Page 4 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 4

İ33Ö da değiştirilmesi de bazı belediye­ hur Başkanının yirmi milyonluk vatandaş
       lerde hiç bir belediye meclisi üyesinin baş­ çokluğunun güvenini taşımasma karşıhk
       kan olmak istmemesinden ileri gelcriğini belediye başkanı, ancak birkaç bin veya
       ortaya attılar.               birkaç yüzbin hemşeri çokluğunun güve­
        Bıu meselenin tartışmasına girişecek de­ nini taşır. Bu bakımdan bir kemmiyet far­
       ğilim- Ancak, kanunumuz hükmünün mu­   kı göze çarpar. İki makam arasında bir
       hafazasını isteyen belediye başkanlarının keyfiyet farkı da vardır- Cumhur Başkam
       ileri sürdükleri bir sebep üzerinde hassa­ bağunsız bir devletin başkamdır. Belediye
       siyetle duraklamak gerektiğine inanıyo­  başkanı özerk bir beldenin başkanıdır. Ö-
       rum. Bu arkadaşlara göre yüksek derece  zerklik bağımsızlık değildir. Belediye dev­
       de izzeti nefis sahibi bir vatandaş beledi­ let içinde devlet olamaz- Belediye hüküme­
       ye başkanlığını asla kabul etmek istemez. tin idari denetine, hatta belirli işlerde idarî
        Bu çok esef edilecek bir durumdur. Be­  vesayetine bağlıdır, idari denet geniş veya
       lediye başkanhğı hiç bir vakit izzeti ne­ dar, hafif veya ağır olabilir. Fakat millî
       fisten fedakârhğı tazammün ve istilzam  birlik için tehükeh olmadan yok olamaz.
       etmemelidir- Demokratik  memleketlerde   Buna karşılık idari vesayet rejimine son
       belediye başkanlarının çok şerefli bir mev­ verilebiliı-.
       kileri vardır. Fransız saylavlar meclisi  Bizde belediye başkanı seçimi idarî ve­
       başkam  Bay E . Herriot. aynı zamanda  sayet rejimine bağlıdır. Bu konuda vesayet
       Liyon beldesinin belediye başkanıdır; ba­ rejimi uygulamnaktadır. Memleketimizde
       kanlıkta, başbakanlıkta, meclis başkanlı­ belediye başkanı seçilmiş vatandaşlar, bu
       ğında bulunduğu sıralarda dahi belediye  şeref ve mazhariyetlerini yalnız belediye
       başkanlığını bırakmamış; Liyon'la Paris  meclisine, belediye meclisi üyelerinin tak­
       arasında mekik dokumuş, bu şerefli mev­  dir ve güvenine borçlu bulunmuyorlar.
       kiine dört elle sarılmış.          Belediye başkani arımız - kaç göç devrin­
        Demokratik memleketlerde belediye baş-   deki mahalle kızlarımız gibi - görücüye çı­
       kanhğına gösterilen bu saygı yerindedir. kıyorlar. Baş görücü İçişleri bakanıdır.
       Belediye başkanı beldenin Cumhur Baş­   Valilerimiz de il merkezlerinde bulunmıyan
       kanı demektir. Londra belediye başkanı  500 den fazla belediyede seçilen başkan­
       törenlerde başbakandan önce gehr; baş­  lara görücülük ediyorlar (1580 sayılı Be­
       bakandan çok aylık alır. Cumhur Başkam  lediye kanunu, madde 89). Bu bakımdan
       nasıl Devleti temsil ederse belediye baş­ bir kimsenin bizde belediye başkanı olma­
       kanı da beldeyi temsil eder. Cumhur Baş­ sı yalnız belediye meclisinin beğenmesine
       kanı nasıl iki dereceli bir seçimle millet ve seçmesine değil, İç işleri bakanının ve­
       tarafından seçilmiş ise belediye başkan­ ya valinin de beğenmesine bağlıdır. Vali­
       ları da iki dereceli bir seçimle belde hal­ nin ve bilhassa İç işleri bakanmm beğen­
       kı tarafından seçilmiştir.         mediği bir kimse bizde taş çatlasa bele­
        Millet milletvekillerini seçer; milletve­ diye başkanı olamaz. Valinin veya baka­
       killeri de millet adına Cumhur Başkanım nın beğenmemesi tamamiyle keyfidir. Gö­
       seçerler. Belde halkı belediye meclisi üye­ rücü kadınlar nasıl mutlak bir takdir hak­
       lerini-seçerler; belediye meclisi üyeleri de kı kullanırlaı-sa; en yüksek vasıflan haiz
       belde halkı adına belediye başkanını seçer. bir kızı dahi beğenmemekte nasıl tama­
       Cumhur  Başaknı, millet tarafmdan gü­   miyle serbest iseler vahlerimizle İç işleri
       venilmiş ve seçilmiş bir vatandaş sıfatiyle bakanımız da ayni veçhile en yüksek va­
       nasıl bir saygıya hak kazanmış ise; bele­ sıfları haiz bir vatandaşın beldiye baş-
       diye  başkanı da belde halkı tarafından  kanhğını reddetmekte tamamiyle serbest
       güvenilmiş ve seçilmiş bir vatandaş sıfa­ bulunuyorlar- Bu konuda hele İç işleri
       tiyle küçük ölçüde öyle bir saygjya hak ka­ bakanının keyfine hâhya yoktur.
       zanmıştır.                   Yirmi bir sene evvel, tek parti devrin­
        "Küçük ölçüde" diyorum, çüikü, Cum­   de, mansup belediye reisliği usulü yerine

       2
   1   2   3   4   5   6   7   8   9