Page 9 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 9

mahallî  amme  hizmetleri  masraflarını   liyet, ikamet ve eğlenceden ibarettir. Bu
       fertler arasında iktidarlarına göre dağıt­ kaynaklar üzerine istinad ettirilecek olan
       mağa  elverişli hakiki vergilerle teçhiz et­ bir vergi sistemi, mahallî idare ihtiyaç­
       mişler, bununlada iktifa etmeyerek ma­   larını karşiamaya kâfi gelebilir.
       hallî idarelerin devleti bir kısım amme   Muhtelif memleketlerde devletle ma­
       hizmetlerinin yükünden kurtarmak sure­   hallî idareler arasındaki malî münase­
       tiyle başardıkları hizmetlerin masrafları­ betlerin tanziminde takip edilen usuller
       na devletin de iştirakini sağlamak, 'ajmı müstakil ve muhtelif veya müşterek sis­
       zamanda  mahallî idarelerin malî takatle­ tem denilen ki esasta toplanabilir
                                    i
       rini aşan menafii umuma şamil tesisler ve 1 — Müstakil sistemde: Devletle ma­
       hizmetler ihdasına teşvik eylemek ve çe­ hallî idarelere ait malî kaynaklar, yekdi-
       şitli mahallî idare sahalarında yaşayan  ğerinden ayrılmıştır. Her amme idaresi
       fertler arasındaki teklif müsavatsızlığını doğrudan doğruya tasarruf ettiği ayn ge­
       telâfi etmek gibi maksatlarla devlet büt­ lir kaynaklarına sahip bulunur. İngil-
       çesinden büyük ölçüde malî yardımlar   terede tatbik edilen bu usulde, mahallî
       vermeği bir prensip olarak kabul eylemiş­ idarelere, gayri menkul kiraları üzerine
       lerdir.                    mevzu General Rayte namiyle bir vergi
        Bu suretle komün gelir sistemi biri öz tahsis olunmuştur. Kira getirebilen bü­
       kaynaklar  diyebileceğimiz komün işlet­  tün gayri menkuller (bina, arazi madenler,
       meleri, komün emval ve emlâki ve küçük ormanlar) vergiye tabidir. Vergi g'ayri-
       komün resim ve harçları, diğeri devlet  menkulü sahip veya kiracı sıfatiyle fiilen
       vergileri üzerine konulan munzam kesir­  işgal ve ondan istifade eden şahıslardan
       ler, bazı devlet vergilerinden alınan his­ ahnır. Verginin matrahı, gayrimenkulun
       seler ve umumî bütçeden alman nakdi yar­ takdir edilen yıllık kira bedelidir. Tak­
       dımlardan  veya komünlere  terkedilmiş   dirler gayrimenkulü işgal edenlerin vere­
       bir veya birkaç büyük vergiden müteşek­ cekleri beyanname üzerine her yıl, beledi­
       kil olmak üzere iki esas kaynağa dayan­ ye meclisleri veya bunların kurdukları
       dırılmıştır.                 komitelerce yapılır ve itirazların tetkikin­
        Vergi taksiminde komünlere ve umumi­  den sonra kesinleşir. Kesinleşen miktar­
       yetle mahallî idarelere ayni vergilerin  dan itfa ve idame masrafı karşılığı mak­
       verilmesini ve şahsi vergilerin devlete  tu bir miktar indirilerek bakiyesi matrah
       bırakılmasını ammece  kabule  m'azhar   ittihaz olunur. Verginin pisbeti, her yıl
       olmuş  olan diğer bir esastır. Burada,  tespit edilen matrah miktarına ve büt­
       bu  tefrikin nazari bakımdan  arzetti-  çe ile kabul edilen giderlere göre mahallî
       ayni vergilerin bırakılması daha uygun  meclislerce tayin edilir. 1925 ve 1929 ka-
       bulunduğuna  işaretle iktifa edeceğiz. Ma­ nunlariyle ziraat, sanayi ve nakliyat işle­
       hallî idarelerce yapılan masraflardan bil­ rinde kullanılan gayrimenkuller için geniş
       hassa, o mahallî idare sahası içinde bu­ ölçüde muaflıklar tesis edilmiş olduğun­
       lunan mallar ve icra edilen iktisadî faali­ dan, mahallî idarelerin bundan doğan ge­
       yetler faydalanır. Bu bakımdan mahallî  lir azalmasını telâfi etmek üzere, devletçe
       idarelere en uygun gelecek vergiler, o mal umumî bütçeden mahallî idarelere nakdî
       ve faaliyetleri teklif altına alan ayni ver­ yardımlar yapılır. İngiltere'de mahallî
       gilerdir. Bu mal ve faaliyetler üzerine  idareler gelirlerinin % 56 sını bu vergi
       konulacak a3mi vergilerin mahallî idare  hasılatı, % 31 ini devlet yardımları teş­
       masr'aflariyle mütenasip olmak  imkâm    kil eder.
       fazladır. Mahallî muhit  ile doğrudan    Fransa da kurtuluştan sonra Alsace ve
       doğruya malî münasebet tesis edebilecek  Horraine'de komün ve departmanlar için
       mahiyetteki kaynaklar, mahallî idare sa­  müstakil vergilerden müteşekkil bir gelir
       hası içinde iktisap ve sarf edilen gelirler­ sistemi tatbikine başlamıştır. Bu sistem
       le alakalı bulunan mülkiyet, meslekî faa­ bina, arazi, ikamet ve patent vergilerin-

                                                   7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14