Page 3 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 3

y.

      < •
              Denet ve            Vesayet

                                   Yazan: Prof. Süheyp DERBİL

        Son yüz yılda kamu hizmetlerinin baş lerine veriyor. Valiler de bu öğrenmenieri
      döndüriicü bir hızla artması idarî işlerin'mer il içindeki ilk okuUara dağıtmak suretiyle ta­
      keziyet usulü ile başa çıkılamıyacak derece­ yin ediyorittf.
      de çoğalmasma sebep olmuş ve yetki geniş-  Yetld genişliği (— deconcentralisation) u-
      liti usulüne baş vıu^masmı gerekli lalmış- sulünü görev ayırımı (= ademi merkeziyet =
      trr.                     taksimi vezaif = decentralisation) usulünden
        Eskiden «Ademî temerküz» ve «tevsii  ayırt etmelidir. Görev ayrımı usulünde tak­
      mezuniyet» tabirleriyle andığınuz yetki ge­ dir, tâyin ve karar yetkileri merkezden tayin
      nişliği usulü, böylece, merkeziyet (=centrali- edilmiş kimselere değil, doğrudan doğruya
      satijcm) usıdünün tamamlajncı ve hafifletici halka veya halk tarafmdan seçilmiş bir mec­
      bir vmsuru olmuştur.            lise veyahut böyle bir meclis tarafından se­
        Bizde valilerin ve kaymakamlarm tayin­ çilmiş kimselere verilir ve ayn bir idarî tü­
      leri merkeziyet usulüne tabidir. Bu tayinle - zel kişilik (= hükmi şahsiyet = personnalite
      rin karan merkezde verilir. Türkiyenin her morale) kurulur.
      hangi bir yerinde bir ticaret ortaklığı kur­ Bizde köyün isteğine bağlı işlerin yapı­
      mak, maden aramak, asan atika aramak, bir  lıp yapılmaması hakkında karar vermek yet­
      eczahane açmak işleri de merkeziyet usulüne kisi köy demeklerine aittir. Köyün 18 yaşı­
      tabidir. Bu işler için yerine göre. Bakanlar nı bitirmiş olan kadm, erkek bütün halkı top
      Kurulundan, Ticaret Bakanlığmdan, Ekono­  lanarak köy demeğini kurarlar ve bu gibi
      mi Bakanlığmdan, Milli Eğitim Bakanlığm­ hususlarda kar^r verirler. Karar yetkisinin
      dan, Sağlık Bakanlığından karar ve izin al­ doğrudan doğruya halkın kendisinde olma-
      mak lâzımdır.                 sma «vasıtasız demokrasi = democratic di-
        Merkeziyet usulünde idari kararların  recte» diyorlar.. Bu usul ancak küçük toplu­
      devlet merkezinde verilmesine karşılık yetki luklarda uvffulanabilir. Bizde köy idarele -
      genişliği usulünde idari kararlar merkezden rinde, İngilterede paravaslarda, İsviçrede U-
      tayin olunan âmirler tarafından verilir. ri ve Schvitz gibi çok küçük kantonlarda ol -
        Bizde illerin, ilçelerin ikinci derecedeki duğu gibi.
      memurlarım valiler tayin ederler. Bir yer­  Kararlann doğmdan  doğmya halk ta­
      de gazino, sinema, tiyatro, dansin», bar, ka- rafmdan verilmeyip te halkın seçtiği meclis­
      feşantan veya meyhane açabilmek için o ye­ ler tarafından verilmesi usulüne «temsilî de­
      rin en büyük mülkiye âmirinden izin almak mokrasi = democratic represantative» denir
      icabeder. Bu çeşit işlerde yetki genişliği u- İl genel meclisleri, belediye meclisleri tem­
      sulü uygulanıyor demektir.          sili demokrasi usulü ile il halkı adma, belde
        İlk okul öğretmenlerinin tayini konusun halkı aduia kararlar verirler. İl komisyonu ü-
       da kırma veya melez bir usul tatbik edili - yeleriniri îl genel meclisi, belediye başkam -
      yor. Millî Eğitim Bakankğt ilk okul öğret - nın belediye meclisi tarafmdan seçilmesi de
      menlerini illere dağıbyor ve valilerin emir- temsili demokrasi usulünün tatbikatmdandır.
   1   2   3   4   5   6   7   8