Page 6 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 6

5>
                         V
                Fransada^Mahallî              idare


                    vergî    ve   resimleri


                                        Yazan: İ. Hakkı Ü L K M E N

           Baştarafı: 83 üncü sayıda           — Meslekî işlere tahsis olunan yer­
           2 — Resimler :                  ler resmi
           Munzam  kesirlere matrah olan Devlet     — Klavyeli musiki resmi
         vergilerinin ilgasından sonra mahallî idare    — Hizmetçi, mürebbi, m ü r e b b i y e
         maliyesinde yapılması zaruret haline gelen      ve gouvernant resmi
         ıslahat toptan tahakkuk ettirilemediğinden,    — Muhafazalı av yerleri resmi
         zaman zaman çıkarılan kanunlarla g ü n ü n    — İçine para atılınca muayyen e ş -
         ihtiyaçlarına göre mahallî idarelere müstakil / iS' ' ya çıkan otomatik âletlerle erg­
         bazı resimler verilmiştir. B u resimler, vası­   enen, fonoğraf ve benzerleri alet
         tasız ve vasıtalı olmak ü z e r e iki kısımdır.  1er resmi
         Her k ı s m a giren resimlerden bazıları ma­   — Balkon ve çıkıntılı inşaat resmi
         hallî idareler için mecburi olup belediye ve  Nüfusu 500.000 den fazla belediye­
         departmanlar bunları behemehal tahsil et­     lere mahsus :
         mek mecburiyetindedirler. D i ğ e r bazıları­   — B i n a ve arazinin sermaye de­
         n ı n tahsil edilip edilmemesi mahallî idari?    ğeri üzerinden alınan reshn
         meclislerinin kararına bağlı olup tatbiki ih­  Sıhhi içkiler üzerinden oktorova
         tiyaridir. İhtiyari resimlerden bazıları b ü ­  resmini kaldıran belediyelere mah­
         t ü n belediyelere, bazıları muayyen bir mik­  sus:
         tardan nüfuslu belediyelere, bazıları ise
                                    — K ö p e k munzam resmi
         muayyen bir takını hususî şartları haiz bele­
                                    — Çeşitli resimler
         diyelere mahsustur.
                                    Umumi  süpürme seı-visi ihdas eden
           I — Vasıtasız resimler :           belediyelere mahsus:
           1) Tatbiki mecburi olanlaı-:          — S ü p ü r m e resmi
             — K ö p e k resmi              İmar plânı düzenleyen belediyele­
             — Y o l mükellefiyeti ve yol resmi    re mahsus -.
             — Maden aidatı               — A r s a resmi
           2)  Tatbiki ihtiyari olanlar;       I I — Vasıtalı resimler:
             Bütün belediyelere mahs^ıs:       1) Tatbiki mecburi olanlar:
             — Ç ö p resmi                — H a y v a n kesim resmi
             — L â ğ ı m resmi              — E ğ l e n c e resmi
             — Araba, at ve katır resmi        — İçki satıcıları ruhsatiye resmi
             — K u l ü p l e r ve toplantı yerleri re.s- — Muamele vergisine munzam ma­
              mi                      hallî resim
             — B i n a ve arazi resmi       2) Tatbiki ihtiyari olanlar:
             — ikamet resmi               Bütün belediyelere mahsus:

         4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11