Page 5 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 5

yet edebilir. Vali de Belediye başkanından ministratif» deneyi daha uygun buluyorlar.
     izahat istiyebilir. Ancak, aldığı izahatı be­ Bana kalırsa, her iki terimden de fayda­
     ğenmezse belediye başkanının karannı bo: - lanmalıyız. Şöyle ki :
     mağa ve evin yapılmasına izin verilmesini em  A — Özerk idare tarafından, hiç bir ona­
     retmeğe kalkışamaz. Vali, olsa olsa, beledi ma bağlı olmaksızın verilen kararlar üzerin
     ye başkanına kararını haksız bulduğunu bil­ de genel idarenin hakkı idarî denet sayılma­
     direrek evin yapılmasına izin vermesini tav­ lıdır.
     siye edebilir. Belediye başkanı valinin bu  Belediyelerin belde içinde tatbik edile­
     tavsiyesine uymak istemezse vali ile başkan cek narhlar veya tarifeler hakkındaki kararla­
     arasında Danıştay hakem olur. Belediye  rı üzerinde genel idarenin idarî denet hakkı
     başkanınm kararını ancak Danıştay bozabi  vardır.
     lir. Belediye kanununun 73 üncü madde ­
     si de bunu göstermektedir.           B. — Özerk idare kararlarmm uygulana­
                             bilmesi için, kanun genel idarenin onamını
       Kaymakamlar Bakanlardan başlıyarak en  şait koşmuş ise idarî vesayet usulü yürütülü­
     küçük bucak memuruna kadar uzanan ge -  yor demektir. Bu gibi hallerde Özerk idare
     nel idare hiyerarşisine dâhildir. Belediye baş  bir nevi vesayet altında sayılabilir. İdarî
     kanları bu hiyerarşiye dâhil değildir. Kay - vesayet özel hukuktaki vesayete benzemez
     makam  valiye karşı sommlcdur. Belediye baş  ama onu andırır.
     kanı belediye meclisine karşı sorumludur.   Bizde belediye meclisleri tarafından se­
     Kaymakam  hiyerarşik denete, belediye baş­ çilen belediye başkanları ile kabul edilen be­
     kanı idarî denete tabidir.         lediye bütçeleri genel idarenin onamına bağ
                             İl tutulmuştur. Genel idare tarafından onan
       Yetki genişliği ile görev aynını, hiyerar*
     sik denetle idarî denet arasında böyle önemli madıkça hüküm ifade etmezler.. Buna idarî
     farklar vardu-.                vesayet usulü diyebiliriz.
                               İdari denet hakkını, kanuniyet (-lega-
       Özerklik bağımsızlık demek olmadığma  lite) çerçevesi içinde kalmak şartiyle, daralt­
     göre, hükümete belediyeler gibi özerk idare­ mak için sebep yoktur.
     ler üzerinde de bir takım haklar tanımak lâ­ İdarî vesayet hakkını ise, kanuniyet çer­
     zımdır.                    çevesi içine almaya, belediye başkam seçi­
       Bu haklara Berthelemy, Onar ve Waline mi gibi takdirî işlere teşmil etmemeğe ihti­
     gibi bilginler «idarî vesayet = tutelle admi - yaç vardır. Bu ihtiyaç karşılanmadıkça be­
     nistratif) adını veriyorlar; Bonnard ve Jeze lediye işleri ve seçimleri bizde önem kazana-
     gibi bilginler ise «idarî denet — controle ad- mıyacaktır.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10