Page 9 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 9

re aşağıdaki gibi bir tasnife tabi tutulabi­ 2 — Bu kanun hükümlerine ve diğer
     lir: (1)                   kanunlara göre ahnması köye  bırakılan
                            para cezaları;
       A) VERGİLER:
       1 — Salma                  E) TÜRLÜ  HASILAT:
       2 — tmece                   1 — 4759 sayılı kanuna göre İller
                            Bankasından  köye ayrılacak pay.
       IB) RESİMLER:
       1'—  Köy sınırları içindeki taş, kireç,  F) BAĞIŞ VE YARDIMLAR:
     tuğla, kiremit, toprak, kum, kil, çakıl ve  1 — Göîiel, katma, özel idare ve bele­
     benzeri ocaklardan taş ocakları nizamna­ diye bütçelerinden yapılacak yardımlarla
     mesine göre alınacak paralar;        her türlü bağışlar.
       2 — Çay ve nehirler üzerindeki kayık   G) OLAĞANÜSTÜ   GELİRLER:
     ve sallardan ve köy tarafı-ndan kurulacak
     iskelelerden alınacak para;           1 — İstikrazlar.
       3 — Satılmak üzere köy smırları i-    İnşaata izin verme harcı, belediyeler­
     çinde kesilen hayvanlardan ahnacak zeb- , de olduğu gibi inşaatın şehir imar plânına
     hiye resmi;                  uygunluğu, inşaat plânlarının fenni ve sıh­
       4 — Köy sınırlan içinde satılan hay­ hi şartlan cami olması bakımındaa tetkik
     vanlardan alınacak ihtisap resmi;     ve tastik gibi hiçbir hizmet karşılığı olma­
       5 — Sergi resmi;            yıp münhasıran köy inşaat sahası içinde
       6 — Motorlu kara nakil vasıtalarile yapılacak inşaata izin vermek vesilesile
     pisikLetlerde*!, motorlu motorsuz deniz kü­ ahnacağından bir harç değil, tamamile bir
     çük nakil vasıtalarından alınacak resim; resim mahiyetindedir. Bu itibarla tasarıda
       7 — Numara, levha ve reklâm resmi; harç tabirile ifade edihniş olmasına rağ­
       8 — Oyun âlet ve vasıtalarından alı­ men yukarıdaki tasnifde resimler arasına
     nacak resim;                 alınmıştır. Kezalik taş ocaklan nizamna­
       9 — İnşaata izin verme harcı;    mesine  göre alınacak paralar da resim
                            mahiyetinde  bulunduğundan, o başlık al­
       C) HARÇLAR:               tında zikredilmiştir.
       1 — İlmühaber ve mazbatalardan a-     Aydınlatma resmi, köyün  sokak ve
     hnacak harçlar                meydanlarının  aydınlatılması hizmetinin
        2 — Aydınlatma resmi         karşıhğım teşkil etmek üzere alınmakta
        Ç) EMLÂK   VE TEŞEBBÜS   GE­   olduğundan, mahiyeti itibarile bir harçtan
     LİRLERİ:                   ibarettir. Bu da harçlar başlığı altına id-
        1 — Ortamah otlak ve meralarm ih­  hal edilmiştir.
     tiyaçtan fazlasının kira paralan.        Şimdi bu gelirlerden herbirinin özel­
       2 — Köy namına yazılı emlâk ve ara­ likleri üzerindeki düşüncelere geçebiliriz.
     zi ve müessesat hasılatı;
       3 — Köy namına ektirilecek tarla ve   SALMA:  Gelirleri, köy işleriîide va­
     bahçelerin geliri;              zifeli olanlann gündelik, ayhk ve yıllıkla­
        5 — Köyler tarafından idare edilecek  rına, köy malları masraflanna, tasdikli iş
     sulardan alman paralar;           programlarının paralı kısımlarına yetme­
                            yen köylerde en yüksek haddi - yirmi lira­
        D) PARA CEZALARI:           yı aşmamak üzere ihtiyar meclisi kararile
        1 — Köy gelirlerinden taksite bağlı köylüye ve köyde maddi alâkası bulunan­
     olanları taksit zamanlarımda ödemeyen­   lara salma salınacağı tasarının 26 mcı
     lerden alınacak % 10 cezalar;       maddesicıde gösterilmiştir. Tasannın sal­
                            maya  müteallik hükümleri, bugün, köy
                            kanununun  16 ncı maddesi yerine kaim
       (1) Tasnifde, tasarıdaki tâbirler aynen mu­
     hafaza edilmiştir.              olan 3664 sayıh ve 5.7.1939 tarihli kanu-

                                                7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14