Page 10 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 10

Belediye       Mallarının        Satış


               Bedelleri        Ve    Ortaklık        Payı                               ' "           Yazan: Fazıl İLGEN
         Bu yazımda sayın okuyucularıma bütün ha- menkul ve gayrı menkul mallarının satılmasından
       lediyelerimizi ilgilendiren ve yıllardan beri ihtilâf- doğan satış bedellerinden iştirak payı alınmaması
       h kalmış bir meseleyi hal ve fasleden Danıştay'ın icabeder.
       yeni bir kararını sunacağım.           İller Bankası ise, belediyelerin bu iddialarını
         Bilirsiniz ki, İller Bankasının sermayesi, esas hiç bir zaman varit görmemiş kanunun derpiş et-
       itibariyle idarelerin yıllık gelir tahsilâtı üzerinden tiği istisnaların dışında herhangi bir indirmenin ba-
       aynlıp Bankaya ödenen iştirak paylarından terek- his konusu olamıyacağını ileri sürerek iddiasında
       küp eder. Acaba idareler bir yıl içinde yaptıkları İsrar etmiştir.
       her türlü tahsilâtın yüzde 5 ini Bankaya vermeye Bu ihtilâflı duruma bir son verilmek üzere İ/.-
       mecbur mudurlar? Hayır, kanun, bir kısım gelir mir Belediyesinin teşebbüsü ile keyfiyet İçişleri Ba-
       tahsilâtım iştirak payından istisna etmiştir. kanlığı tarafından Danıştay'a intikal ettirilmiştiı-.
         Bu gelirlerin başlıcaları şunlardır :  Bu meseleye dair istişari mahiyette Danıştay İkinci
         1 — Devlet bütçesinden yapılan yardımlar Dairesinin karariyle Danıştay Genel Kurul Karan-
         2 — Yol vergisinin çalışma ödevi tutarı nı aynen aşağıya dere ediyorum.
         3 — Arazi ve bina vergilerinin İl Özel İdare­
       lerine devrinden doğan borçları karşılıyacak mik- Danıştay İkinci Dairesinin 3/4/952 tarihli ve
       tarlar                          1046/550 sayılı kararı suretidir.
         4 — Asker ailelerine yardım paralan     Belediyelerin menkul ve gayrimenkul malları-
         5 — Her türlü istikrazlar        nm satış bedellerinden İller Bankası ortaklık payı
         6 — Bağışlardan elde edilen gelirler  olarak yüzde 5 tefrik edilip edilemiyeceğinin isti-
         7 — Kendi gelirlerinden olmıyan bir taraftan şarî bir karara bağlanması hakkında olup Başkan-
       gelir diğer taraftan gider yazılan paralar kanlığın 21/3İ952 günlü derkenariyle muhavvel İç-
         Şu halde iştirâk payı, bir yıl içinde yapılan işleri Bakanlığının 21/3/952 günlü ve Mahalli İda-
       tahsilâttan yukarıda yazılı gelir tahsilâtı indirildik- reler Şube 2 ifadeli ve 622 - 408/3154 - 6664 sayılı
       ten sonra geri kalan para üzerinden yüzde 5 nisbe- yazısında :
       tinde ayrılacaktır.                4759 sayılı İller Bankası Kanununun 3 üncü
         Kanunun hükmü, bu merkezde olduğu halde maddesinin A fıkrasında, İl Özel İdareleriyle Bele-
       bazı belediyeler, menkul ve gayri menkul mallan- diyelerin yıllık gelirleri tahsilatının yüzde 5 i (Bu
       nm satılması halinde satış bedellerinin de tahsilât- gelirlerin belirtilmesinde, İl Özel İdareleriyle Be­
       tan indirilmesini ve bu gibi gelirlerden yüzde 5 lediye bütçelerinden yapılan yardımlar, yol vergi-
       iştirâk payı alınmaması lâzım geleceğini ileri sür- sinin çalışma ödevi tutarı, arazi ve bina yergileri-
       müşlerdir. İtiraz eden belediyelere göre iştirâk nin İl Özel İdarelerine devrinden doğan borçları
       payları, bütçenin mutat geirleri üzerinden alınma- karşılıyacak miktarları, asker ailelerine yardım
       sı lâzımdır. Menkul ve gayri menkul malların sa- zammı tahsilâtı ve her türlü istikrazlar ve bağışlar
       tış bedelleri, her sene tekerrür eden bir gelir değil- hesaba katılmaz.) denilmek suretiyle belediye büt-
       dir ki, bunların üzerinden iştirâk payı alınsın. çelerine konulan Banka ortaklık payının hesabm-
         Bu vaziyete göre başka bir noktadan itiraz e- da, fıkrada sayılan gelirlerin hesaba katılmıyacağı
       denler de vardır. Bu belediyelere göre de menkul kat'i surette işaret edilmiş bulunmasına göre bu ge-
       ve gayri menkul olarak belediyenin elinde bulu- lirlerin haricinde kalan ve 1580 sayılı kanunun 11ü
       nan mallar, daha evvel yüzde 5 iştirâk hissesi ve- uncu maddesiyle 5237 sayılı Belediye Gelirleri Ka-
       rilmiş paradan alınmışlardır. Bunların satılması ha- nunund'a tadât olunan gelirlerin yıllık tahsilâtı Ban-
       linde elde edilecek bedellerden iştirâk hissesi ah- ka payının hesabına esas tutulacağı, yâni 4759 sa­
       nırsa mükerrer olur. Binaenaleyh beletliyeye ait yılı kanunun 2 nci maddesinin bahis konusu üçüncü


       8
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15