye-


                                                 5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12