Page 4 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 4

Bizde il yollarının yaptırılması, genişle­ miştir. Eu büyüğünden en küçüğüne ka -
         tilmesi, onarılması, il içinde fidanlık kurul - dar, genel idare teşkilâtında çalışan bütün
         ması, sanat okulu açılması gibi işler il ge­ memurlar bakanların kanunlara veya tüzük'
         nel meclisinin kararma yağlıdır. Bir belde­ lere aykuı olmıyan emirlerini yerine getir­
         de havagazı, elektrik veya su tesisleri yapıl- mekle ödevlidirler. Ancak, bakanlar bu me-
         masma, mezbaha açılmasına, otobüs işletil­ mulann hepsine doğrudan doğruya emir ver­
         mesine veya bu işlerin birer imtiyaz konusu mezler. Esas itibariyle bizde yalnız müste­
         olmasına, şehir yoUanna ad verilmesine ve - şarlar ile valiler bakanlardan emir alırlar.
         ya adlajriKSn değiştirilmesine karaı- vermek Bakanlarm emirlerini müdürler ve ge­
         yetkisi belediye meclisine aittir. Ete, ekme­ nel müdürler müsteşardan, şefler müdürler­
         ğe, belli başlı mallara narh koymak, belde i- den, memurlar şeflerden, kaymakamlar va­
         çinde hizmet ve ücret tarifeleri düzenlemek lilerden, bucak müdürleri kaymakamlardan
         yetkileri belediye komisyonuna aittir. Bele •  alırlar. Böylece, bakanlardan en küçük ba­
         diye memurlarım tayin etmek, inşaat ruhsal kanlık veya bucak memuruna kadar uzayan
         namesi vermek, beldeyi temsil etmek yetkisi bir rütbeler silsilesi vardır ki buna hiyerar­
         belediye başkanma aittir.          şi diyoruz.
          Bütün bu işlerde görev aynım usulü tat­ Hiyerarşik denet diye üst rütbedeki â-
         bik ediliyor demektir. Çünkü, karar ver­ mirin altındaki idarî teşkilâtın muameleleri­
         mek yetkisi ya doğrudan doğruya halkta ve­ ni denetlemesine derler: Bakanlarm bizzat
        ya halkm seçtiği meclislerle, bu meclislerin veya müfettişleri marifetiyle valileri denet -
         seçtiği komisyonlarda veya başkanlarda bu­ İçmeleri hiyerarşik bir denettir. Valilerin kay-
         lunmaktadır.                 makamlaıı, kaymakamların bucak müdürle­
          Yetki genişliği ile görev ayrımı usulleri rini denetlemeleri de hiyerarşik denettir.
         arasmdaki farkları belirtmek için bir iki mi­ Hiyerarşik denette bakanlık emirlerinin
         sal alalım. Bir ilçede bir gazino açabilmek yerine getirilmiş olup olmadığı araştırıldığı
         için kaymakamdan izin almak lâzımdır. Bir gibi, takdire bırakılmış idarî işler hakkında
         beldede bir ev yaptırabilmek için belediye alınan kararlarm isabetli olup olmadığı da
         başkanmdan izin almak icabediyor. Kayma­ incelenir.
         kam merkezden tayin edilmiş bir âmirdir,   Hiyerarşik denet idare âmirinin bulıın-
         ve ilçede hükümeti temsil eder. Belediye duğu yerden yazı ile açıklama istemesi yo­
         başkam mahallinde seçilmiş bir âmirdir ve lu ile yapılabileceği gibi denetlenen idarenin
        beldeyi temsil eder. Bunun için. «Gazino aç­ bulunduğu yere giderek incelemelerde bu­
         mak işi yetki genişliği, ev yaptırmak işi gö­ lunmak suretiyle de yapılabilir. İdarî denet
         rev aynmı usulüne bağlıdır» diyoruz..   te bizde pyni şekilde yapılır. Ancak denet ne­
          Fark bundan ibaret değildir. Yetki ge­ ticeleri farklıdır.
        nişliği usulü ile yürütülen işler hiyerarşik de­
         nete, görev ayrımı usulü ile yürütülen işler Bu farkı behrtmek için farzedelim ki
        idarî denete tâbidir.            kaymakam  gazino açmak istiyen vatandaşın
                                isteğini reddetmiş, gazino açılmasma izin
          Hiyerarşik denet hakkı çok şümullüdür vermemiştir. Kaymakaı^ım bu menfi kacran-
         idarî denet hakkı ise çok mahduttur.   na razı olmıyan vatandaş valiye şikâyette bu­

          Genel idare teşkilâtmda hiyerarşi var­ lunursa vali kaymakamdan izahat ister ve
        dır. Bizde, Fransada veya İngilterede ol­ aldığı izahati beğenmezse kaymakamm ka­
        duğu gibi, bakanlar memleketin idaresinden rarım bozarak gazinonun açılmasma izin ve­
         millet meclisine karşı sorumludurlar. Bütün rilmesini emreder. Kaymakam valinin em­
        kanunları yürütmekle bakanlar ödevli tutu - rini yerine getirerek gazinonun açdmasma i-
         lurla. Bu ödevlerini yerine getirebilmeleri zin vermeğe mecburdur. . ^
        ve Büyük Millet Meclisine memleketin ida-   Belediye Başkanı ev yaptmnak îstiyen
        Jresinden hesap vermeleri için bakanlara ge­ vgtandaşm isteğini reddeder ve izin vemez-
        nel idare teşkilâbnm en üstünde yer veril - se vatandag belediye başkanmı valiye şikâ-
   1   2   3   4   5   6   7   8   9