Page 2 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 2

YEL : 8                               EKİM  1952 - Sayı 84          Sahibi :         I L L E R               Abone :
       Türk Belediyecilik                           Senelik: 24 T L .
          Demeği                               6 Aylık: 12 T L .
       İller Bankası binasında                       Yabancı memleketlere
                    BELEDIYELER                  yıllığı (40) T L . -
          Ankara
         Telg: Urban                             İlân ücretleri idare
          Tclf: 13006           E R G s               ile kararlaştırılır.
                        D          i
                      Yazı İşlerini Fiilen İdare Eden:
                         Ali Enver TOKSOY


                Sayın Belediyecimiz;

              Arkadaşlarımızdan bir lasmı aidat ve dergi abone bedellerini bugüne ka­
            dar göndermemişlerdir. Yıl sona ermek üzere bulunduğımdan borçlu beledi­
            yelerimizin dikkatlerini çeker, hisselerinden alıkonulmak üzere bir mektupla
            İller Bankasına yetki vermelerini hasseten rica ederiz.
                                      Demek  Yönetim Kumlu
                                                   faal            S.                               GENERAL @        ELECTRIC


                              KOÇ Ticaret T.A.Ş. (Ankara-lstanbul-Eskişehtr)
   1   2   3   4   5   6   7