Page 8 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 8

sı, belediye kanununun belediyelere tah­ lar, onu para cezalan, köy sularından ah-
         mil ettiği bütün hizmetleri köylere yükle­ nacak paralar, iller Bankasınca ayrılacak
         yerek onları, mâli takatlerinin üstünde,  pay, aydınlatma resmi, inşaata izin verme
         başaramıyacakları ağır yükler altına so­  harcı, numara, levha ve reklâm resmi ta­
         kacağı, köylerde gesıiş bir memur kadro­ kip etmekte, arkasından bir başka para
         sunun vücut bulmasına meydan  vereceği   cezası gelmektedir.
         gibi endişeler, bizce, varit değildir. PYan- Amme  gelirleri başlıca vergi, resim
         sa'da bile birçok komünlerde belediye me­ ve harçlarla emlâk ve teşebbüs hasılatın­
         murları, belediye kâtibi ile korucudan iba­ dan, olağan üstü gelir olarak da istikraz­
         ret bulunmaktadır. Belediyeleri bir bütün  lardan terekküp ettiği herkezce bilinmek­
         olarak ele alacak bir belediye kanunu ile  tedir. Binaenaleyh kanunda bu gelirlerin
         bütün  komünleri ehemmiyetlerine  göre   nevilerine göre tasnif edilerek muayyen
         derecelere ayırmak suretile vazedilecek   bir sıra dahilinde yazılması tetkik ve tat­
         münasip  hükümlerle her komü»n için tat­ bik edenler için sağlayacağı kolaylıktan
         bik kabiliyetini haiz yeknesak bir idare başka kanun tekniği ve ihnî tasnif bakı­
         şekli tesbit olunabileceğine inanıyoruz.  mından da faydalı olurdu.

                                  Gelirlerden bir kısmı (Alınacak para­
           Köy kanunu tasansmm  VII nci bölü­  lar) şeklinde ifade edilmiştir. Meselâ taş
         mü "Köy geürleri, giderleri ve imece" ye, ocakları nizamnamesine göre alınacak pa­
         Vni inci bölümü "Bütçe" ye XIII üncü  ralar, kayık ve sallardan, köy tarafından
         bölümü "İcra ve haciz" yollarına ait hü­ kurulan iskelelerden almacak  paralar,
         kümleri ihtiva ediyor. Biz de bu malî hü­ köyler tarafından idare edilen sulardan a-
         kümleri, tasarıdaki sırayı takip ederek in- lınacak paralar bu kabildendir. Amme ge­
         cehyeceğiz.                  lirlerinin kanun vazılarınca ilmi mahiyetle­
                                rine uygun tabirlerle ifade edilmemesi ge­
               I — Köy  Gelir'îeri       rek memleketimizde gerek yabancı mem­
           Tasarmın  24 üncü maddesinde köy   leketlerde çok defa şikâyet kcausu olmuş­
         gelirleri 26 fıkra halinde sayılmıştır. Ge­ tur. Köy kanun tasarısı da bu nakiseden
         lirler arasmda sergi resmi, kara ve deniz kurtulamamıştır. Kanunlarda vergilerin
         motorlu nakil vasıtalarından alınacak re­ harç, harçların vergi veya ücret tabirle-
         sim, aydınlatma, levha, ilân ve reklâmı re­ rile ifade edilmesi tatbikatla meşgul olan­
         simleri, inşaata izin verme harcı gibi bazı ları ve kaza mercilerini ekseriya güç ve
         yeni resimler ve harçlar, köylerce idare içinden çıkılmaz durumlara düşürmekte,
         olunan sulardan alınacak paralar, genel, yekdiğerine aykın içtihatlara yol açarak
         katma ve özel idare ve belediye bütçele­ lüzumsuz emek ve vakit ziyama yanlış
         rinden yapılacak yardımlarla her türlü  tatbikata meydan vermektedir. Yukarıki
         bağışlar, istikrazlar gibi bugünkü kanun­ misalde sıraladığımız paralar tabirile ifade
         da mevcut olmayan yeni gelirler yer al­  edilmiş olan gelirler, mahiyet itibarile yek-
         mış, iller Bankası yıllık kârlarından,ka- diğerlerinin ayni değildir. Meselâ taş o-
         nunu gereğiîîce, umumî heyet tarafından  cakları nizamnamesinde bir para değil re­
         tayin olunacak köylere dağıtılmak üzere  sim ve harçlar bahis konusu edilmektedir.
                                Köylerce
                                            sulardan
                                                 alınacak
                                     idare
                                        olunan
         ayrılan payların da köy gelirleri araşma para bir bedel olmak lâzım gelir.
         katılmış görülüyor.
           Gelirler maddede hiçbir tasnife tabi   Binaenaleyh  kanunda köy  gelirleri
         tutulmaksızm gelişi güzel sıralanmıştır,  hakiki mahiyetlerine uygun tabirlerle ve
         ilmühaber harcı, taşocağı resmi, çay ve ne­ tasnifli bir sıra takip edüerek yazılmak
         hirler üzerindeki kayık ve sallardaîi alına­ muvafık olurdu.
         cak para, maden sulan hasılatını istikraz­   Tasarıdaki gelirler mahiyetlerine gö-


         6
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13