Page 6 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 6

isteklerinden ne kadar fedakârlığa kat­  lediye , seçimlerine iştirak nisbeti yüzde
       landıkları; üyelere, parti ileri gelenlerine kaçtır?
       ne kadar dil dökmek ve yaranmak duru­   Demokrasinin  temeli ve hareket nok­
       munda  kaldıkları, bu uğurda ne kadar  tası olan belediyelerimizin maruz kaldık­
       vakit ve emek harcadıkları noktaları et- ları bu acıklı ilgisizliğin tarihî, hukukî ve
       rafmda toplamr.               malî sebeplerini belirterek düzeltmek ça­
        Memleketimizde böyle bir dunumun mev­    relerini araştırmak bu yazımızın konusu
       cut olamıyacağı, iyi iş gören, vazifesinde dışındadır.
       başarı gösteren bir belediye başkamnın   Söz götürmeyen  bir hakikat varsa, hem­
       kolay kolay azledilemiyeceği zannadilme-  şerilerin seçtikleri belediye meclislerinin
       meüdir. Belediye başkanlarının keyfi su­ faaliyetlerini tetkik ve takip etmedikleri,
       rette "infisal" ettirilmeleri hemşerilerin denetleriyle gerek belediye meclislerinin,
       lediye işlerine göz kulak olmalariyle önle­ gerekse belediye komisyonları ve beledi­
       nebilir. Böyle bir ilgi henüz memleketi­ ye başkanlarmm kararlan ve faaliyetleri
       mizde belirmiş değildir. Belediye kanu­  hakkında doğru  bir fikir edinmek lüzu­
       numuz, belediye meclisi müzakerelerinin  munu  bile hissetmedikleridir. Böyle bir
       alenî olduğunu, kararlarımn asılacağını,  ilgisizlik karşısında belediye meclislerinin
       yaymlanacağmı  ötedenberi belirtmiş dur­  keyfî hareket etmeleri, belde menfaatına
       muştur. Acaba hangi beldemizde hemşe-   uygun ohmyan  hareketlere cüret eyleme­
       riler belediye meclisi müzakerelerini din­ leri ve binnetice keyfî surette belediye
       lemeğe gelirler? Kaç hemşeri belediye   başkamm  da "infisal" ettirmeleri kolay­
       kapışma asıh meclis kararlarını okur?-Be­ laşmaktadır.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11