Page 7 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 7

Belediye    Gelirlerinin   Yetersizliği   ve  Belediyelerin     Gelir

              S'stemleri   Üzerinde    Bazı  Düşünceler


                                 Yazan : îsmail Hakkı ÜLKMEN
       Mahalî idareler demokratik hayatm te­  belediyeler, l özel idareleri ve köyler için­
                                   i
      melidir. Demokratik  hayatm  gelişmesi,  de bir vergi mükellefidirler. Bu suretle
      halkın umumî işlere karşı alâka duyma-  fertler ve teşebbüsler karşısmda en az üç
      siyle mümkündür.  Halkta bu  alâkayı   vergi  alacaklısı karşılaşmaktadır. MilJî
      uyandırmak  ve geliştirmek, onu kendi iş­ istihsalin bu yüzden zarar görmemesi ve
      lerini bizzat idare etmek imkânına sahip inkişaftan alıkonmaması için amme hu­
      kılmakla elde edilebileceğine şüphe yoktur.  kuku bakımından eşit haklara sahip bu­
      Yeni girdiğimiz demokratik hayatı mem­  lunmayan  bu vergi alacaklılarının gerek
      leketimizde yerleştirmek ve geliştirmek  fertler ve teşebbüslerle ve gerekse kendi
      hususumdan  milletin her tabakasında mü­ aralarındaki  münasebetlerin  ni^amlan-
      şahede edilen arzunun tahakkuku mahallî  ması zarurî bulunmaktadır. Memleketin
      muhtariyetin geniş ölçüde geliştirilmesiy­ iktisadî ve sosyal gelişmesi geniş ölçüde
      le mümkün olabileceği muhakkaktır. Bu­   bu nizamlamanın iyi bir şekilde başarıl­
      nun için mahallî idarelerin devlet kadrosu masına bağhdır. Mahye ilminde malî u-
      içinde hakiki, birer muhtar amme idaresi  yuşma denilen bu nizamlama bir taraf­
      sıfatiyle kendilerine has faaliyetlerde bulu­ tan amme hizmetlerinin devlet, l ve ko­
                                              i
      nabilmeleri imkânlarmm sağlanmasını der­   münler (belediye ve köy) arasmda ahenk-
      piş etmek lâzımdır. Malî muhtariyete mü- '.' mükerrerhkten salim ve yekdiğerini
      terafik olmayan idarî bir muhtariyetin  tamamlayıcı bir tarzda taksim ve tevzii­
       kuru bir sözden fazla bir kıymet ifade ne ve diğer taraftan amme gehrleri bir­
      edemiyeceği aşikârdır. Bu bakımdan be­   liğini bozmayacak şekilde, mükellefiyet
      lediyelerimizin anayasamızla  kabul  e-   koyma yetkilerinin karşılıklı olarak tah-
       dilmiş olan görev ayrılığı prensibine göre didiyle, her amme idaresine, deruhte et­
       idare edilebilmeleri diğer bir tabirle haki­ tiği amme hizmetlerini başarabilecek ge­
       ki bir ademi merkeziyet idaresi haline ge­ lirleri sağlayacak ve aynı zamanda ferd
       tirilmeleri ilk önce ele alınacak mevzular­ ve teşebbüsleri aşırı derecede bir mükel­
       dan biridir. Bu gerçekleştirilmesi mahal­ lefiyet altına koymayacak tarzda gelirle­
       lî idarelerimizin herşeyden evvel kendileri­ rin, amme idareleri arasında dağıtılma­
       ne ayrılmış olan saha içinde umumî men­ sına bağlıdır-
       faatlerle telif ederek mahallî hizmetleri  Mahallî idareler ve bu meyanda bele­
       ilıkişaf ettirmek hususunda kendi irade ve diyeler, iktisadî ve sosyal bakımdan cok
       kararlariyle idare edebilecekleri ve malî gayri mütecanis bir durumdadırlar. Bu­
       ihtiyaçlariyle ahenkleştirebilecekleri elas­ lundukları çoğrafi mevki, sahalarının vüs'
       tiki bir gelir sistemine olan ihtiyaçlarını ati, bu saha üzerindeki nüfus kesafeti,
       takdir ve bunu temin etmeğe bağlı oldu­ ticarî ve ısinaî faaliyetlerin geliçımiş olup
       ğuna asla şüphe etmemek lâzımdır.
                              olmaması, belediyeler halkmm vergi öde­
        Mahallî idareler de, devlet gibi, malî ih- me kabiliyetlerine önemli surette mües­
      • tiyaçların millî iktisat sahasına baş vura­ sir olmaktadır. Sınaî ve ticarî faaliyet
       rak  karşılamak zorunda  olduklarından   merkezi teşkil eden, büyük merkezlere ya­
       millî gelirden bir kısmını amme sektörüne  kın ve bağlı bulunan beledivelerle nisbe-
      . aktarmak ve binaenaleyh devletçe tekhf  ten geri kalmış, nüfus kesafeti az bölge­
       altma alınan ayni şahıs ve teşebbüsleri lerdeki küçük belediyeler arasında hal­
      . teklif altına almak mecburiyetindedirler. kın vergi ödeme kabiliyeti bakımından
       . Bu suretle devlet karşısında vergi mükel­ geniş farklar hasıl olmaktadır. Öte yan­
       lefi olan şahıs ve teşebbüsler aynı zamanda  dan iktisaden inkişaf etmemiş olan bu kü-

                                                  5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12