Page 1 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 1

M A Y I S     1 9 5

                  . A Y L I K İLİM V E M E S L E K DERGİSİ jm                tiler Bankası VI ıncı Genel Kurul toplantısında oylar kullanıbyor


                      İ Ç İ N D E K İ L E R
      Belediye Başkanlarının, hukukî Türkiye'nin Buğday Siyaseti Çöpleri ve Kanalizasyon mad­
       Durumları                Muhittin K U L t N delerini Kıymetlendirmeliyiz.
         Prof. Süheyp DERBtL,                        Celâl UZEL
      Belediye Gelirlerinin Yetersizli­ Amerika'da Şehircilik  Bugünkü Köstence
       ği                    Cevat EBBEL        Türkân T Ü R K E R
         tsmail Hakkı ÜLKMEN  İller Bankası Umumî Heyetinin
      X V I I . inci Asırda Esnaf Teşki­ Toplantısı      İstanbul'da Hıdrellez
       lâtı ve Bazı Eşyadan Alınan      Fazıl ÎLGEN        Hikmet T Ü R K E R
       Belediye Vergileri     İstatistiklere Göre Dış Turizm­ Ankara Üniversitesi Vehbi Koç
      Hikmet Turhan DAĞLIOĞLU   de İnkişaflar         Öğrenci Yurdu
      Esnafımızda Muaşeret Edepleri     Selâhaddin ÇORUH
          Kâzım Nami DURU                   Et Sanayiine A i t Tesisler
      Belediyelerimizin Sorularına Ce İller Bankası 6 mcı Genel Ku­ Belediye Gelirleri Hakkında
       vaplar            rul Toplantısı        Danıştay Kararları
           Muzaffer A K A L I N     A. Enver TOKSOY  Ayın Olayları


        SAYh                T Ü R K             f   Y I L
          68      BELEDİYECİLİK          DERNEĞİ          6
   1   2   3   4   5   6