Page 8 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 8

çük belediyeler de, bazı hizmetler, bilhas­ Birçok komün  hizmetlerinin fertlere
       sa geniş manasiyle s'ağlık ve sosyal yar­ sağladığı faydalan ölçmeğe teknik bakım­
       dım hizmetleri, daha geniş ölçüde masraf dan imkân bulunmamaktadır.  En basit
       ihtiyarını icabettirmektedir. Binanaleyh   bir misal olarak, sokakların süpürülüp te­
       küçük belediyelere bu asgarî ihtiyacı kar­ mizlenmesinden, aydınlatılmasından, kal­
       şılayacak miktarda bir gelir sağlanması  dırımla döşenmesinden hemşerilerden her
       zaruridir. Hususiyle belediyeler hizmet  birinin istifade derecesini tayine imkân
       nisbetinde serbest bulunmakdıklan ve on­  var mıdır?. Bunun gibi, şehirlerdeki umu­
       lara kanunlarla ve merkezi idarenin ka- mi yerlerin ve halk ile sıkı münasebette
       rarlariyle birçok mecburi hizmetler ve  bulunan şahısların sağlık şartlarının fen­
       külfetler yüklenmekte olduğu gözönüne   nî icaplara uygunluğunu temin etmek, za­
       alınınca bu zaruret daha açık olarak mey­ ruri ihtiyaç maddelerinin temizliğini sağ­
       dana çıkar. İşte bu zaruret de, malî uyuş­ lamak, ihtikârı önlemek, zengin ve fakir
       manın tanzimini lüzumlu kılan diğer bir tefriki gözetmiyen umumî hastahane, dis­
       sebeptir.                   panser, sanatoryum doğum evi gibi tesis­
        Devletle mahallî idareler arasındaki   ler kurmak ve işletmek, kimsesiz çocuk­
       münasebetler in insicamlı bir tarzda tan­ ları himaye etmek ve yetiştirmek, fakrü
       zim edilebilmesi ancak amme hizmetleri­  zaruret içinde bulunan hemşerilere yar­
       nin ve amme gelirlerinin memleket ölçü­ dımlar yapmak, itfaiye teşkilâtı kurmak
       sünde geniş bir görüşle ele aimmasiyle  şehrin harita ve müstakbel in;ar plânlarını
       mümkün  olabilir. Davayı böyle şümullü  vücuda getirmek gibi daha pek çok taad­
       bir görüşle vazetmeden parça parça mü­  düt edebilecek belediye hizmetlerinden
       talâa ederek, yekdiğeriyle alaka ve müna­ hemşehrilerin önemli faydalar elde ettik­
       sebetlerini gözetmeden kısmî hal şekille­ leri aşikâr olmakla beraber her birinin bu
       rine bağlamakla dâvanın uygun bir tarz­ hizmetlerden istifade derecesi tesbit edile­
       da halli kabil değildir. Bunun içindir ki, bilir mi ? Belediye vazifeleri esaslı bir in­
       iktisadî ve sosyal bünyelerindeki değişik­ celemeye tabi tutulduğu takdirde, bu nevi
       liklere rağmen hemen her memlekette dev­  hizmetlerin diğerlerine nazaran çok fazla
       letler, yekdiğerine benzeyen usullere baş­ olduğu kolaylıkla anlaşılabilir. Hatta fer­
       vurmaktadırlar.                dî istifade derecesinin tayini mümkün bu­
        Mahallî idarelere tevdi edilmiş olan am­ lunan hizmetlere ait tesislerin kurulması­
       me hizmetleri, umumiyetle iktisadî mahi­ nın istilzam ettiği büyük sermayeleri bu
       yette olması itibariyle bu idarelerin mas­ hizmetlerden istifade edenlere tahmil et­
       raflarını, hizmetten faydalanananlardan,  menin mümkün  ve muhakkak olup olma­
       faydalanma derecesiyle mütenasip olarak  yacağı dahi münakaşaya muhtaçtır. Yol,
       alacakları harçlar ve resimlerle karşılama­ kanalizasyon, su tesislerinin bir kısmını bu
       ları nazariye sahasında kabul ve müda­  tesislerden doğrudan doğruya faydalanan­
       faa ediliyor. Filhakika mahallî idarelerin lara tahmil etmek mümkün olsa bile, mü­
       ve bilhassa belediyelerin ifa ettikleri hiz­ him bir kısmını belediyelerin, umumî ge-
       metlerden  bir kısmında bu nazariyeye   lirlerivle veya bu tesislerden faydalanacak
       tatbik sahası vermek mümkün ve lüzum­  müstakbel nesillere intikal ettirilmek üze­
       ludur.  Evlerden çöplerin kaldırılması,  re istikrazla karşılanacaktır.
       elektrik, su, havagazı temini, şehir ulaş­ Şu halde beledivelerin ifa ettiği amme
       tırması, kanalizasyon, mezbaha, mezarlık  hizmetlerinden doğan masraflarında, dev­
       gibi hizmetlerin masraflarını, harç ve be­ let masrafları gibi fertlere, malî kudret­
       del şeklinde bunlardah faydalananlara tah­  leri nisbetinde taksim ve tevzi edilmesi
       mil etmek yerinde ve malî adeletede uy­ kaçınılmaz bir netice olarak karşımıza çık­
       gun bir usul teşkil ederese de, belediyele­ maktadır.
       re tahmil edilen hizmetler yalmz bu sayı­ Bu zarureti takdir etmiş olan ileri mem­
       lanlara münhasır bulunmadığı malûmdur.   leketler, mahallî idare gelir sistemlerini,


       6
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13