Page 3 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 3

s


            a       in                 1     1

            Belediye    Başkanlarının      Hukukî    Durumları

                                   Yazan : Prof. Süheyp DERBİL
        Eskiden  Türkiye'de seçilmiş belediye  için - büyük sevinçle karşılamış. Millet­
       başkam yoktu. 23 Eylül 1293 (1876) ta­ lerarası Belediyecilik Kongresinde bu­
       rihli Belediye Kanunu, belediye başkanı­ nunla övünmüş, hatta Fransız ve Belçi-
       nın belediye meclisi üyeleri tarafından  kah delegelerin takdir ve gıptelerini uyan­
       hükümetçe  tayin edileceğini gösteriyor­  dırmıştım.
       du. 28 Nisan 1330 (1914) tarihli muvak­  Demeğimiz   kongrelerinde bu hükme
       kat kanun, meclis üyeleri dışından biri­ aleyhtar olan belediye başkam delegeler
       nin de başkanlığa tayin edileceğini belirt­ çıktı. Aleyhtarlıklarına sebep olarak şu­
       mişti.                    nu ileri sürüyorlardı: Valilerin kayırmak
        Yürürlükte bulunan 3 Nisan 1930 ta­  istedikleri birtakım kimseler bulunurmuş;
       rihli ve 1580 sayılı Belediye Kanunumuz,  yeni emekliye ayrılan veya ayrılmak üze­
       memleketimizde demokrasiye doğru önem­   re olan bir defterdar, bir Sağhk veya
       li bir ilerleme adımı sayılır. Çünkü bu Saymanhk müdürü  v. s. bu meyanda imiş.
       kanunla demokratik  olmıyan tayin usu-  Vali, seçimden önce, belediye meclisi üye­
       lüden demokratik olan seçim usulüne ge­ lerine, kayırmak istediği kimseyi beledi­
       çilmişti. Bu kanunumuza göre, belediye  ye başkanlığına tavsiye edermiş. Beledi­
       başkanları belediye meclisleri tarafından ye meclisi üyeleri de baskı altında kalır­
       dört yıl için gizli oyla ve mürettep sayı­ mış. Valinin tavsiye ettiği kimseyi baş
       nın çokluğu ile seçilir. En yaşlı üyenin kanlığa seçmedikleri takdirde belediye­
       başkanlığı altında toplanan belediye mec­ nin her işinde vali müşkülât göstermeğe
       lisinin ilk seçiminde salt çokluk bir kim­ kalkışırmış. Bu müşkülâattan sakınmak
       se üzerinde toplanmazsa en çok oy alan üç  için valinin adamını seçmek durumu ha­
       aday üzerinde ikinci bir seçim yapılır.  sıl olurmuş. Halbuki, kanun - Fr'ansa'da
       İkinci seçimde en çok oy alan seçilir.  olduğu gibi - belediye başkanımn belediye
         Belediye meclisi tarafından başkan se­ meclisi üyelerinden biri olacağını açıkça
       çilecek kimsenin meclis üyelerinden ol­  belirtse böyle çirkin bir baskıya, böyle
       ması, şart değildir; belde hemşerilerinden bir mahzura nihayet verilirmiş.
       bile olmıyabilir. Belediye meclislerimize   Kanunumuz  hükmüne  taraftar ve bu
       kanım geniş bir takdir yetkisi vermiştir. itiraza aleyhtar olan belediye başkanları
        Her hangi bir vatandaşı, hatta isterse  ise, belediye meclisine üye seçilen kimse­
        müddeti biten eski başkanı bile seçebilir.
                               lerin çok kere iş güç sahibi olduklarını,
         Kanunumuz  bu hükmü  ile Fransız mev­  geçici bir başkanlık için sürekli işlerini
        zuatından ileri gitmiştir. Fransa'da bele­ bırakmak istemediklerini, bir takımlan-
        diye meclisleri, belediye başkanlığına an­ nm da - ileri derecede izzeti nefis sahibi
        cak kendi üyelerinden birini seçebilir;  olduklarından - seçimlerinin tasdik edil­
        üye olmıyan bir kimseyi seçemez. Türk  memesi korkusu ile veya arkadaşlarına
        belediye meclislerine, Fransız belediye  karşı sorumlu bir mevkie düşmek endişe­
        meclislerinden daha geniş bir hak ve yet­ siyle belediye başkanı olmağa yanaşma-
        ki verilmesini - hürriyeti çok sevdiğim dıklannı, 1293 tarihli belediye kanunımun
                    m
   1   2   3   4   5   6   7   8