Page 5 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 5

müntahap  belediye başkanlığı usulünün   rı bulursa ne olacak ? Bazan rica, bazan
      ilk denemesi sırasında konulmuş böyle bir  da emir ve İsrar şekhndeki tepeden inme
      kaydın, geliştirmekle övündüğümüz  de­   teküfe boyun eğmezse, süzünü geçiremi-
      mokrasimizin göğsünü  kabartacak değil,   yen üye kızacak ve belediye başkanının
      yüzünü kızartacak bir hal olduğunu açıkla­  kuyusunu kazacaktır. Bu kuyuyu kazmak
      mağa lüzum varmı ? izzeti nefisleri yüksek  güç bir iş değildir; birkaç üyenin fikirle­
      bazı vatandaşların böyle garip bir görü­ rini çelerek belediye mechsinden bir "ade­
      cülüğe hedef olmak istemeyişlerini hahsız  mi kifayet" karan almaktan  ibarettir.
      bulmak  mümkünmü?               "Bir fit bin büyü yerine geçer" derler;
        Altıyüz küsur saym vatandaşımızın, bu  Dünyada yıkıcı tenkitten, dedi kodudan
       acaip görücülük süzgeçinden veya cende­  bir insanı kötülemekten kolay ne var? Be­
       resinden geçerek belediye başkam sıfatı­ lediye başkanlarımız her zaman bir hiç
       nı kazanıp işe başladıktan sonraki durum­ için, ash faslı ohmyan bir iş için atıhnak
       ları da içler acısıdır. Belediye başkanla­ tehlikesine maruz bulunuyorlar.
       rımızın şeref ve itibarları belediye mecli­ Belediye başkanı tekhfi uygun görme­
       si üyelerinin iki dudağı araşma sıkıştırıl­ diği halde, sırf mevkiini muhafaza edebil­
       mış veya parmaklarmın ucuna iHştirilmiş- mek için, kerhen boyun eğerse ne ola­
       tir. Belediye başkamnn yıllık mesai rapo­ cak? Davul kendi sırtında olduğu halde
       runu  veya belirli bir konuda başkanın  tokmak başka ellere geçecek. Sorumlu
       verdiği izahatı belediye meclisi üyelerinin  başkan yerine sorumsuz üyelerin tahrik­
       çokluğu "kâfi" görmezse başkanın hali ha­ leri ile davula sırah sırasız vurulacaktır-
       raptır- (Belediye kanunu, madde 76 ve  Artık belediye idaresi icraatında ahenk ve
       61). Her ne kadar kanunda belediye baş­ insicam kahr mı? Belediye başkanı mec­
       kanının infisah için (yani türkçesi baş- lis üyelerinin ve parti ileri gelenlerinin el­
       kanhktan atılması için) bu kifayetsizlik lerinde bir kukla haline gelecektir. Karak­
       kararının - yerine göre - vali veya îç işle­ ter sahibi belediye başkanları, ciddiyetleri­
       ri bakam tarafmdan tasvip olunması lâ­  nin cezasını şeref ve haysiyet'eri bahasına
       zım gelmekte ise de hiç bir vah veya ba­ başkanhktan "infisal" ettirilmekle çeke­
       kan kendisine "mütebit" damgasının vu­  ceklerdir.
       rulmasını önlemeden böyle bir meclis ka­  Şeref ve haysiyet gibi büyük kelimeleri
       rarını reddedemez. FiiUyatta daima tas­  yersiz kullandığım zannedilmesin. Azle­
       vip edilegelmekte imiş. Teamül haline ge­ dilmiş bir belediye başkanmın azil sebebi
       len bu tasviplerin demokratik bir zihni­ istenildiği kadar gizli tutulmak istenilsin-
       yet çeşnisi verdiğine şüphe yoktur.    Esasen  de gizli tutulmak istenilecektir.
        Tepesinde böyle bir Demokles kıhcınm  Çünkü azlin hakikî sebebi açığa vurula-
       asüı olduğunu gören hangi belediye baş­ mıyacak  kadar çirkin olabihr: Başkan
       kam fikir selâmeti ile iş görebihr? Zaval- belki de başkalarının keyfilerine, parti
       h belediye başkanı dört yıl müddetle "kıl­ istipdadına veya birtakım hasis menfaat­
       dan ince. kıhçtan keskin" bir sırat köp­ lere hizmet etmediği için azledilmiştir. Fa­
       rüsü üzerinde yürüyecek ve düşmemeğe   kat, hemşerUer arasında türlü türlü şüp­
       çahşacaktır.                 heler ve dedi kodular çalkalanacaktır.
        Farz ediniz ki belediye meclisi üyelerin­ Atılan başkanı herkes şüpheli nazarlarla
       den biri başkana "rica" kılığında bir tek­ süzecektir.
       lifte bulunmuştur; bir kimsenin kayırıl-  Bu konuda istatistikler bizi aydınlata-
       masmı, belediye memurluğuna  almması-   maz. Belediye mechsleri tarafmdan seçim
       m veya sokağmm  onarıhnasmı, evinin önü­ dönemi içinde atıhnış, çıkarılmış başkan­
       ne bir fener asılmasmı, falan işin şöyle ların sayısı büyük bir mana ifade etmez.
       veya  böyle yapıhnasım v. s. istemiştir. Göz önüne alınacak cihet, belediye baş­
       Belediye başkanı rica şeklindeki bu tek­ kanlarının düşmemek için prensiplerinden,
       lifi uygun görmezse, hatta mezuata aykı­ fikirlerinden, emellerinden, halka hizmet

                                                  3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10