Page 10 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 10

den mütevekkil esas vergilerden başka   üzere munzam kesir koymak yetkisi veril­
       lâğım, tanzifat, köpek, mürebbiye ve   diği gibi diğer bazı devlet vergileri hası­
       hizmetçi, araba, at, katır, hususî av yer­ latından muayyen bir kısmı da ya mahallî
       leri resimleriyle arazinin kıymeti üzerin­ idare sahası içindeki tahsilât miktarı üze­
       den alınan bir resimden ve bir de yol ver­ rinden veya hasılat muayyen bir hesapta
       gisinden terekküp etmektedir. İkinci gu­ toplanarak vücuda getirilen fonun mahallî
       rubu teşkil eden resimlerin tahsili, yol idareler arasında yüz ölçümü, nüfus, ilk
       vergisi hariç olmak üzere mahallî meclis­ tahsildeki çocuk adedi, mahallî yolların
       lerin ihtiyarma bırakılmıştır.       uzunluğu  mahallî vergi yükü miktarı,
        Esas vergilerden,, bina ve arazi vergi­ mahallî idarelerce yapılan bazı hizmet
       leri devletçe bina ve araziden tahsil olu­ masraflarının bir yüzdeliği gibi ma­
       nan vergilere matrah olan safi kadastro hallî idarenin malî ihtiyacını belirtme­
       ve tahrir iratları üzerinden tarh olunur. ğe yarayan ölçülere dayanılarak mahallî
       İkamet verg si, komün ve departmanda   idareler arasında dağıtılır. Fonds Commun
       ikamet eden bütün fertleri, malî kudret­ usulü denilen bu son dağıtma sistemi, bil­
       leri nisbetinde mahallî giderlere iştirak hassa nüfus ve iktisadî inkişaf bakımın­
       ettirmek gayesini takip etmektedir. Bu  dan zayıf durumda olan mahallî idarelerin
       vergi, binalarm hakiki kiralan üzerinden malî vaziyetlerini kuvvetlendirmek husu­
       tarh edilir. Matrahdan aile yükü indirimi sunda önemli bir tedbir teşkil etmekle
       ve asgari bir kira indirimi yapılır. Patent ve bu suretle mahallî idareler arasında
       vergisi bir tüccarın, sanat ve meslek icra bir tesanüt sağlamak, ve mahallî şartların
       eden şahıslardan ticarette sanatlarını ic­ farklılığından doğan vergi yükü müsavat­
       ra ettikleri mahallerin gayri safi iradı sızlığını az çok telâfiye hâdim olacak bir
       lazerinden tarhedilen nisbi, istihdam et­ teadül temin etmek gayesi istihdaf olun­
       tikleri işçi ve diğer müstahdemlerin ade­ maktadır.
       dine göre değişen mütehavvil ve ticaret ^  Bunun dışında ajmca mahallî idarelere
       sanatın nevine ve mahallin nüfusuna gö­  umumî bütçeden malî yardımlar yapılır.
       re değişen maktu miktarlardan terekküp   Fransa, Belçika (1) Hollânda, Çekosla-
       eder.                     vakya, Yuğoslavya, Romanya, (2) muhte­
        Muhtelif mükellef zümrelerine isabet   lif sistemi tatbik eden memleketler arasın­
       edecek vergi yükü miktarlarında bir tea­ dadır. Bu memleketler, muhtelif sistemi,
       dül sağlamak maksadiyle her vergiye tat­ munzam  kesir ve Fonds commun usulleri­
       bik olunacak nisbet, her yıl ayrı ayn tes­ ni mezcetmek, aynca bazı vergilerden ma­
       pit edilen dört vergiye ait matrah ye­ hallî tahsilâta göre hisse vermek suretiyle
       kûnu içinde her vergiye ait matrahın   sisteme mahallî idare ihtiyaçlarını kavra­
       miktarı ve belediye bütçesiyle kabul edi­ yacak bir elâstikiyet ve suples vererek tat­
       len gider yekûniyle mütenasip olmak üze­ bik etmektedirler. Munzam kesirler, umu­
       re hususî bir formüle istinaden her yıl ay­ miyetle bina, arazi ve kazanç vergileri
       rıca tâyin olunur.             üzerine konulmaktadır. Kesir miktarının
        n — Muhtelif veya müşterek usul: Am­   azami haddi kanunla tayin edilir., ve ma-
       me gelirlerinden bir kısmının müstakilen
       devlete, bir kısmının mahallî idarelere bı­ (1) Bu cetvel ı929 yılında toplanan şehirler
                                      dördüncü
                                          Milletlerarası
       rakılmasını ve üçüncü bir kısmının da ha­ ve mahallî idareler olan umumî rapordan kon­
                                                alın­
                                 sunulmuş
                              gresine
       sılatının devletle mahallî idareler arasında mıştır. Organisation financiere des administra­
       taksim edilmesini tazammun eder.      tion locales sa: VII.
        Bu siştemde umumiyetle bÜ3mk vasıta­   (2) Belçikada 1949 dan itibaren tatbik edil­
                                        göre
                                          bu
                                                mun­
                                    sisteme
                                başlanan
       sız ve vasıtalı vergiler devlete, küçük ma­ meğe kesir nisbeti azalmış, buna cedveldeki devlet
                                            karşılık
                              zam
       hallî vergiler mahallî idarelere ayrlır ve yardımı nisbeti artmış ise de bunların hakiki
       mahallî idarelere bazı devlet vergileri üze­ miktarlarını tayine imkân verecek malûmat he­
       rine, hasılatı mahallî idarelere ait olmak  nüz elimizde yoktur.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15